наукова публікація

 • Конференція у Харкові

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. В. ДОКУЧАЄВА запрошує взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах», яка відбудеться 6 квітня 2018 р.

  Головні напрями конференції:
  1. Актуальні проблеми мовознавства.
  2. Проблеми міжкультурної комунікації.
  3. Літературознавчі студії.
  4. Сучасні технології та методики викладання мов у навчальних закладах.
  5. Новітні тенденції викладання предметів історико-філологічного циклу у ВНЗ.

  До участі в конференції запрошуємо молодих науковців, викладачів, аспірантів, студентів.
  Форма участі: дистанційна.
  Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
  Для участі в конференції необхідно до 20 березня 2018 р. на електронну адресу tykhonenko_olena@ukr.net надіслати:
  1) текст тез доповіді (2-4 стор.);
  2) заявку на участь у конференції;
  3) скановану (фото) копію квитанції про сплату за публікацію (30 грн за 1 сторінку).

  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції будуть надіслані учасникам у друкованому варіанті протягом трьох тижнів від дня проведення конференції.

  Для пересилання матеріалів конференції Укрпоштою додатково сплачується 25 грн. На кожну публікацію Ви отримаєте один примірник видання.

  Адреса оргкомітету:
  Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва, кафедра мовних дисциплін, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське – 2», навчальне містечко ХНАУ, корпус 3, поверх 2, ауд.3-216, телефон кафедри: (0572) 99-76-10.

  Контактна особа:
  Тихоненко Олена Василівна, доцент, канд.філол.наук, доцент кафедри мовних дисциплін, тел.+38(095) 147 55 02.

  Кошти за публікацію можна переказувати на номер картки ПриватБанк – 5168 7551 1242 3328. Одержувач: Тихоненко Олена Василівна.

  Додані файли: 
 • Конференція молодих учених у Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького

  19-20 квітня в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбудеться XХ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених „Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених”. До участі в конференції запрошуються студенти вищих навчальних закладів, аспіранти, молоді науковці віком до 35 років, докторанти та доктори наук віком до 40 років, чия діяльність стосується тематики конференції.

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

  Умови участі в конференції:

  Реєстрація учасників конференції відбудеться 19 квітня 2018 р. з 900 до 1000 год. за адресою:
  м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81,
  1 поверх навчального корпусу №1.
  Проїзд від залізничного та автобусного вокзалу на маршрутному таксі 26А, зупинка – „Університет”.

  1. Для участі в конференції необхідно до 10 березня 2018 року надіслати (подати) до оргкомітету всі нижчезазначені матеріали:

  матеріали доповіді (загальний обсяг не більше 3 сторінок);
  завізований відгук наукового керівника або завідувача кафедри (відсканований);
  квитанцію про оплату (відсканована).

  Адреса для реєстрації та подання матеріалів:
  http://cdu.edu.ua/ у розділі “Університет”– Наукова та інноваційна діяльність – Рада молодих учених — РОДЗИНКА 2018.

  2. Програмний комітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів матеріалів доповідей без повернення авторові.

  Деталі - у прикріпленому інформаційному листі.

 • Набір статей до університетського вісника

  Редколегія наукового видання "Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика" продовжує набір статей для чергового випуску на 2017 рік.
  Статті надсилати на електронну адресу novitnya@ukr.net. На останній сторінці вказати контактну інформацію (телефон мобільний та стаціонарний, електронна адреса, місце роботи). Роздруківки (формат А-4) подавати на адресу 01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, кімн. 115. Довідки за телефоном: (044) 239-33-68.

  Статті докторантів, аспірантів і здобувачів повинні відповідати вимогам Президії ВАКу, викладеним у постанові №7-05/1 від 15.01.2003 р.
  Редакційна колегія залишає за собою право повертати тексти в разі їх невідповідності фаховому рівню наукового видання. Праці авторів, у чиїх статтях було виявлено плагіат, прийматися до розгляду не будуть.

  Першочергове право на публікації надається викладачам та співробітникам Інституту філології, докторантам, аспірантам та здобувачам вченого ступеня з урахуванням дати подання статей до редакції.

  Про вимоги у прикріпленому файлі

  Додані файли: 
 • Подовжено набір статей до Вісника КНУ імені Тараса Шевченка серії «Іноземна Філологія»

  !!! До уваги докторів, кандидатів наук, співробітників і докторантів, а також аспірантів останніх років навчання!!!

  Подовжено набір статей до Вісника КНУ імені Тараса Шевченка
  серії «Іноземна Філологія» № 50, 2016 р.
  (збірка рекомендована ДАК МОН України як фахова)

  Набір статей триватиме до 10.10.2017.
  Вихід верстки збірки – грудень 2017.
  Вихід друком збірки – перша половина 2018.
  Публікація є безкоштовною.
  Набір статей на конкурсній основі.

  • Стаття надсилається до 10.10 в електронному варіанті у 2-х файлах (в форматі .dос та в форматі .rtf) за адресою ledak@i.ua на ім'я відповідального редактора Клименко Лади Вікторівни.

  • Згодом після погодження до публікації головним редактором передається в роздрукованому вигляді за підписом автора. Для всіх авторів необхідно подавати витяг з засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, а також заяву, написану автором від руки у довільній формі на ім’я гол. редактора проф.Чередниченка О.І. з проханням прийняти статтю до друку. Статті аспірантів мають бути написано на належному науковому рівні, до них додається рецензія наукового керівника. Паперові документи подаються відп. ред. Клименко Л.В. в ауд. 31 Інституту філології.

  1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ:
  1.1. Стаття повинна мати високий науковий рівень.
  1.2. У ній повинні міститись такі необхідні елементи:
  а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими чи практичними завданнями;
  б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  в) формулювання цілей статті (постановка завдання); визначення предмета та об єкта дослідження
  г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  ґ) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
  С т а т т я п о в и н н а р о з к р и в а т и з м і с т о д н і є ї з р у б р и к з б і р н и к а:
  1. Романське мовознавство
  2. Германське мовознавство
  3. Перекладознавство

  Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу.

  2. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ:
  2.1. Обсяг тексту наукової статті – не менше 0,5 ум.друк. арк. (20 000 друк.знаків, включаючи пробіли).

  3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
  3.1. Індекс УДК
  3.2 На початку статті в правій частині подається інформація про автора (ім я і прізвище автора, науковий ступінь (якщо є), вчене звання) (укр. англ. та російською мовами).
  3.3. Назва статті, українською, російською та англійською мовами у 5-9 слів, адекватна змісту статті, подається після інформації про автора з вирівнюванням по центру сторінки та виділяється жирним шрифтом.
  3.4. Анотації трьома мовами (укр., рос., англ..), у результативній та аналітичній формі мають відображати зміст статті. Не менше 5-7 і не більше 10 рядків кожна. Назва статті не має повторюватися у першому реченні анотації. Ключові слова в однині. ІНДЕКС УДК.
  3.5. Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами в квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела [13, с. 97-99]
  3.4. Перелік використаних джерел подається в кінці тексту після слів “Список літератури” у алфавітному порядку, спочатку українських авторів, а потім зарубіжних. Оформлення списку літератури здійснюється згідно вимог ДАК України та відповідних державних стандартів.
  3.6. Після статті автор зазначає структурний підрозділ вищого навчального закладу чи наукової установи, який дав рекомендацію до друку вказаних матеріалів.
  3.7. Автор підписується на звороті останньої сторінки з зазначенням повних атрибутів (прізвище, ім’я та по-батькові автора, повністю звання, посада, назва кафедри, факультету, вузу, домашня адреса, контактні телефони);
  3.8. Текст статті друкується на папері стандартного формату (А 4) через один інтервал з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього, лівого – 2 см і правого 1 см.
  Весь текст повинен бути набраний шрифтом Arial 9 pt в одну колонку без застосування будь-якого форматування. Не допускається використання виносок та гіперпосилань. Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом.

 • Стаття в науково-методичному журналі з мовознавчої проблематики

  Запрошуємо Вас опублікувати наукову статтю в науково-методичному журналі «Наукові праці. – Філологія. Мовознавство»(наказом МОН України від 12.05.2015 року № 528 цей журнал включено до переліку наукових фахових видань з філологічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук).

  НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА ВИДАННЯ

  1. Тенденції в еволюції та функціонуванні фонетико-фонологічних і акцентних систем слов’янських і германських мов.
  2. Лексична семантика й мовні картини світу: ретроспектива та перспектива.
  3. Сучасний стан та еволюція граматичних систем слов’янських і германських мов.
  4. Новітні тенденції в лінгвістиці тексту.
  5. Слов’янське й германське мовознавство: сучасний стан і перспективи.
  6. Новітні розвідки прикладної лінгвістики.
  7. Дискусійне в стилістиці та перекладі.

  Просимо надсилати електронний варіант статті обсягом від 8 до 12 сторінок машинопису, фото квитанції про грошовий переказ, заявку на адресу: v_ponkratova@mail.ru.
  Вартість публікації – 380 грн.

  Журнал вийде друком у червні 2017 року.

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
  Понкратова Валентина Миколаївна – відповідальний секретар
  журналу «Наукові праці. – Філологія. Мовознавство», викладач кафедри української
  філології, теорії та історії літератури ЧНУ імені Петра Могили.

  Тел.: +38 050 254 00 14;
  Е-mail: v_ponkratova@mail.ru.

 • Наукова стаття у часописі "Кременецькі корпоративні студії"

  Гуманітарний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у формуванні 7-го випуску щорічного філологічного часопису «Кременецькі компаративні студії» (ISSN 2311-262X).

  Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus International, CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals), Research Bible (Open Access Indexing Database for Researchers and Publishers), InfoBase Index.
  Більше інформації у прикріпленому файлі

 • Набір у наступний номер збірника “STUDIA LINGUISTICA” (анонс)

  Оголошений набір у наступний номер збірника “STUDIA LINGUISTICA”. Статті приймаються до 20.03.2017р.

  Вимоги до рукописів для публікації у фаховому збірнику наукових праць “STUDIA LINGUISTICA” (2017 рік) ISSN 2411-1562 (кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; м. Київ, 01033, бульвар Т. Шевченка, 14, каб.141; тел. 8 (044) 239-34-15; e-mail: zagmoclasphil@gmail.com) читайте у прикріпленому файлі.

  Збірник наукових праць “Studia Linguistica” є фаховим виданням із дисциплін філологічного (мовознавство) профілю. Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р.

  Додані файли: 
 • Наукова публікація та участь в інтернет-конференції з нагоди 135-річчя Івана Огієнка

  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка запрошує Вас взяти участь у І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «КАНОН ІВАНА ОГІЄНКА У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ»(з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка), яка відбудеться16 січня 2017 року.

  Напрями роботи інернет-конференції:
  1. Науковий текст Івана Огієнка: новітні теорії і методи дослідження.
  2. Багатовимірність художнього простору: мистецькі версії Івана Огієнка.
  3. Трансцендентний континуум сакральних текстів Івана Огієнка.
  4. Смислообрази національної ідентичності у філософському дискурсі Івана Огієнка.
  5. Феномен Івана Огієнка у соціокультурних трендах доби.

  Програма інтернет-конференції буде розміщена на сайті http://ohienko.kpnu.edu.ua/.

  Участь у конференції безкоштовна.

  Матеріали для участі в інтернет-конференції (прізвище, ініціали автора, наукове звання, посада, назва й анотація статті (500 знаків), ключові слова) та відомості про автора надсилати на адресу:dp_ohienko@kpnu.edu.ua до 15 грудня 2016 року за зразком:

  Атаманчук В.П. (м.Кам’янець-Подільський),кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики, керівник науково-дослідного центру огієнкознавства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  ОСМИСЛЕННЯ ДУХОВНО-ЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ У МІСТЕРІЇ ІВАНА ОГІЄНКА «ОСТАННЯ ХВИЛИНА»

  Вивчається художня своєрідність твору Івана Огієнка «Остання хвилина». Увага зосереджується на дослідженні проблематики драми, висвітленні головних засад світогляду митця, які визначають спосіб художньої репрезентації проблем морально-етичного та духовного спрямування. Аналізується образ головного героя твору, який став втіленням художньої ідеї пошуку смислу буття через зовнішні та внутрішні колізії. Досліджуються форми художньої умовності, використані Іваном Огієнком у драмі.
  Ключові слова: Іван Огієнко, драма, головний герой, конфлікт, художня умовність, духовно-етичні проблеми.

  Відомості про автора:
  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;
  • домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний телефон.

  Статті можна безоплатно опублікувати у науковому збірнику «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта». Серія філологічна.
  Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України 09.03.2016 № 241).

  Контактний телефон: 097 119 42 68 Вікторія Петрівна Атаманчук

 • Наукова публікація з літературознавства

  Запрошуємо Вас до публікації власних наукових розробок у фаховому виданні "Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство)". Статті приймаються до 13 листопада, розсилка збірника у грудні. Детальна інформація у прикріпленому файлі.

 • ГОТУЄТЬСЯ ДО ДРУКУ ЗБІРНИК«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

  Кафедра стилістики та мовної комунікації готує черговий 33 випуск міжнародного видання "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика" (головний редактор – проф. Л.І. Шевченко), який входить до міжнародних науковометричних баз світу та має сертифікацію ISSN. Статті приймаються до 1 листопада 2016 р.

  У новому номері наукового збірника плануються традиційні рубрики зі стилістики, термінознавства, питань лінгвопрагматики, перекладознавства, лінгвокультурології. Окрема рубрика "Медійна проблематика в модерній лінгвістиці" охоплює наукові питання з медіалінгвістики, що були розглянуті на засіданнях Медіалінгвістичної комісії Міжнародного комітету славістів у м. Варна (Болгарія), м. Мінськ (Республіка Білорусь), м. Ополе (Польща).

  Нагадаємо, Медіалінгвістична комісія як структурний науковий підрозділ Міжнародного комітету славістів утворена 2013 року на Міжнародному з’їзді славістів у м. Мінськ (Республіка Білорусь). До складу Комісії увійшли провідні вчені-медіалінгвісти світу, зокрема Білорусії (В. Івченков, М. Конюшкевич), Болгарії (Л. Цонева, Е. Стоянова), Польщі (Б. Боголебська, Б. Сковронек, Д. Бжозовська), України (Л. Шевченко, Е. Шестакова)та ін. Голова Комісії – проф. Л. Дускаєва.Офіційний веб-ресурс Медіалінгвістичної комісії – науковий портал "Медиалингвистика– ХХІ век", офіційне наукове видання – "Медиалингвистика / Medialinguistics" – випускається двічі на рік під егідою ЮНЕСКО, до складу редколегії видання входять провідні фахівці з медіалінгвістики та медіастилістикисвіту.

  Додані файли: 

Сторінки

Subscribe to наукова публікація