конференція

 • Конференція в Черкасах

  Міністерство освіти і науки України
  Черкаська обласна державна адміністрація
  Черкаська обласна рада
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
  Золотоніська районна державна адміністрація
  Канівська районна державна адміністрація

  Шановні колеги!

  16-17 вересня 2014 року в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбудеться Всеукраїнська наукова конференція «Українська народна культура в контексті збереження та розбудови державності» (Треті Максимовичівські читання), присвячена 210-й річниці з дня народження видатного вченого-енциклопедиста, уродженця Черкащини Михайла Олександровича Максимовича.

  Мета конференції ― обговорення теоретичних і практичних проблем дослідження й популяризації вербальних текстів української культури.

  Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу в секціях, наукову дискусію.
  На обговорення учасниками конференції планується винести, зокрема, такі теми:

   Національний міф у традиційній і сучасній культурі (міфологізація життя й побуту українців; ритуально-міфологічний контекст фольклорного та літературного текстів; міфопоетика фольклору; фольклорно-міфологічні схеми сучасних культурних текстів; джерела та шляхи трансформації сучасних міфів).

   Фольклор, його роль у пошуках національно-культурної ідентичності (проблеми розбудови української науки, мови, державності в розшуках М. Максимовича; жанровий простір і поетика вербального фольклору; функціонування традиційного фольклору в сучасній культурі; місце народної словесності в процесі формування та збагачення національної мови й літератури).

   Ментальні основи сучасного фольклору (національний фольклор в умовах глобалізації й модернізації соціального життя людства; етнічні стереотипи в сучасному фольклорному наративі; фольклор і сучасні інформаційні технології; фольклор чи фейклор: кітч та імітація фольклорної традиції).

  Наукову дискусію передбачається провести на тему: «Політизація фольклору й літератури» (ідея загального блага й справедливості в національній традиції; «свої» й «чужі» в національному мистецтві; образ авторитарного / демократичного правителя у фольклорі / літературі; концепти страху й агресії, компліментарності й толерантності в усній і писемній традиції українців).
  Планується видрук збірника праць конференції. Вартість друку однієї сторінки ― 30 грн.
  Організаційний внесок ― 100 грн. (крім докторів наук).
  Заявки на участь у конференції подавати до 1 вересня 2014 року за адресою: 18031, м. Черкаси-31, бульвар Т. Шевченка, 81, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, кафедра української літератури і компаративістики. В.Т. Поліщуку. Контактний телефон – (0472) 35 – 53 – 95. Е-mail kaflit@ukr.net

  Запрошення на конференцію надсилаємо лише на електронну адресу.

  Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників конференції. (Місце харчування надається, місце проживання на вибір учасника – готель, гуртожиток (просимо вказати бажане місце поселення).

  Оформлення статей має відповідати таким вимогам:

  • формат аркуша паперу А 4; орієнтація – книжкова; береги – 2 см.; шрифт Times New Roman Cyr; висота шрифту: основний текст – 12, анотації – 11, література – 10; інтервал – одинарний; абзац – 10 мм.

  • На початку статті обов’язково вказувати УДК.

  • Ініціали та прізвище автора статті та назва друкуються жирними літерами у такому порядку:

  • Ініціали та прізвище розташовуються праворуч, назва статті - через інтервал по центру сторінки.

  • Текст статті друкується через інтервал після назви.

  • У тексті статті мають бути такі рубрики (їх назви жирним шрифтом друкуються на початку відповідного абзацу):

  Постановка проблеми
  Аналіз останніх досліджень і публікацій
  Мета статті
  Виклад основного матеріалу
  Висновки

  • Таблиці повинні бути шириною, не більшою 10, 6 см. Таблиця та її номер розташовується праворуч (друкується жирним шрифтом), а її заголовок - по центру (жирним шрифтом);

  • Посилання на джерела в тексті даються у квадратних дужках. Перша цифра вказує номер за переліком посилань, що даються згідно порядку їх появи в тексті. Номер посилання на одне й те саме джерело дублюється. Після коми – друга цифра, яка відповідає номеру сторінки. Літеру «с.» не писати. Лапки закриваються після посилання.

  • Перелік посилань має назву «Література» і наводиться в кінці статті через один інтервал після статті (Література). Увага! Список літератури подавати також латинським шрифтом (транслітерація)

  • Наявність списку використаної літератури до статті обов’язкова. Дуже бажано посилатися на найновіші джерела.

  • Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно з установленими вимогами.
  Чітко розмежувати вживання знаків "тире" (–) та "дефіс" (-).

  • Між ініціалом і прізвищем використовувати нерозривний пробіл (для цього треба одночасно натиснути Shift і клавішу пробілу).

  • Статті подаються в повністю підготовленому вигляді до публікації у двох примірниках. Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається. Текст статті автор повинен вичитати.

  • Статті не оформлені відповідно до вимог розглядатися не будуть.

  • Після пропуску 1 рядка подається анкета автора (авторів):

  АНКЕТА УЧАСНИКА

  Прізвище, ім'я, по-батькові________________________________________
  Науковий ступінь, вчене звання, посада _______________________________
  Місце роботи______________________________________________________
  Службова адреса____________________________________________________
  Домашня адреса___________________________________________________
  Телефон мобільний_(обов’язково)___________________________________
  Факс______________________________________________________________
  Е-mail_____________________________________________________________
  Назва доповіді______________________________________________________ __________________________________________________________________

  Планую (потрібне підкреслити)
  • виступити з доповіддю (15-20 хв.);
  • виступити з інформацією (10 хв.);
  • тільки публікація.

  Учасникам конференції мати електронний варіант доповіді (обсяг – 5 – 12 сторінок. Окремо додається ДИСК комп’ютерного набору в системі Microsoft Word 7.0 або сумісній з нею) і роздрукований текст у 2-х примірниках.

  Запрошуємо до участі в конференції.

  Оргкомітет

 • Конференція "Нове у філології сучасного світу" у Львові

  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
  «НОВЕ У ФІЛОЛОГІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ»
  м. Львів
  27-28 червня 2014 р.

  Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану філологічних наук в Україні та світі з залученням зусиль викладачів, перекладачів, науковців, аспірантів та студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав.

  Місце проведення: м. Львів, вул. Матейко, 6, Готель «Дністер».

  До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних наук.

  Форма участі: очна та заочна.

  В рамках конференції планується робота таких секцій:

  1. Засоби масової комунікації
  2. Теорія літератури, порівняльне літературознавство
  3. Література зарубіжних країн
  4. Загальне, порівняльно-історичне, типологічне мовознавство
  5. Літературне джерелознавство та текстологія
  6. Теорія і практика перекладу
  7. Міжкультурна комунікація
  8. Риторика
  9. Українська мова та література
  10. Російська мова та література
  11. Романські, германські та інші мови і література

  Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 24 червня 2014 року (включно) мають виконати обов’язково наступні три дії:

  1. Заповнити форму заявки на участь у конференції в режимі online, на яку можна перейти за посиланням, яке міститься в інформації про конференцію в розділі «Заходи» на офіційному сайті Наукової філологічної організації «Логос», (www.logos.lviv.ua).

  2. Сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами:
  Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
  Рахунок одержувача: 26252007284814
  ОКПО: 3355510569
  МФО банка одержувача: 351005

  П.І.Б.: Бокша Вікторія Олегівна
  Призначення платежу: поповнення рахунку Бокша В.О. від ПІБ____
  Щодо реквізитів та розміру внеску для учасників з країн СНД просимо звертатися до організаторів: events@logos.lviv.ua.
  Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.
  При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.
  Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

  3. Надіслати до оргкомітету до 24 червня 2014 р. (включно) на електронну скриньку events@logos.lviv.ua наступні документи:
  А) тези доповіді;
  Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску.

  Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та повинні містити у другій часті слово «Квитанція» або «Тези» відповідно (наприклад, Шевченко_О.М._Квитанція).

  Вимоги до тез доповіді:

  • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)
  • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний.

  • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор: шрифт Times New Roman №14.

  Наприклад:
  9. Українська мова та література
  Мова публіцистики Михайла Грушевського

  Стеценко Павло Романович, канд. філол. наук, доцент
  Херсонський державний університет

  • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

  • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [9, с. 92].

  • Обсяг тексту: до 6 сторінок зі списком використаних джерел.

  Заочна участь у конференції

  У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

  Координати організаційного комітету

  Наукова філологічна організація «ЛОГОС»
  Адреса для поштової кореспонденції:
  79000, м. Львів, а/с 6153
  @: events@logos.lviv.ua
  W: www.logos.lviv.ua
  T: +38 050 824 76 91

 • Тарас Шевченко у слов’янському просторі

  Пророк. Геній. Народний співець. Живописець людської душі. Мовний інтегратор. Вічний Митець. Палаюче Сонце. Український мученик. Кобзар… Всіма цими словами небезпідставно було вшановане ім’я Тараса Григоровича Шевченка у стінах величного Храму Науки – Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Саме тут 20 травня 2014 року відбулися Міжнародні наукові конференції «Слов’янський світ у культурному просторі ХХІ століття» і «Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі», присвячені Дню слов’янської писемності і культури.

  Патріотичним словом розпочав пленарне засідання академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, почесний Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського О.С. Онищенко. Він підкреслив велике значення слов’янських культурно-дослідницьких студій серед світової славістики, якими традиційно упродовж століть займаються українські науковці.

  Уже в перших доповідях науковців пролунало возвеличення феномена Тараса Шевченка в літературі, мові, історії. Беззаперечно, Кобзар освятив своїм талантом увесь український культурний простір. Таке відчуття і сприйняття Поета знайшло відображення у виступах учасників пленарного засідання, у літературі, виданої до ювілею Шевченка, у серцях усіх присутніх.

  Дуже почесно, що саме студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка задали загальний тон науковому заходу, продекламувавши безсмертні поезії Тараса Шевченка різними мовами слов’янського світу. Пророчі слова Кобзаря лунали польською, хорватською, сербською, болгарською, білоруською, російською та українською мовами, лунали щиро та сердечно. Подібне мовне розмаїття перекладів поезій Шевченка зайвий раз підтверджує відчутний вплив генія Тараса на слов’янський культурний простір.

  У сприйнятті сучасників Тарас Шевченко постає і як досвідчений філолог, майстер слова, авторський словник якого вражає розмаїттям української мови. Про актуальні проблеми дослідження мови Шевченка доповідав П.Ю. Гриценко, директор Інституту української мови НАН України.

  Новинкою у науковому світі стала монографія «Історія української літератури» Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, презентована під час конференції. Про вшанування Тараса Шевченка в Бразилії надійшло повідомлення від Почесного Консула України в м. Парангва Маріано Чайковського. Книжку «Тарас Шевченко – поет України: пам’ятна книга в двомовному втіленні (португальською та українською) за пропозицією Українсько-бразильської центральної репрезентації» представила завідувач відділу культурологічних досліджень Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, доктор історичних наук М.В. Гримич.

  На конференції «Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі» особливу увагу приділено аналізу визначної ролі Кобзаря в історії слов’янського світу, актуальним питанням подальшого розвитку шевченкознавства і популяризації творчості Тараса Шевченка у світі.

  У заходах взяло участь понад 100 доповідачів з таких країн, як: Білорусь, Болгарія, Бразилія, Україна, Польща, Росія. Серед них і викладачі Інституту філології: доктор філологічних наук, професор Л.І. Шевченко, доктор філологічних наук, професор М.К. Наєнко, кандидат філологічних наук, асистент О.Ю. Данильченко, кандидат філологічних наук, асистент А.О. Шкрабалюк.

  Станіслав Гречка, Анна Шкрабалюк

 • Близько 600 філологів обмінялися досвідом на щорічній квітневій конференції за участю молодих науковців

  10 квітня в Інституті філології відбулася щорічна Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві»

  Цьогоріч у традиційній конференції за участю молодих учених зголосилося взяти участь близько 600 учасників, серед яких – 22 професори, 143 доценти, 121 аспірант та 320 студентів. В Інститут філології приїхало багато науковців з різних міст України, для яких організовано 31 секцію. Свої дослідження широкому загалу представили доповідачі з Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Національної академії СБУ України, Східноєвропейського національного університету імені Лесі України, Київського національного лінгвістичного університету, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Київської гімназії №86 «Консул», Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Природничого національного університету імені В.І.Вернадського (м.Сімферополь), Білоцерківського національного аграрного університету, Запорізького національного технічного університету, Національного університету державної податкової служби України, Національного університету харчових технологій, Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, НУБіП України, Київського університету імені Бориса Грінченка, Бердянського державного педагогічного університету, Національного технічного університету України «КПІ», Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, Інституту мистецтвознавства, фольклористики і етнології імені М.Римського НАН України, університету Монпельє ІІІ (Франція), University of Norhern British Columbia (Канада).

  Директор Інституту філології проф. Григорій Семенюк, відкриваючи пленарне засідання, зазначив, що традиційна конференція за участю молодих вчених організовується Інститутом з метою, аби студенти та аспіранти могли презентувати свої дослідження, а доценти та професори – ділитися науковим досвідом з молоддю. Також директор наголосив, що конференція – це можливість зустрітися з колегами з різних міст і країн, обмінятися досвідом та самоствердитися. Григорій Фокович повідомив, що цьогорічна зустріч є особливою, адже приурочена вшануванню великої Людини, письменника Юрія Мушкетика. Нещодавно Юрій Михайлович відсвяткував свій 85-літній ювілей. Музичний подарунок для нього презентувала на пленарному засіданні «Роксоланія», виконавши дві вітальні пісні.

  Зі словами подяки виступив перед учасниками й сам Юрій Мушкетик. Письменник розповів декілька гумористичних історій зі свого життя та поділився роздумами з приводу категорії «щастя», яке Юрій Михайлович знаходить у сім’ї та в улюбленій роботі.

  Із доповіддю про Героя України, творчого історика Юрія Мушкетика виступив на пленарному засіданні академік, директор Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України акад. Микола Жулинський.

  Доктор філологічних наук Костянтин Тищенко цьогоріч презентував учасникам конференції цікаву та актуальну розвідку про походження українців та генетику всіх народів світу.

  Не менш цікавими виявилися й виступи інших доповідачів пленарного засідання, зокрема про електронний словник мови Тараса Шевченка розповіла к.філол.н. М.Лангенбах, про онлайнову книгу Inside Chanel – аспірантка М.Каратаєва, а також магістранти Інституту філології Саволоцька А. та Василюк О.

  По завершенню засідання конференція продовжилася у форматі секційних засідань.

  Текст: Олександра Касьянова,
  Фото: Валерій Попов

  Категорії: 
 • Учасники Шевченківського міжнародного літературного конгресу відвідали Тарасову гору

  У дні 200-річного ювілею Кобзаря учасники Шевченківського міжнародного літературного конгресу відвідали Тарасову гору

  Фото: Валерій Попов

 • Весняні зустрічі з Японією

  21-22 березня в Інституті філології проходила Шоста міжнародна науково-практична конференція «Передові технології у галузі навчання японської мови», організована Київським національним університетом імені Т.Шевченка, Інститутом філології за сприяння Японської фундації.

  Пленарне засідання відкрив проректор з міжнародних зв'язків Київського університету професор Петро Бех. Він привітав учасників конференції від імені керівництва Університету і побажав плідної та цікавої роботи.

  З вітальним словом виступив посол Японії в Україні пан Саката Тоічі. Він розповів про програму обміну студентами та науковцями між Японією та Україною. Посол також наголосив, що планується збільшення кількості учасників програм стажування.

  Наступним до слова запросили начальника Відділу країн Східної Азії МЗС України Валерія Александрука. Він привітав усіх учасників конференції й нагадав, що Україна в цьому році святкує 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. «Слова "Борітеся - поборете" стали лейтмотивом сьогоднішньої історії України», - сказав Валерій Євгенович. Він наголосив, що 20-річну плідну співпрацю Японії та України важливо й надалі поглиблювати, зокрема у сфері політичний діалог.

  Останнім в урочистій частині засідання взяв слово завідувач кафедри китайської, корейської та японської філології, заступник директора Інституту проф. Іван Бондаренко. Він передав учасникам заходу вітання від дирекції інституту і наголосив, що нинішня конференція є не одноразовим заходом, а гармонійним продовженням тижня японістики в Інституті філології, протягом якого відбувалася презентація книжок, написаних українськими японістами. Професор зазначив, що Україну та Японію об’єднують трагічні сторінки історію: атомна аварія, втрата територій країн. "Хай краще нас об’єднує любов до сакури", - підсумував Іван Петрович.

  На робочій частині пленарного засідання виголосили доповіді доцент Львівської політехніки Мирон Федоришин («Японська мова і моя лінгвістична теорія») та професор Токійського університету іноземних мов Сакамото Мегумі («Значення Стандартів японської мови та їх застосування у навчальному процесі»).

  Надалі конференція тривала в режимі секційних засідань.

  Текст: Ірина Рибчак, Анна Мукан,
  Фото: Валерій Попов

  Категорії: 
 • 6 Міжнародна науково-практична конференція "Передові технології у галузі навчання японської мови"

  Шановні колеги!

  21-22 березня 2014 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка планується проведення Шостої міжнародної науково-практичної конференції "Передові технології у галузі навчання японської мови", а також Тринадцятого всеукраїнського семінару з проблем викладання японської мови. До участі у конференції та семінарі запрошуються викладачі та дослідники японської мови і літератури: науковці, аспіранти, магістранти та студенти старших курсів.

  Організатори конференції:
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Київський національний лінгвістичний університет;
  • Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України;
  • Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України;
  • Товариство викладачів японської мови України;
  • Українсько-японський центр НТУУ «КПІ»;
  • Посольство Японії в Україні;
  • Японська фундація (фінансове сприяння).

  Основні напрями роботи конференції:
  • Японська мова та література;
  • Методика викладання японської мови та літератури;
  • Перекладознавство;
  • Історія та культура Японії;
  • Економіка Японії.

  Робочі мови конференції – українська, японська, англійська, російська.

  Місце та графік проведення заходів
  Місце проведення: Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, бульвар Т. Шевченка, 14 (ст. метро «Університет», «Театральна» або «Площа Льва Толстого»). Доповіді учасників Конференції відбуватимуться у п’ятницю 21 березня. У суботу 22 березня – проведення Семінару з проблем викладання японської мови.

  Подання заявки на участь та публікація матеріалів
  Заявку на участь у конференції та семінарі (бланк додається) прохання надсилати на електронну адресу Оргкомітету japanconf@gmail.com до 28 лютого 2014 року, а якщо Ви плануєте виступити з доповіддю, то до 23 лютого 2014 року необхідно надіслати також анотацію українською, японською, російською або англійською мовою (загальним обсягом 200-500 друкованих знаків). Якщо протягом кількох днів Ви не отримаєте листа-підтвердження, прохання повідомити про це за телефонами, вказаними у кінці цього оголошення.
  Повні тексти доповідей у вигляді наукових статей планується надрукувати після проведення конференції у виданні «Мовні та концептуальні картини світу», включеному до відповідного списку ДАК України. Тексти (формат А4, Microsoft Word/.DOC або .RTF) прохання надсилати на адресу japanconf@gmail.com до 31 березня 2014 року. Вимоги до оформлення статей будуть надіслані пізніше. Оргкомітет залишає за собою право не приймати до друку статті, якщо вони надані після 31 березня, не відповідають вимогам до оформлення або не мають відношення до тематики конференції.

  Студентам необхідно додати рекомендацію наукового керівника.

  Транспортні витрати та проживання
  Учасникам, які прибудуть до Києва з інших міст України, будуть відшкодовані транспортні витрати (потрібно пред’явити проїзні документи) і надане безкоштовне житло за умови участі обидва дні роботи. Просимо звернути увагу на те, що студентам та аспірантам відшкодовуються транспортні витрати й надається житло тільки за умови виступу з доповіддю на конференції та/або семінарі.

  З усіх питань стосовно конференції та семінару просимо писати на електронну адресу Оргкомітету japanconf@gmail.com або звертатися за телефонами: (097) 872-7655, (093) 518-0046, (050) 783-5377 (Костянтин Комісаров).

  На наступній сторінці подано попередню програму роботи конференції та семінару.

  Запрошуємо Вас до участі!

  З

  повагою,

  Оргкомітет

 • Наукові читання "Античний світ і сучасність"

  Кафедра загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводитиме у межах Всеукраїнської наукової конференції «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» наукові читання «Античний світ і сучасність», присвячені 20-річчю відновлення спеціальності «Мова і література (класичні)» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

  Читання відбудуться у квітні 2014 року (дату буде уточнено).
  Мета Читань – осмислення нових напрямків розвитку класичної філології та загального мовознавства у контексті становлення та розвитку антропологічної парадигми у гуманітарних науках.

  Наукові читання відбудуться за такими напрямами:

  1. Мікенологічні студії.
  2. Діахронні виміри класичних мов.
  3. Функціонально-граматичні, етимологічні та дериваційні
  аспекти класичних мов.
  4. Лінгвокультурологія і класичні мови.
  5. Лінгвокомунікативістика і класичні мови.
  6. Античнні, візантійські та середньовічні джерела: проблеми коментування та перекладу.
  7. Порівняльно-історичні та загальномовознавчі студії.

  Для участі в Наукових читаннях необхідно подати письмову заявку із зазначенням відомостей про учасника (звичайний формат) до 1 лютого 2014 року за адресою:
  01033, Україна
  м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет наукових читань (кімн. 141 – кафедра загального мовознавства та класичної філології).
  Е-mail: zagmoclasphil@gmail.com, тел : +38 (044) 239-34-15.

  Тексти доповідей будуть опубліковані у збірнику наукових праць STUDIA LINGUISTICA (вип. VIII) після проведення Наукових читань (орієнтовна вартість публікації – 30 грн. за одну сторінку). Публікація для докторів наук безкоштовна.
  Робочі мови: українська, російська, англійська, французька, новогрецька.

  З вимогами до рукописів для публікації у фаховому збірнику наукових праць “STUDIA LINGUISTICA” (2014 рік) можна ознайомитися у прикріпленому нижче файлі pdf.

  ОРГКОМІТЕТ

  Додані файли: 
 • «Поет, який належить всьому людству»

  У Київському університеті відбулася Міжнародна наукова конференція, присвячена 870-літньому ювілею азербайджанського поета й мислителя
  Нізамі Генджеві

  «Перший раз у літературах Близького Сходу
  особистість людини була показана у всьому її багатстві,
  з усіма її суперечностями, злетами і падіннями»

  Є.Е. Бертельс про поему Нізамі Генджеві «Хосров і Ширін»

  Є письменники, чия творчість завдяки плеканню в ній високих гуманістичних цінностей належить всьому людству. Серед таких особистостей почесне місце посідає класик персидської поезії Нізамі Генджеві. Основні поеми, за якими поета знають у світі - «Скарбниця таємниць», «Хосров і Ширін», «Лейлі і Меджнун», «Сім красунь» та «Іскандер-наме». Вони увійшли до збірки під загальною назвою «П'ять коштовностей», більш відомих як «П`ятериця» («Хамса»). Ці твори написані у віршованій формі маснаві (двовірш). Спадщину Нізамі Генджеві цінують як національну в Ірані, Азербайджані, Афганістані й Таджикистані. Стрімко повертається Нізамі Генджеві й в український літературний простір. Зокрема, Київський національний університет імені Т.Шевченко, кафедра тюркології Інституту філології спільно з ініціатором заходу – Посольством Азербайджанської республіки в Україні 23 квітня провели Міжнародну наукову конференцію, присвячену 870-літньому ювілею поета й мислителя Нізамі Генджеві.

  У конференції взяло участь більше 20 доповідачів. Відкрив засідання завідувач кафедри тюркології Інституту філології доцент Володимир Підвойний. «Сьогодні на нас покладена важлива й серйозна місія – актуалізувати й перепрочитати творчість великого азербайджанського поета середньовіччя – Нізамі Генджеві. Не зважаючи на віддаленість у часі життя й письменницької діяльності поета, його світоглядні позиції й досі хвилюють молодь, дають відповіді на сучасні виклики», - підсумував Володимир Миколайович.

  Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Ейнулла Мадатлі у виступі зазначив, що Нізамі Генджеві – «поет, який належить всьому людству». Пан Посол розповів про історію і традиції вшанування пам’яті персидського письменника у різних країнах. Він переконаний, що поетичний спадок Нізамі стане джерелом натхненням ще не для одного покоління митців, адже «гуманізм, викриття обличчя зла й тиранії, доброта – ці риси творчості Нізамі близькі й зрозумілі кожній людині».

  Від імені ректора КНУ імені Т.Шевченка гостей і учасників конференції привітав заступник начальника відділу міжнародних зв’язків Олександр Меншиков. Він наголосив на зміцненні співпраці між Університетом і Посольством Азербайджану за останні роки й запевнив, що ця тенденція з часом посилюватиметься. Одним із кроків до цього є сьогоднішня конференція.

  Про свої міркування з приводу значення творчості Нізамі Генджеві висловився й заступник директора Інституту філології, завідувач кафедри китайської, корейської та японської філології професор Іван Бондаренко. «Сьогодні ми спостерігаємо протистояння Заходу й Сходу, в якому Захід зіштовхнувся з труднощами в пошуку філософського підґрунтя свого подальшого розвитку. Проте вихід є – звернутися до прадавньої Східної мудрості, яка коріннями сягає прадавніх часів. І ми слідуємо цій пораді. Сьогоднішня конференція є камінцем у новому фундаменті стосунків України та Азербайджану», - наголосив Іван Петрович й закликав вивчати культуру один одного для духовного єднання країн.

  На конференції прозвучали доповіді, пов’язані з рецепцією творчості Нізамі Генджеві в Україні, літературознавчими й філософськими аспектами дослідження його поетичного спадку, історико-літературні розвідки.

  Текст: Анна Мукан,
  Фото: Валерій Попов

  Категорії: 
 • The 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2013)

  The 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2013)
  Sofia, Bulgaria, 4–9 August

  The Association for Computational Linguistics is pleased to announce that its 2013 Annual Meeting will take place in Sofia, Bulgaria, from 4 to 9 August.

  The conference invites the submission of long and short papers on substantial, original, and unpublished research in all aspects of automated language processing, as discussed below. As already done last year, ACL 2013 will accept papers accompanied by the resource (software or data) described in the paper. In addition to the regular review of the research quality of the paper, these papers will also be reviewed for the quality of the resource that is being made available. Papers that are submitted with accompanying software/data will receive additional credit towards the overall evaluation score, and acceptance or rejection decision will be made based on the quality of both the research and the software/data component. In addition, this year there will be an important novelty: some of the presentations at the conference will be of papers accepted for the new Transactions of the ACL journal (http://www.transacl.org/).

  Topics
  Relevant topics for the conference include, but are not limited to, the following areas (in alphabetical order):
  Cognitive modelling of language processing and psycholinguistics
  Dialogue and interactive systems
  Discourse, coreference and pragmatics
  Evaluation methods
  Information retrieval
  Language resources
  Lexical semantics and ontologies
  Low resource language processing
  Machine translation: methods, applications and evaluation
  Multilinguality in NLP
  NLP applications
  NLP and creativity
  NLP for the languages of Central and Eastern Europe and the Balkans
  NLP for the Web and social media
  Question answering
  Semantics
  Sentiment analysis, opinion mining and text classification
  Spoken language processing
  Statistical and Machine Learning methods in NLP
  Summarization and generation
  Syntax and parsing
  Tagging and chunking
  Text mining and information extraction
  Word segmentation

  Submissions
  Long papers: ACL 2013 submissions must describe substantial, original, completed and unpublished work. Wherever appropriate, concrete evaluation and analysis should be included. Submissions will be judged on appropriateness, clarity, originality/innovativeness, correctness/soundness, meaningful comparison, thoroughness, significance, contributions to research resources, and replicability. Each submission will be reviewed by at least three programme committee members. Long papers may consist of up to eight (8) pages of content, plus two extra pages for references; final versions should take into account reviewers' comments. Papers will be presented orally or as posters as determined by the programme committee. Decisions on presentation format will be based on the nature rather than the quality of the work. There will be no distinction in the proceedings between long papers presented orally and as posters.

  The long paper deadline is Wednesday 20 February 2013
  Short papers: ACL 2013 also solicits short papers. Short paper submissions must describe original and unpublished work. Characteristics of short papers include:
  A small, focused contribution
  Work in progress
  A negative result
  An opinion piece
  An interesting application nugget
  Short papers will be presented in one or more oral or poster sessions, and will be given four (4) pages including references in the proceedings. While short papers will be distinguished from long papers in the proceedings, there will be no distinction in the proceedings between short papers presented orally and posters. Each short paper submission will be reviewed by at least two programme committee members.
  The deadline for short papers is Sunday 14 April 2013

  Electronic Submission:
  Submission is electronic, using the Softconf submission software (URL to be announced in subsequent versions of the call for papers)

  Format:
  Long paper submissions should follow the two-column format of ACL 2013 proceedings without exceeding eight (8) pages of content plus two extra pages for references. Short paper submissions should also follow the two- column format of ACL 2013 proceedings, and should not exceed four (4) pages including references. We strongly recommend the use of ACL LaTeX style files or Microsoft Word style files tailored for this year's conference. Submissions must conform to the official style guidelines, which are contained in the style files, and they must be in PDF.
  As the reviewing will be blind, papers must not include authors' names and affiliations. Furthermore, self-references that reveal the author's identity, e.g., "We previously showed (Smith, 1991) ..." must be avoided. Instead, use citations such as "Smith previously showed (Smith, 1991) ..." Papers that do not conform to these requirements will be rejected without review. In addition, please do not post your submissions on the web until after the review process is complete.

  Multiple-submission policy:
  Papers that have been or will be submitted to other meetings or publications must indicate this at submission time. Authors of papers accepted for presentation at ACL 2013 must notify the programme chairs by 21 April as to whether the paper will be presented. All accepted papers must be presented at the conference to appear in the proceedings. We will not accept for publication or presentation papers that overlap significantly in content or results with papers that will be (or have been) published elsewhere.
  Authors submitting more than one paper to ACL must ensure that submissions do not overlap significantly (> 50%) with each other in content or results.

  Important Dates
  Long paper submission deadline: Wednesday 20 February
  Long paper author responses: Friday 29 March
  Long paper acceptance notification: Sunday 7 April
  Short paper submission deadline: Sunday 14 April
  Long paper camera ready: Monday 6 May
  Short paper acceptance notification: Sunday 12 May
  Short paper camera ready: Wednesday 22 May
  Conference: 4–9 August

  Programme Co-Chairs
  Pascale Fung, The Hong Kong University of Science and Technology
  Massimo Poesio, University of Essex

  CfP page: http://acl2013.org

  Категорії: 

Сторінки

Subscribe to конференція