конференція

 • Конференція до Дня слов'янської писемності і культури

  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ СЛАВІСТІВ
  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
  Інститут української мови НАН України
  Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України
  Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України
  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
  Український мовно-інформаційний фонд НАН України
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  24 травня 2017 р. проводять Міжнародну наукову конференцію, присвячену Дню слов’янської писемності і культури

  СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО І НОВІ ПАРАДИГМИ ТА НАПРЯМИ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  До участі в роботі конференції запрошуються дослідники з усіх напрямів славістики і суміжних з нею дисциплін, викладачі, аспіранти, магістранти, журналісти, видавці.

 • До 80-річчя кобзаря Ігоря Карповича Рачка

  22 лютого у стінах Інституту філології відбувся науково-практичний семінар «Кобзарство як феномен нематеріальної культурної спадщини України», який приурочений до 80-річчя кобзаря Ігоря Карповича Рачка. Захід зніціювали аспірант Андрій Паславський та студент Василь Жованик за підтримки кафедри фольклористики.

  Кобзарство є одним із національних маркерів, це, те, що вирізняє нас, українців, серед інших народів, робить унікальними. Кобзарство – живе явище, воно історично сформоване, але видозмінюється з часом. Ігор Карпович Рачок – відомий кобзар України – зберіг і доносить до сучасників традиційну подачу і манеру виконання чоловічого співу. Цьогоріч йому виповнилося 80 років. За поданням кафедри фольклористики Інституту філології Ігоря Рачка Міністерство культури України нагородило державною подякою.

  З нагоди ювілею було організовано науково-практичний семінар у стінах Інституту філології, де є студії з кобзарства та студенти-співці. Учасники зібрання, серед яких були – майстер традиційних народних інструментів, учень Миколи Будника Юрій Кочержинський, директор унікального та єдиного в Україні Музею Кобзарства Світлана Тетеря, майстер музичних інструментів та відомий співець Юрко Ягусевич, лірник Юрій Єжиль та викладачі Інституту філології, зокрема виступаючі – завідувач кафедри фольклористики Олена Івановська, викладач кафедри зарубіжної літератури Олена Кобчинська та студенти ділилися враженнями та розповідали про Ігоря Карповича як про «людину з великим обширом, але просту на перший погляд», «людину сковородівського типу». Під час семінару кобзарі виконали декілька пісень для присутніх у залі.

  Категорії: 
 • Конференція «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад» (анонс)

  Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад», яка відбудеться 11-12 травня 2017 року на базі кафедри германської філології та перекладуІнституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Запланована робота таких секцій:

  1. Лінгвістика фахових мов, термінотворення
  2. Проблеми науково-технічного перекладу
  3. Перекладознавчі студії та методика викладання перекладу
  4. Культурологічні аспекти викладання германських мов

  До роботи конференції планується залучити провідних науковців України, Німеччини, Австрії.

  Робочі мови конференції: українська, німецька, англійська.

  Для участі у конференції просимо подати заявку (див. Додаток 1) та статтю до 22лютого 2017 року Білик Катерині Аркадіївні за електронною адресою: Е-mail: bilykkatya@gmail.com

  Оргкомітет розглядає отримані статті та надсилає запрошення на конференцію. За результатами конференції та за умови особистої участі планується публікація статей у фаховому збірнику наукових праць. Вартість однієї друкованої сторінки за наведеними нижче параметрами орієнтовно 30 гривень. Публікації для докторів наук безкоштовні. Проїзд та проживання за власний рахунок. Оргвнесок 150 грн.

  Вимоги до оформлення статті:

  1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – в лівому верхньому кутку;
  2. Відомості про авторів:
  - Прізвище, ініціали автора – жирним курсивом у правому кутку;
  - вчене звання, вчений ступінь;
  - місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження);
  - назва країни (для іноземних авторів);
  3. Назва публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів, бібліографічних покажчиків і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний курсив;
  4. Анотація (анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після назви; анотацію українською мовою у виданнях іншими мовами, крім української, подають після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до редколегії) – 12 шрифт;
  5. Ключові слова – 12 шрифт;
  6. Текст статті: обсяг – від 5 до 10 повних сторінок, кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ – 1,25, поля:
  2,5
  3 – – 1,5
  ___
  2,5
  7. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80) подається в алфавітному порядку;
  8. Бібліографічні покликання в тексті беруться в квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки відділяються двокрапкою; номера джерел –відділяються крапкою з комою. Напр.: [1], [2: 27], [3: 49; 4: 127-131], [5; 7; 9; 10; 12-24], багатотомне видання – [5 (1: 160)].
  9. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії;
  10. Відомості про автора, назва статті, анотація та ключові слова – двома іншими мовами.
  11. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від TimesNewRoman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
  12. Для аспірантів, викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.

  Статті, які не відповідають вимогам та оформлені неналежним чином, до розгляду не приймаються.
  Оргкомітет

  Додаток 1
  ЗАЯВКА
  на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
  «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад»,
  11-12 травня 2017 року, Інститут філології Національного університету імені Тараса Шевченка
  Кафедра германської філології та перекладу

  Прізвище, ім’я та по батькові:
  Назва доповіді:
  Секція:
  Місце роботи: (назву вищого навчального закладу та кафедри вказувати без скорочень)
  Посада:
  Вчене звання, науковий ступінь:
  Поштова адреса:
  E-mail:
  Телефон:
  Потреба у застосуванні технічних засобів під час виступу
  Потреба у поселенні
  Дата та час Вашого прибуття для організації зустрічі та розміщення

  У разі будь-яких змін просимо завчасно повідомити оргкомітет!

 • Академічні гранти Програми Ковальських 2017

  Програма імені Ковальських запрошує науковців та викладачів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються на дослідженнях Сходу України в історичній ретроспективі, подавати заявки на малі академічні гранти розміром до 25 тис. грн.

  Метою діяльності Програми є сприяння науковим дослідженням історії (включаючи сучасну) Сходу України на основі міждисциплінарного підходу, а також інтеграція цих досліджень у глобальний історичний контекст та представлення на міжнародних академічних форумах. Програма підтримує дослідження, регіональним фокусом яких є Схід України.

  Тематичні пріоритети Програми імені Ковальських на 2017–2018 рр.
  • Українсько-російське пограниччя в історичній ретроспективі.
  • Колективні ідентичності, політика пам’яті на Сході України.
  • Соціокультурні основи модернізації.
  • Регіоналістика.
  • Соціальні ландшафти та природне середовище.

  Хто може подавати заявки на участь у грантовій програмі?
  Подати заявку на отримання гранту може будь-яка особа віком понад 18 років. Перевага під час відбору для надання підтримки в рамках грантової програми надаватиметься науковцям та викладачам, які працюють у навчальних і наукових установах та досліджують історію, політичний та соціокультурний розвиток Сходу України.

  Яким видам заходів надається підтримка?
  • Публікація наукових монографій, збірників наукових праць, збірників документів, навчальних посібників.
  • Заходи з організації конференцій, семінарів, публічних лекцій.
  • Виставки (в тому числі цифрові), інші заходи, спрямовані на популяризацію та розвиток досліджень Східної України.
  Проектам із перспективами опублікування результатів у міжнародних англомовних журналах надаватиметься особливий пріоритет. Програма заохочує i запрошує всіх нагороджених дотаціями науковців звертатись дo редактора електрoннoгo журналу Схiд/Захiд — Журнал українських студій для опублікування наукoвoï статтi, або блогу на Форумі українських студій.

  Яким видам заходів не надається підтримка?
  У рамках програми малих грантів не можна фінансувати: поїздки на конференції, закупівлю обладнання та сплату заробітної плати (за винятком оплати роботи коректорів або перекладачів).
  Одержувачі грантів повинні планувати завершення всієї роботи до лютого 2018 р.

  Як подавати заявки на участь у грантовій програмі?
  Заявку, написану українською мовою (не більше 1500 слів) та резюме проекту англійською мовою (100–150 слів) просимо надсилати в електронному вигляді на адресу: kowalskyprogram@gmail.com із заголовком «Kowalsky Grants Program 2017».

  До заявки рекомендуємо включити такі складові: мета та завдання проекту; академічне та практичне значення проекту; як пропонований проект співвідноситься із тематичними пріоритетами Програми імені Ковальських та яким чином дослідження планується вписати в глобальний історичний контекст; план роботи над проектом та його результати; попередні напрацювання за проектом; потенційний вплив на поточні знання та уявлення у певній академічній галузі та темі; бюджет проекту; інформація про заявника.

  Заявки розглядатимуться Науковою радою Програми імені Ковальських. Остаточне рішення про надання фінансування певним проектам буде прийнято Канадським інститутом українських студій у березні 2017 р. Про результати розгляду заявок аплікантам буде повідомлено у квітні 2017 р. Організатори конкурсу залишають за собою право не давати пояснення причин відхилення заявок.

  Умови отримання гранту
  Отримавши грант, дослідники зобов’язані дотримуватися умов гранту. Програма залишає за собою право скасувати грант після відповідного повідомлення, якщо дослідник не дотримується цих умов або якщо проект виявився безперспективним. Звіт про дослідження та детальний опис фінансових витрат включно з оригіналами та відсканованими копіями квитанцій потрібно надіслати до Програми до закінчення терміну гранту. Наукові гранти не можуть використовуватися для покриття витрат, здійснених до отримання грантів.
  Кінцева дата подання заявок — 5 лютого 2017 року.
  Детальнішу інформацію можна отримати у Володимира Кулікова за електронною поштою kowalskyprogram@gmail.com або в Андрія Домановського за телефоном +38 (097) 455-9133.

 • Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених в ІФ

  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство», які відбудуться 5-6 квітня 2017 року.

  Заявки просимо подавати до 1 березня 2017 року на адресу: 01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет (кімн. 86) або на відповідні кафедри Інституту філології. Е-mail: mk_kartynysvitu@ukr.net.Тел. (044) 234-14-12.

  Оголошено також набір статей до фахових збірників наукових праць – «Літературознавчі студії» і «Мовні та концептуальні картини світу».Вартість сторінки – 30 грн.

  Студентів запрошуємо опублікувати тези доповідей (до 1 стор. згідно з вимогами – див. нижче, анотації не потрібні) у Збірнику праць молодих учених. Публікація безкоштовна

  Редакційні колегії збірників залишають за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника. Праці авторів, у чиїх статтях було виявлено плагіат, не прийматимуться до розгляду.

  Вимоги до оформлення статей:
  1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – у лівому верхньому кутку.
  2. Відомості про авторів у правому кутку:
  - прізвище, ініціали автора – жирним курсивом, у тому ж рядку звичайним шрифтом вчене звання, вчений ступінь;
  - у наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місце знаходження), назва країни (для іноземних авторів).
  3. Назва публікації (має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів та здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний,прописні літери.
  4. Через рядок – анотація мовою публікації від 3-х рядків – 12 курсив; ключові слова – з нового рядка після слів Ключові слова,– курсивом (для Збірника праць молодих учених непотрібно).
  5. Текст статті: обсяг – від 5 до 10 повних сторінок, 14 шрифт,TimesNewRoman, МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ 1,5; абзацний відступ – 1,25, поля:
  2,5
  3 – – 1,5
  ___
  2,5
  6. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71.pdf, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80: http://www.ukrbook.net/zakony/zag_bib_zap.pdf) – через рядок, без абзаців, кегль – 12, в алфавітному порядку).
  7. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії.
  8. Анотації іншими, відмінними від мови публікації, мовами,включно з перекладеними відомостями про автора (справа)та назвою статті (по центру), – через рядок, 12 шрифт, курсив; усі три анотації мають бути ідентичні за змістом.
  9. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються відTimesNewRoman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
  10. Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.
  11. Статті надсилати електронною поштою на адресуmk_kartynysvitu@ukr.net.Роздруківки подавати до кімнати 86.


  ЗРАЗОК
  УДК 81’27

  Савченко Ф.Н., к. філол. н., доц.
  Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

  ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В ОФІЦІЙНІЙ ПРЕСІ

  Текст анотації українською мовою……………………………………………………………………………………………
  Ключові слова:оцінка, мова ЗМІ, офіційна преса.
  Текст статті …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Космеда Т.А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Т.А. Космеда ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2001. – 32 с. 2.Українськийорфографічний словник / за ред. В.М. Русанівського. – К. :Довіра, 2006. – 960 с. 2. 3. Широков В. А. Наукові засади лінгвістичноїекспертизиполітичних та правовихдокументів. Постановка проблеми / В.А. Широков, О.О. Сидоренко // Мовознавство. – 2005. – №2. – С. 18-31. 6. Maynard D.W. Language, Interaction and Social Problem [Електроннийресурс] // Social Problems. – 1988. – V.35, №.4. – Режимдоступувід 12.07.2012: http://www.ssc.wisc.edu/soc/faculty/pages/DWM_page/PDF%20files/1988aDWM_....
  ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
  1.Урядовий кур’єр. – К. :ПресаУкраїни, 2008. – 25 листоп., № 221 (3881).
  Стаття надійшла до редакції 27.10.13 р.
  Савченко Ф.Н., к. филол. н., доц.,
  Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко, Киев
  ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕССЕ
  Текст аннотации на русcком языке………………………………………………
  Ключевые слова: …
  Savchenko F.N., PhD., Associate Professor
  Taras Shevchenko National University of Kyiv
  SPECIFICS OF ASSESSMENT EXPRESSION IN THE OFFICIAL PRESS
  Text of abstract in English…………………………………………………………………………
  Keywords: …

 • Відбудеться конференція “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”

  Кафедра мовознавства Хмельницького університету управління та права запрошує Вас взяти участь у роботі VIV Всеукраїнської студентської наукової конференції “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”, яка відбудеться 5 квітня 2017 року в Хмельницькому університеті управління та права.

  Деталі - у доданому файлі

 • Запрошення до друку статей із проблем української термінології

  Редколегія Вісника Національного університету «Львівська політехніка» (cерія «Проблеми української термінології») приймає статті на 2017 ріr із таких проблем української термінології:
  - теоретичні засади термінознавства й лексикографії;
  - лексикографія та міжмовні зв’язки; нормування та стандартизація термінології;
  - термінологія природничих знань (науково-технічна, хеміко-біологічна, охорона здоров’я, сільськогосподарська тощо);
  - термінологія гумані-тарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військова, спортова, філософсько-богословська тощо).

  Деталі - у доданому файлі

  Додані файли: 
 • Конференція «Слов’янські студії» (анонс)

  Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Міжнародній науковій конференції «Слов’янські студії», присвяченій 150-річчю заснування Південнослов’янського пансіону Тодора Мінкова.

  Під час конференції відбудеться традиційне широке обговорювання проблем функціонування та розвитку слов’янських мов і літератур у загальноєвропейському та світовому контексті. Також розглядатимуться питання історії становлення та розвитку Південнослов’янського пансіону, з’ясовуватимуться різні аспекти навчання балканської молоді на теренах України в ІІ половині ХІХ століття.

  У рамках конференції планується робота круглого столу на тему «Роль Південнослов’янського пансіону Тодора Мінкова в підготов ці національних еліт для балканських країн» та культурна програма.

  Більш детальна інформація – у прикріпленому файлі.

 • Конференція в Одесі (лінгвістична проблематика)

  Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Українська мова у парадигмі світової лінгвістики», яка проводитиметься з нагоди 80-річчя утворення кафедри української мови 28 – 29 вересня 2017 року на філологічному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

  ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ:
  Секція №1. Одеська лінгвістична школа: видатні вчені.
  Секція №2. Система мови в синхронії й діахронії: актуальні аспекти.
  Секція №3. Ономастичні студії: класика і сучасність.
  Секція №4. Діалектологічні студії: класика і сучасність.
  Секція №5. Лінгвістичні виміри художнього тексту.
  Секція №6. Комунікативна сугестія в поліжанрових дискурсах.
  Секція №7. Проблеми етно- та соціолінгвістики: сучасні підходи.

  У межах конференції відбудеться засідання Круглого столу «Видатні мовознавці Одеського університету: професор О. І. Бондар» на пошану пам’яті доктора філологічних наук, професора Олександра Івановича Бондаря.

  Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська, сербська, російська.

  Для участі в конференції просимо до 22 травня 2017 року на електронну адресу кафедри української мови kafukrmovaonu@mail.ru надіслати матеріали в такому форматі:
  1) ЗАЯВКУ на участь у роботі конференції: ФАЙЛ з назвою «Прізвище автора – заявка, (наприклад, Василюк О.Д._ЗАЯВКА.doc), див. зразок заявки нижче;
  2) ФАЙЛ зі статтею з назвою «Прізвище автора – стаття», (наприклад, Василюк О.Д._ СТАТТЯ.doc);

  Примітка: за наявності в статті схем, таблиць, складних рисунків, які можуть змінитися під час копіювання статті, просимо надіслати їх окремим файлом (або файлами) у форматі PDF з назвою «Прізвище автора – Схема 1 / Рисунок 1» (наприклад, Петрусевич Д.М._ Рисунок 1.jpg/bmp); також просимо надсилати додаткові шрифти або транскрипційні знаки, якщо такі наявні в тексті статті;
  3) ВІДСКАНОВАНУ КОПІЮ (або фотокопію) КВИТАНЦІЇ про оплату вартості публікації та оргвнеску: ФАЙЛ «Василюк О.Д. _ОПЛАТА»;

  4) Колег без наукового ступеня просимо додатково надіслати ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ засідання кафедри про рекомендацію статті до друку або завірену РЕЦЕНЗІЮ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА: ФАЙЛ з назвою «Василюк О.Д. _РЕЦЕНЗІЯ» або «Василюк О.Д. _ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ».

  За довідками просимо звертатися на електронну адресу кафедри української мови: kafukrmovaonu@mail.ru або за телефоном (048) 776 14 80 (Поліщук Світлана Сергіївна, Бабич Олена Іванівна).

  ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ планується видання статей у «Записках з українського мовознавства», які входять до переліку фахових видань України.

  Вартість однієї сторінки – 35 грн. Одноосібні статті докторів наук, професорів друкуються безкоштовно. Організаційний внесок за участь у конференції у розмірі 100 грн. сплачується заздалегідь разом із коштами за друк статті всіма учасниками. Проїзд та проживання – за рахунок учасників. Більш детально про умови проживання буде повідомлено в другому інформаційному повідомленні. Офіційне запрошення до участі у конференції надсилається авторові після рецензування статті експертами редколегії наукового видання «Записки з українського мовознавства». КОШТИ

  ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ СТАТТІ разом з оргвнеском просимо переказувати на такі реквізити:
  Призначення платежу – поповнення карткового рахунку № 4149 4978 6358 5099
  Бабич Олена Іванівна
  Отримувач : КФ КБ «ПРИВАТБАНК»
  КОД ОКПО: 14360570
  Рахунок: 29244825509100
  МФО: 305299
  призначення платежу: № картки: 4149 4978 6358 5099
  ПІБ отримувача: Бабич Олена Іванівна

  УВАГА! Автоматичне розсилання збірників з матеріалами конференції не передбачається. Якщо Ви не зможете особисто взяти участь у конференції, але бажаєте отримати збірник, ми можемо надіслати Вам його кур’єрською службою «Нова пошта». Для цього після проведення конференції надішліть електронного листа (e-mail: kafukrmovaonu@mail.ru), у якому вкажіть своє ПІБ, місто, відділення Нової пошти, з якого Вам зручно забрати збірник, та номер Вашого мобільного телефону. Оргкомітет конференції не бере на себе витрати на пересилку, Ви сплачуєте за їх під час отримання збірника.

  ТЕЛЕФОНИ ТА E-MAIL ДЛЯ ДОВІДОК:
  Завідувач кафедри української мови ОНУ імені І. І. Мечникова – доктор філологічних наук, професор Ковалевська Тетяна Юріївна; е-mail: kafukrmovaonu@mail.ru; телефон кафедри української мови: (048) 776 14 80.

  АДРЕСА ДЛЯ ПОШТОВОГО ЛИСТУВАННЯ:
  Французький бульвар, 24/26, каб. 85, м. Одеса, 65058.

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ОБОВ’ЯЗКОВІ.
  РУКОПИСИ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ, ДО ДРУКУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

  Статті до редколегії наукового збірника «Записки з українського мовознавства» подаються відповідно до вимог п. 3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № №7-05/1.
  Структура статті:
  – постановка наукової проблеми та її актуальність;
  – аналіз досліджень цієї проблеми;
  – мета і завдання, об’єкт і предмет дослідження, опис фактичного матеріалу й методів, застосованих у процесі аналізу, теоретична і практична цінність отриманих результатів;
  – виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження;
  – висновки та перспективи дослідження.

  Автори подають одну статтю, що раніше не друкувалася в інших виданнях. Вони несуть повну відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних тощо.

  Стаття надсилається на електронну адресу редакції: kafukrmovaonu@mail.ru; редактор Word, шрифт Times New Roman, інтервал 1,5. Поля: ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, знизу – 20 мм, вгорі – 20 мм, абзац – 1,25 мм, без переносів. Сторінки не нумеруються.

  Обсяг рукопису наукової статті (в т. ч. таблиць і підписів до них, анотацій, списку літератури) – 7 – 12 сторінок друкованого тексту.

  До друку приймаються відредаговані статті у такому оформленні: на початку статті (ліворуч) УДК (перший рядок); ініціали, прізвище автора; науковий ступінь. вчене звання, місце роботи, посада (12 кегль); назва статті (12 кегль, вел., жирн.); анотація мовою оригіналу праці (11 кегль, 30 – 40 слів) та ключові слова – 5 – 7 слів (мовою оригіналу статті); текст статті (12 кегль, основні обов’язкові складові статті див. п. 1); література (заголовок – 12 кегль, курсив, жирн.; за алфавітом прізвище й ініціали автора – 12 кегль, курсив, решта відомостей – 12 кегль звичайний), оформлений згідно з чинними вимогами.

  Після Літератури до статті обов’язково додається References – переклад списку літератури англійською мовою та його транслітерація (кегль 12). Джерела зі списку літератури, передані латинською графікою, подаються в References «Гарвардським стилем» (Harvard style), на відміну від першого списку літератури, в якому використовується український ДОСТ. Транслітерацію здійснюють згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» або вимогам системи BGN / PCGN (для російської мови). Транслітерація проводиться за допомогою Інтернету в онлайн-режимі шляхом набору адреси: translit.net. Транслітерацію української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua (Обрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010), російської мови – на сайті http://translit.ru/ (Обрати стандарт: BGN). Транслітерований варіант назви подають після англомовного перекладу у квадратних дужках (див. наведені нижче зразки). Мови, які пишуться латиницею, траслітерувати не потрібно.

  Посилання на використанні джерела в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, через кому (з маленької букви «с»), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]).
  Авторське резюме російською (11 кегль, 30 – 40 слів) та англійською (11 кегль, 100 – 250 слів, до 850 знаків) мовами друкується після тексту статті. Структура резюме повторює структуру статті та містить мету, об’єкт, предмет, методи; результати роботи; висновки; ключові слова.

  Ініціали, прізвище, місце роботи та назву статті російською й англійською мовами (12 кегль вел.) подавати перед відповідним авторським резюме.

  Рецензування і перевірка матеріалів. Статті проходять оцінку відповідності науковому профілю збірника, вимогам ДАК й оформленню. Наукові статті рецензуються членами редакційної колегії та запрошеними рецензентами.
  Увага! Редколегія залишає за собою право відбирати й редагувати статті, а також не мотивувати відмову від рекомендації до друку.

  Наукові статті іноземних авторів та одноосібні наукові статті докторів наук приймаються безкоштовно. Надсилається електронний варіант збірника.

  Автори без наукового ступеня разом із текстом статті подають коротку рецензію з рекомендацією до друку від наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри.

  Електронні копії «Записок з українського мовознавства» розміщуються на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, а реферативні матеріали – в Українському реферативному журналі «Джерело».

  До редакції збірника надсилаються: 1) заявка з відомостями про автора; 2) наукова стаття; 3) рецензія (крім авторів з науковими ступенями кандидатів і докторів наук), підписана доктором чи кандидатом наук і завірена печаткою установи; 4) копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після прийняття редколегією наукової статті до друку). Витрати за опублікування наукової статті у збірнику та його друк складають 40 грн. за сторінку. Автори, що бажають мати друкований варіант збірника, можуть безпосередньо звернутися до редакції або оплатити його розсилку.

  Після отримання та розгляду редколегією наукової статті авторові на електронну пошту надсилається повідомлення про прийняття її до друку.

  ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

  УДК 811.161.2’23:655.535.6

  Н. В. Кутуза, к. філол. н., доц.,
  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
  доцент кафедри прикладної лінгвістики,
  докторант кафедри української мови

  СУГЕСТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ:
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Статтю присвячено дослідженню сугестивного потенціалу рекламних слоганів за допомогою психолінгвістичних методів семантичного диференціала (фактор «оцінка») та вільного асоціативного експерименту. Стимулами в експериментах слугували слогани комерційної, політичної і соціальної реклами як текстові гештальти. Деякі результати проведених експериментів стали підґрунтям «Короткого асоціативного словника рекламних слоганів».
  Ключові слова: рекламний слоган, асоціативний експеримент, семантичний диференціал, сугестія.

  Текст…

  Література
  1. Белей Л. О. Функціонально-стилістичні можливості української літературно-художньої антропонімії ХІХ-ХХ ст. [монографія] / Л. О. Белей. – Ужгород : Патент, 1995. – 119 с.
  2. Калинкин В. М. Поэтика онима [монографія] / В. М. Калинкин. – Донецк : Юго-Восток, 1999. – 408 с.
  3. Карпенко О. Ю. Про літературну ономастику та її функціональне навантаження / О. Ю. Карпенко // Записки з ономастики. – Одеса : Астропринт, 2000. – Вип. 4. – С. 68 – 74.

  References
  1. Beley, L.O. (1995), Functional and stylistic possibilities of the XIX – XX centuries Ukrainian literary anthroponomy [Funkcional`no-sty`listy`chni mozhly`vosti ukrayins`koyi literaturno-xudozhn`oyi antroponimiyi XIX-XX st.], Patent, Uzhgorod, 119 p.
  2. Kalinkin, V.M. (1999), Onim Poetics [Poэty`ka ony`ma], Yugo-Vostok, Donetsk, 408 p.
  3. Karpenko, O.Yu. (2000), «On literary onomastics and its functionality» [«Pro literaturnu onomasty`ku ta yiyi funkcional`ne navantazhennya»], Zapy`sky` z onomasty`ky`, Odessa, No. 4, pp. 68 – 74.

  Н. В. Кутуза,
  Одесский национальний университет имени И. И. Мечникова,
  кафедра прикладной лингвистики

  СУГГЕСТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ:
  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

  Статья посвячена исследованию сугестивного потенциала рекламных слоганов при помощи психолингвистических методов семантического дифференциала (фактор «оценка») и свободного ассоциативного эксперимента. Стимулами в экспериментах послужили слоганы коммерческой, политической и социальной рекламы как текстовые гештальты. Некоторые результаты проведенных экспериментов стали основой «Короткого асоціативного словника рекламних слоганів».
  Ключевые слова: рекламный слоган, ассоциативный эксперимент, семантический дифференциал, суггестия.

  N. V. Kutuza
  Odesa National I. I. Mechnikov University,
  Department of Applied Linguistics

  SUGGESTIVE EFFICIENCY OF ADVERTISEMENT SLOGANS:
  EXPERIMENTAL RESEARCH

  The article s devoted to researching the advertisement slogans’ linguistic influence potential with the aid of semantic differential (according to “grade” factor) and free associative experiment psycholinguistic methods. Commercial, political and social advertisement slogans as the text gestalts became the stimuli of the experiment. Complex usage of the above-mentioned methods proves the hypothesis about the slogans’ holistic perception, allowed to define the informants’ essential axiological strategies and their reactions’ prognostication level, as well as the reactions’ structure and semantic types. Some results of the experiments having been carried out became the base of “The Short Dictionary of the Advertisement Slogans”.
  Key words: advertisement slogan, associative experiment, semantic differential, suggesting.

  ЗАЯВКА
  на участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Українська мова у парадигмі світової лінгвістики», 28–29 вересня 2017 р., м. Одеса
  Прізвище, ім’я та по батькові:
  Назва статті:
  Секція:
  Місце роботи: (назву вищого навчального закладу та кафедри вказувати без скорочень)
  Посада:
  Вчене звання, науковий ступінь:
  Поштова адреса:
  E-mail:
  Телефон:
  Передбачається очна/заочна участь у конференції:

 • Збереження нематеріальної культурної спадщини - запорука розвитку нашої держави

  16 грудня відбулася друга всеукраїнська науково-практична конференція "Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи" за участі представників Міністерства культури України, Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України, кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту культурології національної академії мистецтв України, Національного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та діячів культури України, фольклористів.

  «Проведення конференції у стінах Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка є невипадковим, адже кафедра фольклористики інституту готує фахівців із нематеріальної спадщини. Зважаючи на це, наукове зібрання є своєрідною зустріччю потенційних роботодавців із майбутніми фахівцями», – зауважила завідувач кафедри фольклористики професор Олена Івановська, вітаючи учасників конференції. Також Олена Петрівна наголосила на необхідності підготовки кадрів у сфері управління нематеріальної культурної спадщини і значення освітніх програм, які студіюються у вишах. Окрім цього Олена Івановська окреслила подальший шлях розвитку фольклористики, що потребує підтримки з боку держави, адже «національна ідея найбільше виявляє себе у народній творчості, а фольклористи є тими, хто тримає, розповсюджує, відроджує і зберігає національну спадщину».

  Вітальне слово виголосив і директор Інституту культурології НАМ України професор Юрій Богуцький. Юрій Петрович у своєму слові акцентував увагу на тому, що тема конференції не нова сьогодні. «Вона фундувалася упродовж століть. Ми сьогодні маємо напрацювання попередніх епох, що дозволяє вийти у світ і заявити про українську самобутність завдяки нематеріальної культурної спадщини, яка зберегла генетичний код нації», – зауважив Юрій Богуцький.

  Заступник Міністра культури України Ростислав Володимирович Карандієв, виступаючи на пленарному засіданні, розповів про співпрацю з ЮНЕСКО, окреслив подальший шлях збереження народної спадщини і необхідність цієї справи.

  Директор Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України Юрій Буценко також привітав присутніх на пленарному засіданні, зауваживши про необхідність залучення всіх державних установ до реалізації політики і програми збереження нематеріальної культурної спадщини.

  Ключовим на науковій конференції став звіт про реалізацію імплементації Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини в Україні, який виголосила координатор COMUS, національний експерт і вчений секретар Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України Валентина Дем’ян, яка також модерувала наукове зібрання. В обговорення звіту взяли участь культурологи, фольклористи і представники державного апарату. Також було окреслено майбутні перспективи цієї справи і водночас заходи щодо популяризації нашої культурної спадщини.

  Тезу, що фольклорна практика як основа розвитку, під час конференції було стверджено виступами бандуристів та Народного ансамблю української музики, учасниками якого є студенти-фольклористи Інституту філології.

  Олександра Касьянова, фото - Валерій Попов

  Категорії: 

Сторінки

Subscribe to конференція