конференція

 • Події Шевченківських днів у КНУ: анонс

  Запрошуємо взяти участь в урочистостях до 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка

  Програма у доданому файлі

  Додані файли: 
 • «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах»: конференція

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Другої Всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», яка відбудеться 24-25 березня 2017 р. у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

 • Конференція до Дня слов'янської писемності і культури

  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ СЛАВІСТІВ
  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
  Інститут української мови НАН України
  Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України
  Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України
  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
  Український мовно-інформаційний фонд НАН України
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  24 травня 2017 р. проводять Міжнародну наукову конференцію, присвячену Дню слов’янської писемності і культури

  СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО І НОВІ ПАРАДИГМИ ТА НАПРЯМИ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  До участі в роботі конференції запрошуються дослідники з усіх напрямів славістики і суміжних з нею дисциплін, викладачі, аспіранти, магістранти, журналісти, видавці.

 • До 80-річчя кобзаря Ігоря Карповича Рачка

  22 лютого у стінах Інституту філології відбувся науково-практичний семінар «Кобзарство як феномен нематеріальної культурної спадщини України», який приурочений до 80-річчя кобзаря Ігоря Карповича Рачка. Захід зніціювали аспірант Андрій Паславський та студент Василь Жованик за підтримки кафедри фольклористики.

  Кобзарство є одним із національних маркерів, це, те, що вирізняє нас, українців, серед інших народів, робить унікальними. Кобзарство – живе явище, воно історично сформоване, але видозмінюється з часом. Ігор Карпович Рачок – відомий кобзар України – зберіг і доносить до сучасників традиційну подачу і манеру виконання чоловічого співу. Цьогоріч йому виповнилося 80 років. За поданням кафедри фольклористики Інституту філології Ігоря Рачка Міністерство культури України нагородило державною подякою.

  З нагоди ювілею було організовано науково-практичний семінар у стінах Інституту філології, де є студії з кобзарства та студенти-співці. Учасники зібрання, серед яких були – майстер традиційних народних інструментів, учень Миколи Будника Юрій Кочержинський, директор унікального та єдиного в Україні Музею Кобзарства Світлана Тетеря, майстер музичних інструментів та відомий співець Юрко Ягусевич, лірник Юрій Єжиль та викладачі Інституту філології, зокрема виступаючі – завідувач кафедри фольклористики Олена Івановська, викладач кафедри зарубіжної літератури Олена Кобчинська та студенти ділилися враженнями та розповідали про Ігоря Карповича як про «людину з великим обширом, але просту на перший погляд», «людину сковородівського типу». Під час семінару кобзарі виконали декілька пісень для присутніх у залі.

  Категорії: 
 • Конференція «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад» (анонс)

  Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад», яка відбудеться 11-12 травня 2017 року на базі кафедри германської філології та перекладуІнституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Запланована робота таких секцій:

  1. Лінгвістика фахових мов, термінотворення
  2. Проблеми науково-технічного перекладу
  3. Перекладознавчі студії та методика викладання перекладу
  4. Культурологічні аспекти викладання германських мов

  До роботи конференції планується залучити провідних науковців України, Німеччини, Австрії.

  Робочі мови конференції: українська, німецька, англійська.

  Для участі у конференції просимо подати заявку (див. Додаток 1) та статтю до 22лютого 2017 року Білик Катерині Аркадіївні за електронною адресою: Е-mail: bilykkatya@gmail.com

  Оргкомітет розглядає отримані статті та надсилає запрошення на конференцію. За результатами конференції та за умови особистої участі планується публікація статей у фаховому збірнику наукових праць. Вартість однієї друкованої сторінки за наведеними нижче параметрами орієнтовно 30 гривень. Публікації для докторів наук безкоштовні. Проїзд та проживання за власний рахунок. Оргвнесок 150 грн.

  Вимоги до оформлення статті:

  1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – в лівому верхньому кутку;
  2. Відомості про авторів:
  - Прізвище, ініціали автора – жирним курсивом у правому кутку;
  - вчене звання, вчений ступінь;
  - місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження);
  - назва країни (для іноземних авторів);
  3. Назва публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів, бібліографічних покажчиків і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний курсив;
  4. Анотація (анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після назви; анотацію українською мовою у виданнях іншими мовами, крім української, подають після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до редколегії) – 12 шрифт;
  5. Ключові слова – 12 шрифт;
  6. Текст статті: обсяг – від 5 до 10 повних сторінок, кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ – 1,25, поля:
  2,5
  3 – – 1,5
  ___
  2,5
  7. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80) подається в алфавітному порядку;
  8. Бібліографічні покликання в тексті беруться в квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки відділяються двокрапкою; номера джерел –відділяються крапкою з комою. Напр.: [1], [2: 27], [3: 49; 4: 127-131], [5; 7; 9; 10; 12-24], багатотомне видання – [5 (1: 160)].
  9. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії;
  10. Відомості про автора, назва статті, анотація та ключові слова – двома іншими мовами.
  11. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від TimesNewRoman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
  12. Для аспірантів, викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.

  Статті, які не відповідають вимогам та оформлені неналежним чином, до розгляду не приймаються.
  Оргкомітет

  Додаток 1
  ЗАЯВКА
  на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
  «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад»,
  11-12 травня 2017 року, Інститут філології Національного університету імені Тараса Шевченка
  Кафедра германської філології та перекладу

  Прізвище, ім’я та по батькові:
  Назва доповіді:
  Секція:
  Місце роботи: (назву вищого навчального закладу та кафедри вказувати без скорочень)
  Посада:
  Вчене звання, науковий ступінь:
  Поштова адреса:
  E-mail:
  Телефон:
  Потреба у застосуванні технічних засобів під час виступу
  Потреба у поселенні
  Дата та час Вашого прибуття для організації зустрічі та розміщення

  У разі будь-яких змін просимо завчасно повідомити оргкомітет!

 • Академічні гранти Програми Ковальських 2017

  Програма імені Ковальських запрошує науковців та викладачів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються на дослідженнях Сходу України в історичній ретроспективі, подавати заявки на малі академічні гранти розміром до 25 тис. грн.

  Метою діяльності Програми є сприяння науковим дослідженням історії (включаючи сучасну) Сходу України на основі міждисциплінарного підходу, а також інтеграція цих досліджень у глобальний історичний контекст та представлення на міжнародних академічних форумах. Програма підтримує дослідження, регіональним фокусом яких є Схід України.

  Тематичні пріоритети Програми імені Ковальських на 2017–2018 рр.
  • Українсько-російське пограниччя в історичній ретроспективі.
  • Колективні ідентичності, політика пам’яті на Сході України.
  • Соціокультурні основи модернізації.
  • Регіоналістика.
  • Соціальні ландшафти та природне середовище.

  Хто може подавати заявки на участь у грантовій програмі?
  Подати заявку на отримання гранту може будь-яка особа віком понад 18 років. Перевага під час відбору для надання підтримки в рамках грантової програми надаватиметься науковцям та викладачам, які працюють у навчальних і наукових установах та досліджують історію, політичний та соціокультурний розвиток Сходу України.

  Яким видам заходів надається підтримка?
  • Публікація наукових монографій, збірників наукових праць, збірників документів, навчальних посібників.
  • Заходи з організації конференцій, семінарів, публічних лекцій.
  • Виставки (в тому числі цифрові), інші заходи, спрямовані на популяризацію та розвиток досліджень Східної України.
  Проектам із перспективами опублікування результатів у міжнародних англомовних журналах надаватиметься особливий пріоритет. Програма заохочує i запрошує всіх нагороджених дотаціями науковців звертатись дo редактора електрoннoгo журналу Схiд/Захiд — Журнал українських студій для опублікування наукoвoï статтi, або блогу на Форумі українських студій.

  Яким видам заходів не надається підтримка?
  У рамках програми малих грантів не можна фінансувати: поїздки на конференції, закупівлю обладнання та сплату заробітної плати (за винятком оплати роботи коректорів або перекладачів).
  Одержувачі грантів повинні планувати завершення всієї роботи до лютого 2018 р.

  Як подавати заявки на участь у грантовій програмі?
  Заявку, написану українською мовою (не більше 1500 слів) та резюме проекту англійською мовою (100–150 слів) просимо надсилати в електронному вигляді на адресу: kowalskyprogram@gmail.com із заголовком «Kowalsky Grants Program 2017».

  До заявки рекомендуємо включити такі складові: мета та завдання проекту; академічне та практичне значення проекту; як пропонований проект співвідноситься із тематичними пріоритетами Програми імені Ковальських та яким чином дослідження планується вписати в глобальний історичний контекст; план роботи над проектом та його результати; попередні напрацювання за проектом; потенційний вплив на поточні знання та уявлення у певній академічній галузі та темі; бюджет проекту; інформація про заявника.

  Заявки розглядатимуться Науковою радою Програми імені Ковальських. Остаточне рішення про надання фінансування певним проектам буде прийнято Канадським інститутом українських студій у березні 2017 р. Про результати розгляду заявок аплікантам буде повідомлено у квітні 2017 р. Організатори конкурсу залишають за собою право не давати пояснення причин відхилення заявок.

  Умови отримання гранту
  Отримавши грант, дослідники зобов’язані дотримуватися умов гранту. Програма залишає за собою право скасувати грант після відповідного повідомлення, якщо дослідник не дотримується цих умов або якщо проект виявився безперспективним. Звіт про дослідження та детальний опис фінансових витрат включно з оригіналами та відсканованими копіями квитанцій потрібно надіслати до Програми до закінчення терміну гранту. Наукові гранти не можуть використовуватися для покриття витрат, здійснених до отримання грантів.
  Кінцева дата подання заявок — 5 лютого 2017 року.
  Детальнішу інформацію можна отримати у Володимира Кулікова за електронною поштою kowalskyprogram@gmail.com або в Андрія Домановського за телефоном +38 (097) 455-9133.

 • Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених в ІФ

  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство», які відбудуться 5-6 квітня 2017 року.

  Заявки просимо подавати до 1 березня 2017 року на адресу: 01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет (кімн. 86) або на відповідні кафедри Інституту філології. Е-mail: mk_kartynysvitu@ukr.net.Тел. (044) 234-14-12.

  Оголошено також набір статей до фахових збірників наукових праць – «Літературознавчі студії» і «Мовні та концептуальні картини світу».Вартість сторінки – 30 грн.

  Студентів запрошуємо опублікувати тези доповідей (до 1 стор. згідно з вимогами – див. нижче, анотації не потрібні) у Збірнику праць молодих учених. Публікація безкоштовна

  Редакційні колегії збірників залишають за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника. Праці авторів, у чиїх статтях було виявлено плагіат, не прийматимуться до розгляду.

  Вимоги до оформлення статей:
  1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – у лівому верхньому кутку.
  2. Відомості про авторів у правому кутку:
  - прізвище, ініціали автора – жирним курсивом, у тому ж рядку звичайним шрифтом вчене звання, вчений ступінь;
  - у наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місце знаходження), назва країни (для іноземних авторів).
  3. Назва публікації (має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів та здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний,прописні літери.
  4. Через рядок – анотація мовою публікації від 3-х рядків – 12 курсив; ключові слова – з нового рядка після слів Ключові слова,– курсивом (для Збірника праць молодих учених непотрібно).
  5. Текст статті: обсяг – від 5 до 10 повних сторінок, 14 шрифт,TimesNewRoman, МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ 1,5; абзацний відступ – 1,25, поля:
  2,5
  3 – – 1,5
  ___
  2,5
  6. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71.pdf, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80: http://www.ukrbook.net/zakony/zag_bib_zap.pdf) – через рядок, без абзаців, кегль – 12, в алфавітному порядку).
  7. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії.
  8. Анотації іншими, відмінними від мови публікації, мовами,включно з перекладеними відомостями про автора (справа)та назвою статті (по центру), – через рядок, 12 шрифт, курсив; усі три анотації мають бути ідентичні за змістом.
  9. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються відTimesNewRoman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
  10. Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.
  11. Статті надсилати електронною поштою на адресуmk_kartynysvitu@ukr.net.Роздруківки подавати до кімнати 86.


  ЗРАЗОК
  УДК 81’27

  Савченко Ф.Н., к. філол. н., доц.
  Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

  ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В ОФІЦІЙНІЙ ПРЕСІ

  Текст анотації українською мовою……………………………………………………………………………………………
  Ключові слова:оцінка, мова ЗМІ, офіційна преса.
  Текст статті …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Космеда Т.А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Т.А. Космеда ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2001. – 32 с. 2.Українськийорфографічний словник / за ред. В.М. Русанівського. – К. :Довіра, 2006. – 960 с. 2. 3. Широков В. А. Наукові засади лінгвістичноїекспертизиполітичних та правовихдокументів. Постановка проблеми / В.А. Широков, О.О. Сидоренко // Мовознавство. – 2005. – №2. – С. 18-31. 6. Maynard D.W. Language, Interaction and Social Problem [Електроннийресурс] // Social Problems. – 1988. – V.35, №.4. – Режимдоступувід 12.07.2012: http://www.ssc.wisc.edu/soc/faculty/pages/DWM_page/PDF%20files/1988aDWM_....
  ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
  1.Урядовий кур’єр. – К. :ПресаУкраїни, 2008. – 25 листоп., № 221 (3881).
  Стаття надійшла до редакції 27.10.13 р.
  Савченко Ф.Н., к. филол. н., доц.,
  Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко, Киев
  ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕССЕ
  Текст аннотации на русcком языке………………………………………………
  Ключевые слова: …
  Savchenko F.N., PhD., Associate Professor
  Taras Shevchenko National University of Kyiv
  SPECIFICS OF ASSESSMENT EXPRESSION IN THE OFFICIAL PRESS
  Text of abstract in English…………………………………………………………………………
  Keywords: …

 • Відбудеться конференція “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”

  Кафедра мовознавства Хмельницького університету управління та права запрошує Вас взяти участь у роботі VIV Всеукраїнської студентської наукової конференції “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”, яка відбудеться 5 квітня 2017 року в Хмельницькому університеті управління та права.

  Деталі - у доданому файлі

 • Запрошення до друку статей із проблем української термінології

  Редколегія Вісника Національного університету «Львівська політехніка» (cерія «Проблеми української термінології») приймає статті на 2017 ріr із таких проблем української термінології:
  - теоретичні засади термінознавства й лексикографії;
  - лексикографія та міжмовні зв’язки; нормування та стандартизація термінології;
  - термінологія природничих знань (науково-технічна, хеміко-біологічна, охорона здоров’я, сільськогосподарська тощо);
  - термінологія гумані-тарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військова, спортова, філософсько-богословська тощо).

  Деталі - у доданому файлі

  Додані файли: 
 • Конференція «Слов’янські студії» (анонс)

  Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Міжнародній науковій конференції «Слов’янські студії», присвяченій 150-річчю заснування Південнослов’янського пансіону Тодора Мінкова.

  Під час конференції відбудеться традиційне широке обговорювання проблем функціонування та розвитку слов’янських мов і літератур у загальноєвропейському та світовому контексті. Також розглядатимуться питання історії становлення та розвитку Південнослов’янського пансіону, з’ясовуватимуться різні аспекти навчання балканської молоді на теренах України в ІІ половині ХІХ століття.

  У рамках конференції планується робота круглого столу на тему «Роль Південнослов’янського пансіону Тодора Мінкова в підготов ці національних еліт для балканських країн» та культурна програма.

  Більш детальна інформація – у прикріпленому файлі.

Сторінки

Subscribe to конференція