наукова публікація

 • Публікація іноземною мовою у збірнику "Стиль і переклад"№2

  Шановні колеги!

  Термін набору статей до збірника наукових праць “Стиль і переклад” № 2 продовжено. Статті та переклади можна подавати до 20 грудня 2014 року.

  Основна мета збірника – висвітлення актуальних питань стилістики, лінгвопоетики та перекладознавства романських, германських та слов’янських мов, а також ознайомлення з новими перекладами.

  Статті подаються виключно іноземною мовою. Мови наукового видання: французька, іспанська, італійська, португальська, англійська, німецька, новогрецька, російська, українська. Українською мовою друкуються переклади.

  Редакційна колегія залишає за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника.

  ІНФОРМАЦІЯ

  Вимоги до оформлення статті:

  1. УДК – у лівому верхньому кутку.

  2. Прізвище, ініціали автора – жирним шрифтом у правому кутку; поруч – науковий ступінь, вчене звання; на наступному рядку – місце роботи (назва установи, її місцезнаходження), назва країни в дужках:
  D. S. Ivanova, Doctor of Philology, Professor
  Taras Shevchenko University of Kyiv (Ukraine)

  3. Назва статті (повинна стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів і здійснення бібліографічного пошуку) – відцентрована, великими жирними літерами, 14 шрифт.

  4. Обов'язковими є анотації та ключові слова (12 шрифт): анотацію мовою публікації розміщують перед текстом після назви; анотації англійською, російською та українськими мовами – вкінці.

  5. Обсяг статті – 7-10 повних сторінок. Стандарт – кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ - 1,25, поля:
  2,5
  3- -1,5

  2,5

  6. Оформлення посилань у тексті статті [Петров 2000, 24].

  7. Література подається в кінці статті 12 шрифтом, в рядок, в алфавітному порядку відповідно до чинних стандартів ДСТУ ГОСТ 7.80, ПІБ автора виділяється курсивом: Bacry P. Les figuresde style / P. Bacry. – P. : Editions Belin, 2000.

  8. Відомості про автора та назва статті – англійською, російською та українською мовами перед відповідними анотаціями та ключовими словами.

  9. Перед анотаціями – дата надходження авторського оригіналу до редколегії.

  10. Для викладачів без наукового ступеня та аспірантів обов'язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження.

  11. Статті подавати роздрукованими у 2 примірниках та на електронному носії.

  12. Адреса редколегії: 01033, Київ-033, б-р Т. Шевченка, 14, Інститут філології, кафедра теорії та практики перекладу з романських мов ім. М.Зерова (кімн. 65- 66); Тел.: (044) 239-34-09, e-mail: tpprm @univ.kiev. ua

  Редакційна колегія

  INFORMATION
  Journal "Style and translation" – 2014

  The Institute of Philology of Taras Shevchenko National University in Kyiv (Ukraine) is pleased to announce the launch of a second edition of annual international journal, "STYLE AND TRANSLATION". The articles are invited till 20th of December 2014.

  The interest of the journal is to present high quality original works in Translation Studies, Stylistics and Linguopoetics of Romance, Germanic, Slavic languages and Greek, and also new and previously non-published translations into Ukrainian and Russian. The languages of the journal will be French, Spanish, Italian, Portuguese, English, German, Greek, Russian as well as Ukrainian and Russian in case of translations.

  The articles submitted for the first issue will be published free of charge. Please submit your article electronically together with your name, affiliation and contact information to Iryna Smuschynska (editor of the series) at tpprm@univ.kiev.ua.

  Format Guide:

  • Author's name, affiliation, country in parentheses, in the language of the article; as well as in English/ Russian, both preferably (14 pt., bold, right-aligned), e. g.:
  D. S. Ivanova, Doctor of Philology, Professor
  Taras Shevchenko University of Kyiv (Ukraine)

  • Title of the article, in the language of the article; as well as in English/ Russian, both preferably (14 pt., bold, all capitals, centered); Abstract and keywords, in the language of the article (12 pt.); The number of pages – 7–12 pages; Text of the article (Times New Roman, 14 pt.; single space; first line by 1,25 cm; margins (cm): left – 3,0; right – 1,5; top – 2,5; bottom – 2,5); References in the text of the article [Wilss 2004, 778]; List of references at the end of the paper (12 pt., in alphabetical order), e. g.:
  Bacry P. Les figures de style / P. Bacry. – P. : Editions Belin, 2000.

  • Date of presentation to the Editorial Board;

  • Annotations after the references: Author's name, affiliation, country in parentheses in English/ Russian, both preferably (12 pt.)

  • Abstract and keywords in English/ Russian, both preferably (12 pt.);

  • Short biographical statement (approx. 150 words);

  • Address: 01033, 14 Taras Shevchenko Blvd., The Institute of Philology, Chair of Theory and Practice of Translation from Romance Languages, Phone Numbers +38044 239-34-09; Room № 66, E-mail: tpprm@univ.kiev.ua

  Editorial Board

 • Публікація наукової статті у фаховому черкаському збірнику «Мовознавчий вісник»

  Міністерство освіти і науки України
  Інститут української мови НАН України
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
  Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій
  Кафедра українського мовознавства і прикладної лінгвістики

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас надсилати статті до фахового збірника «Мовознавчий вісник».

  Вимоги до змісту
  та оформлення статті

  Відповідно до вимог, викладених у п. 3 Постанови ВАКу України від 15.03.2003 р., стаття повинна містити такі обов’язкові елементи:

  постановка проблеми в контексті сучасної філологічної науки та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які опирається автор; визначення раніше не вивчених частин загальної проблеми або напрямів дослідження; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі.
  Після назви подати анотацію та ключові слова мовою статті (обсягом не менше ніж 1200 друкованих знаків кожна), а в кінці після літератури анотацію російською чи українською мовою та реферат англійською мовою (вимоги до реферату див. нижче).

  Вимоги до електронного оформлення

  1. Формат аркуша А 4, відступи: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху та знизу – 2 см.

  2. Текст: шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, абзац – 1 см. Якщо в статті використано інші шрифти, крім Times New Roman, їх потрібно подати окремо.

  3. Матеріали подавати в такій послідовності: УДК розташовують у лівому верхньому кутку; ініціали та прізвище автора, напр.: Іван Іваненко (новий рядок звичайними літерами жирним шрифтом із вирівнюванням по правому краю); назва статті (через рядок по центру великими літерами жирним шрифтом); анотація з ключовими словами мовою рукопису (курсивом); текст статті (через рядок після анотації); література (через рядок після основного тексту статті: Список використаної літератури); список літератури (до 18 джерел) в алфавітному порядку оформлюють згідно з державним стандартом; друга анотація та реферат.

  Анотації мають бути обсягом не менше 1200 друкованих знаків!

  4. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом без лапок, покликання на нього – у круглих дужках; необхідні акценти увиразнити напівжирним курсивом без підкреслювань; значення – в подвійних («»), поняття, семи – в одинарних лапках (‘ ’). Тире (–) та дефіс (-) розрізняють. Використовують лише друкарські лапки: «». Малюнки – у вигляді окремих файлів у форматі RTF із поданням їхніх назв на ярлику диску, що містить комп’ютерний варіант статті. Ширина таблиць не більше 10,6 см. Слово Таблиця та її номер розташовують праворуч (друкують напівжирним шрифтом), а її заголовок – по центру (напівжирним шрифтом). Кількість таблиць, схем, малюнків – не більше ніж 2.

  5. Для посилань на джерело цитування використовувати квадратні дужки, напр.: [5, с. 141], посилання на джерела ілюстративного матеріалу здійснювати в круглих дужках (І. Франко).

  6. Скорочення на зразок та ін., ініціали при прізвищах (напр., І. К. Жук), назви населених пунктів та інших географічних об’єктів (напр.: м. Черкаси) друкувати через нерозривний відступ (Ctrl+Shift+відступ).

  7. Рукописи у 2-х примірниках та відомості про автора надсилати відповідальному секретареві збірника. Аспіранти та здобувачі разом зі статтею подають рішення відповідної кафедри про рекомендацію статті до друку та рецензію наукового керівника. До рукопису додають CD-RW зі статтею, набраною в текстовому редакторі Word (із зазначенням версії). Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищеві автора, напр.: Bevz.doc. Окремим файлом на диску зазначають відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (повністю, без скорочень), адреса, службовий та домашній номери телефонів, адреса електронної пошти. Назва файла (латиницею) – прізвище автора і слова “vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.: Bevz_vidomosti.doc. Окремо додають два конверти з марками.
  Матеріали до друку надсилати до 15 січня 2015 року на адресу оргкомітету.
  УВАГА! Статтю має супроводжувати РЕФЕРАТ англійською мовою в окремому файлі у форматі*.doc, що повинен містити такі компоненти: ініціали та прізвище автора (перший рядок, напівжирний шрифт), назва статті (другий рядок, напівжирний шрифт); текст анотації англійською мовою обсягом не менше ніж 1200 друкованих знаків без відступів; список літератури (Literature (напівжирний шрифт). Список літератури – україномовні та російськомовні (або інші кириличні) джерела транслітерують, англомовні (та інші, подані латиницею) подають мовою оригіналу. Напр.:
  1. Huivanyuk N. V. Skladni uskladneni rechennia : Teoretychno-praktychnyi blok / N. V. Huivanyuk, O. V. Kulbabska. – Chernivtsi : Ruta, 2003. – 145 s.
  2. Zhuikova M. V. Typolohiia vlasne-vydovykh diieslivnykh opozytsii u suchasnii ukrainskii movi : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenia kandydata filol. nauk : spets. 10.02.01 «Ukrainska mova» / M. V. Zhuikova. – Lviv, 1997. – 16 s.
  Назва файла (латиницею) – прізвище автора і слова “referat”, між ними Shift+дефіс, напр.: Bevz_referat.doc

  Відповідальний за зміст статті автор.

  Вартість однієї сторінки публікації – 30 грн. (120 руб чи 5 $). Статті докторів наук буде опубліковано безкоштовно.

  Адреса оргкомітету: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, кафедра українського мовознавства і прикладної лінгвістики, бульвар Шевченка, 81; електронна адреса kumpl.kafedra@yandex.ru. Для довідок звертатися за телефонами (0472) 35-53-96 – кафедра; 050-183-03-36 – Щербина Тетяна Василівна, 095-716-06-34 – Мартинова Ганна Іванівна.

 • “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
  ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Шановні колеги!

  Запрошуємо вас взяти участь у ХIV науковій конференції з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна
  27 березня 2015 року.

  Планується робота таких секцій:

  1. Специфіка лексичної системи національних мов. Фразеологія
  2. Перекладознавство. Лінгвокомпаративістика. Етнолінгвістика
  3. Параметри, стратегії і тактики дискурсу. Прагматика дискурсу
  4. Концепт та його мовна репрезентація
  5. Текст і жанр. Художні дискурси
  6. Сучасні підходи до викладання іноземної мови. Професійна підготовка майбутніх філологів і перекладачів. Навчання іноземної мови в немовних ВНЗ

  Робочі мови конференції: українська, російська, західноєвропейські.

  Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв., на секційному – 10 хв. Обговорення – 5 хв.

  До початку конференції планується друк збірника тез.

  Вимоги до тез доповідей:

  • матеріали (не більше 2 сторінок) подаються у вигляді CD-R у редакції Word 6.0. або 7.0. з розширенням .doc або .rtf без автоматичних переносів слів разом з двома роздрукованими примірниками тексту. В окремому файлі та на окремому аркуші подаються відомості про автора (у таблиці за зразком). На електронному носії має бути два файли: 1) тези доповіді, файл називається латиницею за прізвищем автора, напр. ivanova.doc; 2) відомості про автора, напр. ivanova_vid.doc

  • відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 14), під нею в центрі звичайними літерами прізвище, ініціали автора, поряд у дужках – назва міста;

  • основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman, кегль – 14; береги: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзацний виступ – 1 см. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-);

  • при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають відокремленими файлами. При наявності ілюстрацій їх теж подають відокремленими файлами;

  • сторінки нумеруються олівцем на звороті;

  • ілюстративний матеріал подається курсивом. Елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються. Значення слів тощо беруться в лапки;

  • посилання в тексті оформлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури, напр. С. Левінсон [1, с. 38], де перший знак – порядковий номер за списком, а другий – номер цитованої сторінки;

  • завершує публікацію Література (друкується жирним шрифтом звичайними літерами без відступу від лівого поля). Нижче впідбір до тексту подається занумерований перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку авторів, оформлений із дотриманням стандартів ВАК України 2008 (див. Бюлетень ВАК України №3, 2008), наприклад:

  1. Адмони В.Г. Исторический синтаксис немецкого языка / В.Г. Адмони. – М. : Высш. школа, 1963. – 335 с. 2. Богданов В.В. Коммуниканты / В.В. Богданов, В.И. Иванов //Вестник Харьковск. ун-та. – 1989. – №339. – С. 12–18.

  • При необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу, оформлений так само, якому передує назва Джерела ілюстративного матеріалу;

  • підрядкові виноски не допускаються.

  Аспіранти та викладачі додають до рукопису витяг із протоколу засідання кафедри/ вченої ради з рекомендацією рукопису до друку.

  Разом з матеріалами просимо надсилати 2 конверти з марками для листування.

  Подані матеріали не рецензуються та не повертаються. Поштове відправлення бажано продублювати електронним листом на адресу оргкомітету. Тези, надіслані лише на електронну адресу, до розгляду не приймаються.

  Тези доповідей, відомості про автора в роздрукованому вигляді та на диску разом з конвертами для листування та квитанцією про поштовий переказ суми оргвнеску надсилаються до оргкомітету не пізніше
  15 січня 2015 р.

  Реєстраційний внесок у розмірі 200 грн. (включає тиражування збірника тез, друк програми, розсилку інформаційних листів та запрошень, фуршет), для співробітників факультету 150 грн. необхідно переказати поштою на адресу

  Оргкомітету:
  Кононовій Олені Леонідівні,
  факультет іноземних мов, кафедра німецької філології і перекладу,
  Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
  пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022.

  Для докторів наук без співавторства – безкоштовно

  У разі необхідності учасники конференції забезпечуються житлом за власні кошти (обов’язково зазначити потребу в житлі).
  Додаткову інформацію можна одержати в Оргкомітеті:
  Тел. для довідок: (057) 707-53-43
  Е-mail: germphil@karazin.ua

  Просимо Вас внести Ваші відомості за формою наступної таблиці. Відомості, надіслані не за формою, до участі у конференції прийматися не будуть. Таблицю дивися у нижче прикріпленому файлі.

  Додані файли: 
 • Тарас Шевченко живе у світовому просторі, а значить живе в ньому й Україна

  Вальтер Кошмаль – відомий німецький славіст, літературознавець і культуролог, професор, завідувач кафедри історії слов'янської літератури, керівник освітнього центру «ЄВРОПЕУМ», де здійснюється підготовка магістрів за програмою «східно-західні студії» Регенсбурзького університету (Німеччина).

  Поза межами України про Тараса Шевченка знають, проте мало. Німецькі видавництва (крім НДР) за останні 100 років не видали жодного перекладу творів українського генія. Нині у німецькомовному просторі поета популяризують наші українці О. Забушко, Ю. Андрухович, С. Жадан та інші. У Шевченків рік вийшла і довгоочікувана книжка Вальтера Кошмаля «Тарас Шевченко: забутий поет-ікона українець», видана у Німеччині. Ця монографія є свідченням того, що Тарас Шевченко живе у світовому просторі, а значить живе в ньому й Україна.

  Вальтер Кошмаль зацікавився українським письменником три роки тому. Його вразило те, що в XIX столітті Шевченко був єдиним кріпосним письменником в Європі. Глибше пізнання його особи і творчості, на думку пана Вальтера, є ключем до розуміння українського суспільства і культури. Питання, поставлене вслід за Г.Грабовичем німецьким літературознавцем у дослідженні, масштабне і сутнісне – «Чи не є Шевченко справді забутим європейським, винятковим поетом, культурним героєм?». Відповідь на нього можна знайти у новому виданні.

  Коротко про монографію

  У праці досліджується феномен Тараса Шевченка, якого автор називає символом українського народу. Простежуються витоки унікальності постаті митця та його творчості, причини їх повсякчасної значимості у житті української нації. З’ясовуються особливості сприйняття образу Т. Шевченка світовою спільнотою – як науковцями, так і пересічними читачами. Акцентовано увагу на вивченні мовного аспекту творів митця, зокрема, аналізуються причини використання російської мови, свідомого вибору української, зокрема її усних діалектів із їх подальшим синкретизмом. У монографії багато уваги приділено психоаналізу феномена Тараса Шевченка.

  Олександра Касьянова,
  фото – Валерій Попов

 • Міжнароднa науковa конференція «Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства»

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Центр українознавства філософського факультету
  23 жовтня 2014 року проводить Міжнародну наукову конференцію
  «Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства»,
  присвячену 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60 Головний корпус університету

  Робота відбуватиметься за наступними напрямами:
  - освіта українців в європейському контексті в минулому і сьогоденні;
  - інтеграція української науки у світову;
  - форми культурної взаємодії українства зі світом: запозичення і внесення;
  - національна культура українців і виклики глобалізації;
  - духовна та релігійна культура українства в європейському контексті: форми інтеграції та дезінтеграції;
  - діяльність української діаспори як форма національно-культурного збереження й культурного несення українськості поза межами України;
  - рецепція України та українства як суб’єкта політичних і соціокультурних процесів у європейському просторі;
  - правова культура України як передумова європейської інтеграції;
  - У рамках конференції відбудеться круглий стіл, присвячений 180-річчю КНУ імені Тараса Шевченка: «Київський університет в європейському інтелектуальному поступі».
  Робочі мови конференції – українська, англійська.
  Заявку на участь у конференції разом із текстом доповіді просимо надіслати
  до 30 вересня 2014 року на вказані адреси:
  E-mail: uaznav-conference@ukr.net
  E-mail: uaznavstvo@bigmir.net
  Формуляр заявки учасника додається
  Вимоги до оформлення статей див. наприкінці інформаційного листа.

  Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення статей.

  Організаційний внесок для участі в конференції (витрати на оргзаходи та друк матеріалів) складає 200 гривень. Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок не сплачують. Кошти слід перерахувати на рахунок Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
  01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.
  р/р 31252277221544 в ГУ ДКСУ м. Києва
  Код банку 820019
  Код ЄДРПОУ 02070944
  Призначення платежу: «П.І.Б. учасника, назва конференції»

  Прохання здійснювати оплату лише після підтвердження оргкомітетом включення заявки до програми конференції.

  Публікація статей планується після проведення конференції у збірнику наукових праць «Українознавчий альманах», затвердженому ДАК України як фахове видання з 4-х напрямків: філософія, політологія, історія, філологія.
  Проїзд і перебування в Києві – за рахунок учасників конференції. За необхідності оргкомітет конференції може забезпечити проживання за кошти учасників.
  Контактна інформація Центру українознавства філософського факультету:
  Адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 105.
  Контактні телефони: (044) 239 – 34 – 96 ; (044) 239 – 34 – 10, 0679683612 (Сорочук Людмила Василівна)

  Вимоги до оформлення текстів доповідей: мова українська, обсяг до 20 тис. знаків з пробілами, шрифт Times New Roman, формат RTF або Word 2003 (.doc), кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

  Текст має включати: 1. шифр УДК; 2. Прізвище автора та назву статті; анотацію та ключові слова українською мовою; 3. Прізвище автора, назву статті, анотацію та ключові слова англійською мовою. (Обсяг анотації – 4-6 речень).

  Оформлення бібліографічного опису літератури – згідно з вимогами ВАК України (див. сайт Центру українознавства: http://uaznavstvo.univ.kiev.ua, рубрика «Стандарти подачі інформації»). Посилання – в тексті в квадратних дужках. Перелік використаних джерел та літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку. При посиланні на архівні джерела одиницею опису є архівна справа. Таким чином, посилання на джерело в тексті має виглядати так: [5, с. 12] в разі посилання на друковані праці або [17, арк. 31зв.] для архівних документів, де перша цифра – це позиція джерела в переліку. Якщо посилання здійснюється на декілька видань, вони розділяються крапкою з комою, наприклад: [4, с. 8; 11, с. 27]. Посилання на багатотомні видання під однією назвою виглядатимуть так: [3, т.2, с. 725].

  Рисунки та фотографії слід подавати кожен окремим файлом у форматі jpg або tiff. Діаграми слід подавати окремим файлом у форматі xls програми exel (кожну на окремому аркуші). При цьому також діаграми та рисунки мають бути підписані і вставлені у текст статті.

  Додані файли: 
 • Публікації

  Інформація про збірники наукових праць Інституту філології та вимоги до них, про друковані видання представників інститутської спільноти.

Сторінки

Subscribe to наукова публікація