конференція

 • “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
  ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Шановні колеги!

  Запрошуємо вас взяти участь у ХIV науковій конференції з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна
  27 березня 2015 року.

  Планується робота таких секцій:

  1. Специфіка лексичної системи національних мов. Фразеологія
  2. Перекладознавство. Лінгвокомпаративістика. Етнолінгвістика
  3. Параметри, стратегії і тактики дискурсу. Прагматика дискурсу
  4. Концепт та його мовна репрезентація
  5. Текст і жанр. Художні дискурси
  6. Сучасні підходи до викладання іноземної мови. Професійна підготовка майбутніх філологів і перекладачів. Навчання іноземної мови в немовних ВНЗ

  Робочі мови конференції: українська, російська, західноєвропейські.

  Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв., на секційному – 10 хв. Обговорення – 5 хв.

  До початку конференції планується друк збірника тез.

  Вимоги до тез доповідей:

  • матеріали (не більше 2 сторінок) подаються у вигляді CD-R у редакції Word 6.0. або 7.0. з розширенням .doc або .rtf без автоматичних переносів слів разом з двома роздрукованими примірниками тексту. В окремому файлі та на окремому аркуші подаються відомості про автора (у таблиці за зразком). На електронному носії має бути два файли: 1) тези доповіді, файл називається латиницею за прізвищем автора, напр. ivanova.doc; 2) відомості про автора, напр. ivanova_vid.doc

  • відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 14), під нею в центрі звичайними літерами прізвище, ініціали автора, поряд у дужках – назва міста;

  • основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman, кегль – 14; береги: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзацний виступ – 1 см. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-);

  • при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають відокремленими файлами. При наявності ілюстрацій їх теж подають відокремленими файлами;

  • сторінки нумеруються олівцем на звороті;

  • ілюстративний матеріал подається курсивом. Елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються. Значення слів тощо беруться в лапки;

  • посилання в тексті оформлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури, напр. С. Левінсон [1, с. 38], де перший знак – порядковий номер за списком, а другий – номер цитованої сторінки;

  • завершує публікацію Література (друкується жирним шрифтом звичайними літерами без відступу від лівого поля). Нижче впідбір до тексту подається занумерований перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку авторів, оформлений із дотриманням стандартів ВАК України 2008 (див. Бюлетень ВАК України №3, 2008), наприклад:

  1. Адмони В.Г. Исторический синтаксис немецкого языка / В.Г. Адмони. – М. : Высш. школа, 1963. – 335 с. 2. Богданов В.В. Коммуниканты / В.В. Богданов, В.И. Иванов //Вестник Харьковск. ун-та. – 1989. – №339. – С. 12–18.

  • При необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу, оформлений так само, якому передує назва Джерела ілюстративного матеріалу;

  • підрядкові виноски не допускаються.

  Аспіранти та викладачі додають до рукопису витяг із протоколу засідання кафедри/ вченої ради з рекомендацією рукопису до друку.

  Разом з матеріалами просимо надсилати 2 конверти з марками для листування.

  Подані матеріали не рецензуються та не повертаються. Поштове відправлення бажано продублювати електронним листом на адресу оргкомітету. Тези, надіслані лише на електронну адресу, до розгляду не приймаються.

  Тези доповідей, відомості про автора в роздрукованому вигляді та на диску разом з конвертами для листування та квитанцією про поштовий переказ суми оргвнеску надсилаються до оргкомітету не пізніше
  15 січня 2015 р.

  Реєстраційний внесок у розмірі 200 грн. (включає тиражування збірника тез, друк програми, розсилку інформаційних листів та запрошень, фуршет), для співробітників факультету 150 грн. необхідно переказати поштою на адресу

  Оргкомітету:
  Кононовій Олені Леонідівні,
  факультет іноземних мов, кафедра німецької філології і перекладу,
  Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
  пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022.

  Для докторів наук без співавторства – безкоштовно

  У разі необхідності учасники конференції забезпечуються житлом за власні кошти (обов’язково зазначити потребу в житлі).
  Додаткову інформацію можна одержати в Оргкомітеті:
  Тел. для довідок: (057) 707-53-43
  Е-mail: germphil@karazin.ua

  Просимо Вас внести Ваші відомості за формою наступної таблиці. Відомості, надіслані не за формою, до участі у конференції прийматися не будуть. Таблицю дивися у нижче прикріпленому файлі.

  Додані файли: 
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі»

  Інформаційний лист

  Запрошуємо вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-
  конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі»
  (м. Ірпінь, 20 лютого 2015 р.).

  Секції конференції:

  1.Українська мова як феномен національної культури
  Орієнтовне коло питань: функціонально-прагматична характеристика морфологічних засобів в українській мові; українська термінологія: проблеми та перспективи розвитку; питома українська лексика у форматі міжмовної комунікації; дискурсивні категорії в текстах різних стилів; лексичні запозичення у діалогічному фаховому спілкуванні.

  2. Міжкультурний діалог і презентація української культури
  Орієнтовне коло питань: культурні цінності, норми, ідеали в умовах національного відродження; тенденції розвитку сучасної української культури; соціокультурний контекст як засіб національного виховання майбутнього фахівця; роль українського народного мистецтва у формуванні цілісної особистості; етнокультурні цінності українського суспільства на сучасному етапі; творча особистість і національне духовне відродження; традиції українського народу і пріоритет загальнолюдських цінностей; ідеал людини в українській культурній традиції.

  3. Комунікативна компетентність сучасного фахівця
  Орієнтовне коло питань: комунікативна компетентність як інтегральне особистісне утворення; комунікативні можливості проектних технологій у сучасній освіті; паралінгвістичні засоби в полікультурному середовищі; прагматика діалогу в професійній діяльності.

  4. Етична проблематика в сучасній гуманітарній парадигмі
  Орієнтовне коло питань: глобалізація суспільства в колі проблем етики; честь і гідність людини в контексті формування полікультурної особистості; сенс життя як морально-етична проблема сучасного мистецтва; український соціум у сучасному інформаційному просторі; моральні виміри ділового спілкування; ціннісні імперативи молодіжних субкультур; діалектика добра і зла у сучасному мистецтві.

  Див.pdf-файл

  Додані файли: 
 • Студентський науковий семінар “Творча особистість: творчість, особистість, особисте в творчості»

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

  Шановні cтуденти!

  Інститут Мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує вас взяти участь у проведенні студентського наукового семінару “Творча особистість: творчість. особистість. особисте в творчості», що відбудеться під егідою Інституту мистецтв 27 листопада 2014 р.

  Основною метою проведення заходу є виявлення студентів, що мають хист до наукової діяльності, обговорення актуальних з точки зору студентів проблем сьогоднішнього арт-простору, самореалізації сучасних митців, аналіз їх проблем у сучасному художньому просторі.

  Семінар відбудеться під егідою Інституту мистецтв. Заявки на участь приймаються до 20 листопада 2014 р. Тривалість доповіді — до 10 хвилин.

  Кращі доповіді будуть опубліковані в електронній збірці матеріалів семінару. Обсяг матеріалів для друку — до 5 стор. (Times New Roman, 14, поля — 20 мм, міжрядковий інтервал — 1,5 абзац — 10 мм). Матеріали доповідей на диску здаються в день семінару. Робочі мови — українська, російська.

  Заявки на участь надсилати за адресою: kafedraART@ukr.net

  Додаткова інформація — за телефоном: (099) 136-7981

  Кафедра образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

  Додані файли: 
 • Провідні вчені України в галузі мовознавства обмінялися досвідом у Рівному

  16 – 17 жовтня 2014 р. на факультеті іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету відбулась всеукраїнська науково-практична конференція «Мова. Культура. Комунікація: нові парадигми дослідження».

  Організаторами конференції виступили кафедра загального та порівняльного мовознавства (завідувач проф. О.В. Тищенко) та факультет іноземної філології (декан проф. Г.І. Ніколайчук).

  З вітальним словом до учасників конференції виступили керівники університету (проректор з наукової роботи, проф. Т.І. Поніманська, Г.І. Ніколайчук).

  Підчас пленарного засідання прозвучали доповіді провідних вчених України в галузі мовознавства: д. ф. н., проф. І.О. Голубовської (КНУ ім. Т. Шевченка); д. ф. н., проф. Ф.С. Бацевича (ЛНУ ім. І. Франка); д. ф. н., проф. М.В. Жуйкової (Східноєвропейський університет ім. Л. Українки); д. ф. н., проф. О.П. Левченко (НУ «Львівська політехніка»); д. ф. н., проф. А.А. Лучик (НУ «Києво-Могилянська академія»); ст. наук. співробітника НАН України Г.М. Ярун; д. ф. н., проф. Т.Р. Кияка (КНУ ім. Т. Шевченка); д. ф. н., проф. В.А. Глущенка (Донбаський державний педагогічний університет); д. ф. н., проф. Т.М. Корольової (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського); д. ф. н., проф. О.В. Тищенка (РДГУ).

  Учасники та гості конференції тепло привітали завідувача кафедри загального та порівняльного мовознавства РДГУ, д. ф. н., проф. О.В. Тищенка з нагоди 50-річного ювілею.

  В роботі секційних засідань взяли участь понад сто професорів, доцентів, викладачів та аспірантів. Предметом наукової дискусії стали актуальні проблеми етнолінгвістики, зіставного мовознавства, лінгвоконцептології, лексичної і граматичної семантики, лінгвістика тексту, проблеми перекладу та міжкультурної комунікації, корпусна лінгвістика, лінгводидактика та психолінгвістика.

  Учасниками конференції стали дослідники з Києва, Львова, Луцька, Одеси, Чернівців, Харкова, Переяслав-Хмельницького, Умані, Ізмаїлу, Слов'янська, Дрогобича, Рівного, Острога. Отже не дивно, що головним гаслом та ідеєю конференції стало єднання сходу та заходу, наукової спільноти всієї України.

  Символічним став також той факт, що підведення підсумків та закриття конференції відбулось в культурно-археологічному центрі «Пересопниця», місці створення історичної реліквії України, славетного Пересопницького Євангелія.

  Категорії: 
 • Конференція у Рівному

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ У КРАЇНИ
  І НСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
  ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М.К ОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА Н АН У КРАЇНИ
  РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
  КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

  ІV Всеукраїнська науково-практична конференція

  СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРИСТИКИ:

  СВІТОГЛЯДНІ ПОШУКИ, КОМУНІКАТИВНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ

  Наукова проблематика конференції:

  · Світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та вибір

  · Комунікативні стратегії сучасної лінгвістичної науки

  · Шляхи вдосконалення педагогічного процесу в сучасних закладах освіти

  Запрошуємо до участі докторів та кандидатів наук, аспірантів, викладачів, студентів.

  Конференція відбудеться 11 грудня 201 4 року за адресою: Рівненський інститут Київського університету права НАН України, площа Короленка, 5, кафедра гуманітарних дисциплін.

  Для участі в конференції необхідно подати заявку і тези доповіді обсягом 2-3 сторінки друкованого тексту (шрифт – Times New Roman , розмір 14 пт., міжрядковий інтервал – 1,5). Інформацію надсилати електронною поштою до 05 грудня 201 4 р. на адресу: Рівненський інститут Київського університету права, площа Короленка,5, кафедра гуманітарних дисциплін, 33028 або електронну адресу: sphconfer@gmail.com . Назви вкладених файлів повинні містити прізвище учасника конференції, наприклад: Коваленко тези. doc , Коваленко заявка. doc , Коваленко квитанція. JP Е G .

  За результатами конференції буде видано збірник матеріалів з кодами
  ISBN, УДК и ББК
  .

  Для участі в роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 150 грн.

  Реквізити для перерахунку оргвнеску:

  поповнення платіжної картки "ПРИВАТБАНК"

  за номером: 5168 7572 3879 6934

  Одержувач: Яковчук Марія Степанівна

  Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком програми конференції, збірника тез конференції та їх пересиланням поштою учаснику конференції.

  Відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету.

  Учасники – доктори наук, професори від плати за публікацію матеріалів конференції звільняються.

  Студенти можуть подавати доповіді тільки у співавторстві з науковим керівником.

  Проїзд та проживання – за кошти учасників конференції.

  З питань замовлення місця проживання просимо зверта тися за телефон о м 0362 26-46-01

  Контактні телефони :

  Кафедра гуманітарних дисциплін: 0362 26-46-01

  Стефанія Ярославівна Українець, тел. 098 894 12 70

  Тетяна Олександрівна Артерчук, тел. 067 504 99 35

  Категорії: 
 • Конференція у Бухаресті

  International Conference: The Holocaust in Southeastern Europe

  May 25-26, 2015, Bucharest, Romania

  Organizers

  Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum

  Elie Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust in Romania

  Call for Papers

  The Elie Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust in Romania and the United States Holocaust Memorial Museum’s Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies invite applications for an interdisciplinary regional conference on the Holocaust in Southeastern Europe. The conference will be held May 25-26, 2015 in Bucharest.

  This two-day conference will bring together scholars from all disciplines working on the Holocaust in the Southeastern tier of Europe to share their research with each other and the public. The conference seeks to stimulate discussion and debate on current research on the Holocaust, and to foster interdisciplinary and transnational cooperation among scholars of the topic in the region. It will highlight new research in such areas as atrocities, mass killing, and mass graves; the radicalization of local politics during Nazi occupation; forced and slave labor; the dynamics of complicity and collaboration; everyday life on the front and under occupation; plunder, robbery, and expropriation; refugees and displaced persons; understudied victims; gender; the cultural politics of representation and commemoration in the aftermath; contemporary Holocaust revisionism and denial, and manifestations of antisemitic and anti-Romani prejudice; and communities and identities forged around the experiences of war and genocide. The organizers particularly encourage proposals that address Romania and Ukraine in comparative focus, as well as applications that consider the specificities of the Bulgarian and Hungarian cases. Proposals from scholars working on these topics who reside in Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia, Turkey, and Ukraine are especially welcome.

  Applicants interested in presenting a paper should be currently researching or completing projects exploring the subject matter described above, broadly understood. Proposals on new, previously unpublished research are welcome from scholars in all relevant academic disciplines, including doctoral students who have advanced to candidacy. While full-length papers may be prepared in any language, successful applicants will be required to submit a copy of the conference version of their paper in English in advance of the program for circulation among commentators, other panelists, and conference participants.

  The conference will be conducted in English and Romanian. Romanian-English language translation services will be provided for the audience.

  Proposal submission

  The deadline for receipt of proposals is November 28, 2014. To propose a paper for this conference, please send (1) a cover letter addressing your specific interests in the study and teaching of the Holocaust in Southeastern Europe; (2) your curriculum vitae; and (3) an abstract of no more than 500 words for your proposed paper in a single Word document to Krista Hegburg, Ph.D., Program Officer, Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, at khegburg@ushmm.org.

  Submissions must include the speaker’s name, contact address, and email.

  Travel and accommodations

  The conference organizers will provide lodging for the duration of the conference and a stipend to defray transportation and expenses for conference participants. Any necessary visas will be the responsibility of the conference participant. The Wiesel Institute can provide invitation letters for the purpose of visa applications.

  Travel awards for junior scholars

  A limited number of junior scholar stipends will also be available to partially defray costs for graduate students and junior scholars from post-communist countries to attend the conference. Applicants must be advanced graduate students or recent Ph.D. recipients no more than three years beyond conferral of their degree, and must reside in one of the countries in the regions covered by this CfP. Scholars enrolled in graduate programs or teaching at universities outside of these countries are not eligible for junior scholar travel stipends. Please note that these awards are not for panelists presenting papers, but for junior scholars who wish to attend the conference as part of the audience.

  To apply for a junior scholar travel stipend, please submit (1) a curriculum vitae that indicates your current academic affiliation; (2) a statement of interest of not more than 750 words addressing your specific interest in attending the conference, background in the area of study, and how attendance will benefit the candidate’s research, teaching, or future publications; and (3) a supporting letter from an academic advisor, department chair, or dean that addresses the candidate’s qualifications and research as well as his/her potential as a scholar to Krista Hegburg, Ph.D., Program Officer, Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, at khegburg@ushmm.org.

  Statements of interest and CVs must be submitted in English; the supporting letter may be submitted in either English or one of the languages of the applicant’s country. The deadline for receipt of application for the junior scholar travel stipends is December 12, 2014.

  This call is available online at ushmm.org/southeastern-europe-conference.

  Elana Jakel, Ph.D.
  Program Director of the Initiative for the Study of Ukrainian Jewry 202.314.7814
  United States Holocaust Memorial Museum
  Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies
  www.ushmm.org

  NEVER AGAIN: WHAT YOU DO MATTERS
  Support the Campaign for the United States Holocaust Memorial Museum

  Категорії: 
 • Науково-практичний семінарій «Сучасні історії літератури: наративні концепції та стратегії викладання»

  19 листопада 2014 року кафедра історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка представляє новий проект – Науково-практичний семінарій «Сучасні історії літератури: наративні концепції та стратегії викладання».

  Мета проекту – шляхом фахових відкритих обговорень в академічних інституціях та ЗМІ сформувати майданчик для аналізу сучасних викликів та актуальних завдань дослідження і викладання у вузах та школі історії літератури, зокрема української.

  Проект ініційовано у партнерстві із журналом «Слово і Час» - науково-теоретичним журналом академічного літературознавства http://www.ilnan.gov.ua/sich_new.html .

  19 листопада о 13.00 відбудеться І-й семінарій у рамках проекту – «Середньовіччя: Візантія – Русь – Україна», під керівництвом професора Сліпушко О.М.
  До обговорення запрошені: професор Білоус П.В., професор Чорноморець Ю.П., кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу давньої української літератури Сулима В.І., аспіранти Інституту філології.

  Передбачено обговорення питань:
  Постколоніальний аспект вивчення літератури Київської Русі;
  Візантійський неоплатонізм і українська літературна традиція;
  Давньоукраїнська проповідь як літературний жанр в контексті нової герменевтичної стратегії.

  Куратор проекту – к.ф.н., доцент кафедри історії української літератури і шевченкознавства Галина Усатенко.

  Матеріали Семінарію будуть опубліковані на шпальтах журналу «Слово і час»

  Місце проведення: 19 листопада, 2014 року, 13.00 - 15.00 (ауд. 63) Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (бульвар Т. Шевченка, 14)
  Додаткова інформація:
  067 4466053
  galyna.usatenko@gmail.com

 • Філологи обговорили парадигми, напрями, проблеми сучасної науки

  9 жовтня за сприяння Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту української мови НАН України та Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України відбулася міжнародна наукова конференція «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми».

  У конференції зголосилося взяти участь близько 470 учасників, серед яких – 53 доктори наук. Свої дослідження широкому загалу представили доповідачі з України, Ірану, Іраку, Болгарії, Сербії, Греції. У рамках конференції відбулися наукові читання, присвячені 75-річчю від дня народження д.філол.н., проф., члена-кореспондента НАН України Ніни Федорівни Клименко та 15-річчю діяльності заснованої нею кафедри елліністики (за підтримки Посольства Грецької Республіки в Україні). У межах секційних засідань пройшов також круглий стіл «Абдуррахман Джамі й світова література та мистецтво», організований до 600-ліття з дня народження класика перської літератури XV століття спільно з посольством ІРІ в Україні та Національним музеєм мистецтв імені Ханенків.

  Перед початком пленарного засідання учасники конференції хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого воїна на сході України студента Інституту філології Святослава Горбенка.

  Відкрила конференцію заступник директора з наукової роботи Інституту філології д.філол.н, проф. Олена Снитко. У вступному слові Олена Степанівна представила почесних гостів наукового зібрання та ознайомила присутніх з графіком роботи секційних засідань. Від імені Інституту філології Олена Снитко привітала д.філол.н., проф., чл.кор. НАНУ Ніну Клименко, яка цього річ святкує 75-річний ювілей від дня свого народження.

  Наступним слово взяв проректор Київського університету к. філол. н., проф. Петро Бех, який привітав ювілярку від імені ректора акад. Леоніда Губерського. Петро Олексійович побажав Ніні Федорівні здоров’я, здобути звання академіка та подарував книги, в одній із яких є стаття про неї.

  З вітальними словами виступили також д.філол.н., проф., директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко, Надзвичайний та повноважний посол Греції в Україні Васіліс Пападопулос, доповідачі пленарного засідання – доктор мистецтвознавства, проф. КНУТКТ ім. І.К. Карпенко-Карого Вадим Скуратівський; д.філол.н., проф., завідувач кафедри фольклористики та заступник директора з виховної роботи Інституту філології Олена Івановська; д.філол.н., проф. Інституту української мови НАНУ Євгенія Карпіловська; д.філол.н., проф. Національного університету харчових технологій Наталія Науменко.

  По завершенню пленарного засідання розпочалася робота 20 секцій.

  Під час конференції в актовій залі Інституту філології проходила виставка книг, які видані за підтримки посольства Греції в Україні.

  Олександра Касьянова,
  фото – Валерій Попов

 • Програма міжнародної наукової конференції «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми»

  Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» відбудеться 9 жовтня.

  Реєстрація учасників конференції розпочнеться з 9.00.
  Пленарне засідання відбудеться о 10.00 в Актовій залі Інституту філології.

  З програмою конференції можна ознайомитися нижче у прикріпленому файлі.

  Категорії: 
 • Звіт директора та засідання Вченої ради Інституту філології

  30 вересня в Актовій залі Інституту філології відбулися збори трудового колективу та засідання Вченої ради Інституту. Серед поважних гостей на заході були отець Петро, представник Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, та перший проректор КНУ імені Тараса Шевченка акад. Олег Закусило.

  Першим взяв слово отець Петро. Він наголосив, що «Інститут філології Київського університету є душею української нації, бо мова – це душа народу». Від імені Філарета шановний гість привітав усіх викладачів зі святом, що наближається – Днем вчителя: «Професія вчителя – героїчна, бо весь час віддавати і разом з тим здобувати й вчитися самому – дуже важка справа». За тим отець Петро повідомив, що Святіший Патріарх вирішив нагородити директора Інституту філології однією з найвищих церковних нагород – Орденом Христа Спасителя. Церковну нагороду – Орден Святих Кирила і Мефодія – отримала також професор кафедри французької філології Лариса Зязюн.

  Головним питанням на порядку денному зборів трудового колективу був звіт директора проф. Григорія Семенюка про роботу за період з червня до вересня 2014 р. Йшлося насамперед про результати приймальної комісії 2014 року.

  В обговоренні звіту директора взяли участь: голова СПІФу Світлана Кузік, заступник директора з навчально-виховної роботи проф. Олена Івановська, проф. Оксана Сліпушко, доц. Ірина Покровська, відповідальний секретар відбірної комісії Інституту філології доц. Сергій Різник, заступник директора доц. Марина Денисенко, доц. Тетяна Маленька.

  На зборах було одноголосно вирішено прийняти постанову, в якій схвалити звіт директора проф. Григорія Семенюка та оцінити його роботу як задовільну.

  Насамкінець слово взяв перший проректор КНУ імені Тараса Шевченка акад. Олег Закусило. Він коротко проаналізував звіт директора Інституту філології й зупинився на питаннях, які не були порушені в звіті, але є актуальними для життєдіяльності найбільшого підрозділу Київського університету.

  Після зборів трудового колективу розпочалося засідання вченої ради Інституту філології.

  Анна Мукан,
  фото: Валерій Попов

Сторінки

Subscribe to конференція