науковий збірник

 • Публікація у науковому часописі «Кременецькі компаративні студії»

  Філологічний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 5-му випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі компаративні студії».

  Науковий часопис «Кременецькі компаративні студії» зареєстровано у Centre International de l'ISSN (Франція) (Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2311-262X). Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах CiteFactor і Research Bible.

  Мета збірника наукових праць – об’єднати літературознавців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема:

  1. Теоретико-методологічні проблеми сучасно-го порівняльного літературознавства.
  2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики.
  3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі.
  4. Компаративна поетика та генологія.
  5. Інтердисциплінарність у порівняльному лі-тературознавстві.
  6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці.

  З усіх питань, пов’язаних з публікацією, звертатися до наукового редактора Чика Дениса Чабовича (dennys@meta.ua / контакт. тел. +38-067-279-10-97) або до випускового редактора Пасіч-ник Олени Василівни (контакт. тел. +38-067-745-22-57).

  Передбачуваний термін виходу збірника нау-кових праць – листопад 2015 р.

  НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ:
  01.06.2015 р.– останній термін надання редакції статей і відомостей про авторів.
  15.07.2015 р.– останній термін повідомлення авторів про прийом статей до публікації.
  30.07.2015 р. – останній термін оплати друку статей.
  01-30.12.2015 р. – розсилка збірника авторам і бібліотекам.

  Детальніше про оформлення публікації та участь у студіях читайте у прикріпленому файлі.

  Сайт часопису
  www.kremenets-comparative-studies.webnode.com.ua

 • Вийшов друком науковий збірник "Стиль і переклад" №1

  При кафедрі теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова вийшов друком збірник наукових праць "Стиль і переклад" № 1

  У прикріпленому нижче файлі- pdf можна ознайомитися зі збірником!

  Категорії: 
 • Публікація іноземною мовою у збірнику "Стиль і переклад"№2

  Шановні колеги!

  Термін набору статей до збірника наукових праць “Стиль і переклад” № 2 продовжено. Статті та переклади можна подавати до 20 грудня 2014 року.

  Основна мета збірника – висвітлення актуальних питань стилістики, лінгвопоетики та перекладознавства романських, германських та слов’янських мов, а також ознайомлення з новими перекладами.

  Статті подаються виключно іноземною мовою. Мови наукового видання: французька, іспанська, італійська, португальська, англійська, німецька, новогрецька, російська, українська. Українською мовою друкуються переклади.

  Редакційна колегія залишає за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника.

  ІНФОРМАЦІЯ

  Вимоги до оформлення статті:

  1. УДК – у лівому верхньому кутку.

  2. Прізвище, ініціали автора – жирним шрифтом у правому кутку; поруч – науковий ступінь, вчене звання; на наступному рядку – місце роботи (назва установи, її місцезнаходження), назва країни в дужках:
  D. S. Ivanova, Doctor of Philology, Professor
  Taras Shevchenko University of Kyiv (Ukraine)

  3. Назва статті (повинна стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів і здійснення бібліографічного пошуку) – відцентрована, великими жирними літерами, 14 шрифт.

  4. Обов'язковими є анотації та ключові слова (12 шрифт): анотацію мовою публікації розміщують перед текстом після назви; анотації англійською, російською та українськими мовами – вкінці.

  5. Обсяг статті – 7-10 повних сторінок. Стандарт – кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ - 1,25, поля:
  2,5
  3- -1,5

  2,5

  6. Оформлення посилань у тексті статті [Петров 2000, 24].

  7. Література подається в кінці статті 12 шрифтом, в рядок, в алфавітному порядку відповідно до чинних стандартів ДСТУ ГОСТ 7.80, ПІБ автора виділяється курсивом: Bacry P. Les figuresde style / P. Bacry. – P. : Editions Belin, 2000.

  8. Відомості про автора та назва статті – англійською, російською та українською мовами перед відповідними анотаціями та ключовими словами.

  9. Перед анотаціями – дата надходження авторського оригіналу до редколегії.

  10. Для викладачів без наукового ступеня та аспірантів обов'язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження.

  11. Статті подавати роздрукованими у 2 примірниках та на електронному носії.

  12. Адреса редколегії: 01033, Київ-033, б-р Т. Шевченка, 14, Інститут філології, кафедра теорії та практики перекладу з романських мов ім. М.Зерова (кімн. 65- 66); Тел.: (044) 239-34-09, e-mail: tpprm @univ.kiev. ua

  Редакційна колегія

  INFORMATION
  Journal "Style and translation" – 2014

  The Institute of Philology of Taras Shevchenko National University in Kyiv (Ukraine) is pleased to announce the launch of a second edition of annual international journal, "STYLE AND TRANSLATION". The articles are invited till 20th of December 2014.

  The interest of the journal is to present high quality original works in Translation Studies, Stylistics and Linguopoetics of Romance, Germanic, Slavic languages and Greek, and also new and previously non-published translations into Ukrainian and Russian. The languages of the journal will be French, Spanish, Italian, Portuguese, English, German, Greek, Russian as well as Ukrainian and Russian in case of translations.

  The articles submitted for the first issue will be published free of charge. Please submit your article electronically together with your name, affiliation and contact information to Iryna Smuschynska (editor of the series) at tpprm@univ.kiev.ua.

  Format Guide:

  • Author's name, affiliation, country in parentheses, in the language of the article; as well as in English/ Russian, both preferably (14 pt., bold, right-aligned), e. g.:
  D. S. Ivanova, Doctor of Philology, Professor
  Taras Shevchenko University of Kyiv (Ukraine)

  • Title of the article, in the language of the article; as well as in English/ Russian, both preferably (14 pt., bold, all capitals, centered); Abstract and keywords, in the language of the article (12 pt.); The number of pages – 7–12 pages; Text of the article (Times New Roman, 14 pt.; single space; first line by 1,25 cm; margins (cm): left – 3,0; right – 1,5; top – 2,5; bottom – 2,5); References in the text of the article [Wilss 2004, 778]; List of references at the end of the paper (12 pt., in alphabetical order), e. g.:
  Bacry P. Les figures de style / P. Bacry. – P. : Editions Belin, 2000.

  • Date of presentation to the Editorial Board;

  • Annotations after the references: Author's name, affiliation, country in parentheses in English/ Russian, both preferably (12 pt.)

  • Abstract and keywords in English/ Russian, both preferably (12 pt.);

  • Short biographical statement (approx. 150 words);

  • Address: 01033, 14 Taras Shevchenko Blvd., The Institute of Philology, Chair of Theory and Practice of Translation from Romance Languages, Phone Numbers +38044 239-34-09; Room № 66, E-mail: tpprm@univ.kiev.ua

  Editorial Board

 • Публікації

  Інформація про збірники наукових праць Інституту філології та вимоги до них, про друковані видання представників інститутської спільноти.

Сторінки

Subscribe to науковий збірник