анонс

 • Конференція «Слов’янські студії» (анонс)

  Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Міжнародній науковій конференції «Слов’янські студії», присвяченій 150-річчю заснування Південнослов’янського пансіону Тодора Мінкова.

  Під час конференції відбудеться традиційне широке обговорювання проблем функціонування та розвитку слов’янських мов і літератур у загальноєвропейському та світовому контексті. Також розглядатимуться питання історії становлення та розвитку Південнослов’янського пансіону, з’ясовуватимуться різні аспекти навчання балканської молоді на теренах України в ІІ половині ХІХ століття.

  У рамках конференції планується робота круглого столу на тему «Роль Південнослов’янського пансіону Тодора Мінкова в підготов ці національних еліт для балканських країн» та культурна програма.

  Більш детальна інформація – у прикріпленому файлі.

 • Конференція в Одесі (лінгвістична проблематика)

  Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Українська мова у парадигмі світової лінгвістики», яка проводитиметься з нагоди 80-річчя утворення кафедри української мови 28 – 29 вересня 2017 року на філологічному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

  ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ:
  Секція №1. Одеська лінгвістична школа: видатні вчені.
  Секція №2. Система мови в синхронії й діахронії: актуальні аспекти.
  Секція №3. Ономастичні студії: класика і сучасність.
  Секція №4. Діалектологічні студії: класика і сучасність.
  Секція №5. Лінгвістичні виміри художнього тексту.
  Секція №6. Комунікативна сугестія в поліжанрових дискурсах.
  Секція №7. Проблеми етно- та соціолінгвістики: сучасні підходи.

  У межах конференції відбудеться засідання Круглого столу «Видатні мовознавці Одеського університету: професор О. І. Бондар» на пошану пам’яті доктора філологічних наук, професора Олександра Івановича Бондаря.

  Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська, сербська, російська.

  Для участі в конференції просимо до 22 травня 2017 року на електронну адресу кафедри української мови kafukrmovaonu@mail.ru надіслати матеріали в такому форматі:
  1) ЗАЯВКУ на участь у роботі конференції: ФАЙЛ з назвою «Прізвище автора – заявка, (наприклад, Василюк О.Д._ЗАЯВКА.doc), див. зразок заявки нижче;
  2) ФАЙЛ зі статтею з назвою «Прізвище автора – стаття», (наприклад, Василюк О.Д._ СТАТТЯ.doc);

  Примітка: за наявності в статті схем, таблиць, складних рисунків, які можуть змінитися під час копіювання статті, просимо надіслати їх окремим файлом (або файлами) у форматі PDF з назвою «Прізвище автора – Схема 1 / Рисунок 1» (наприклад, Петрусевич Д.М._ Рисунок 1.jpg/bmp); також просимо надсилати додаткові шрифти або транскрипційні знаки, якщо такі наявні в тексті статті;
  3) ВІДСКАНОВАНУ КОПІЮ (або фотокопію) КВИТАНЦІЇ про оплату вартості публікації та оргвнеску: ФАЙЛ «Василюк О.Д. _ОПЛАТА»;

  4) Колег без наукового ступеня просимо додатково надіслати ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ засідання кафедри про рекомендацію статті до друку або завірену РЕЦЕНЗІЮ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА: ФАЙЛ з назвою «Василюк О.Д. _РЕЦЕНЗІЯ» або «Василюк О.Д. _ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ».

  За довідками просимо звертатися на електронну адресу кафедри української мови: kafukrmovaonu@mail.ru або за телефоном (048) 776 14 80 (Поліщук Світлана Сергіївна, Бабич Олена Іванівна).

  ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ планується видання статей у «Записках з українського мовознавства», які входять до переліку фахових видань України.

  Вартість однієї сторінки – 35 грн. Одноосібні статті докторів наук, професорів друкуються безкоштовно. Організаційний внесок за участь у конференції у розмірі 100 грн. сплачується заздалегідь разом із коштами за друк статті всіма учасниками. Проїзд та проживання – за рахунок учасників. Більш детально про умови проживання буде повідомлено в другому інформаційному повідомленні. Офіційне запрошення до участі у конференції надсилається авторові після рецензування статті експертами редколегії наукового видання «Записки з українського мовознавства». КОШТИ

  ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ СТАТТІ разом з оргвнеском просимо переказувати на такі реквізити:
  Призначення платежу – поповнення карткового рахунку № 4149 4978 6358 5099
  Бабич Олена Іванівна
  Отримувач : КФ КБ «ПРИВАТБАНК»
  КОД ОКПО: 14360570
  Рахунок: 29244825509100
  МФО: 305299
  призначення платежу: № картки: 4149 4978 6358 5099
  ПІБ отримувача: Бабич Олена Іванівна

  УВАГА! Автоматичне розсилання збірників з матеріалами конференції не передбачається. Якщо Ви не зможете особисто взяти участь у конференції, але бажаєте отримати збірник, ми можемо надіслати Вам його кур’єрською службою «Нова пошта». Для цього після проведення конференції надішліть електронного листа (e-mail: kafukrmovaonu@mail.ru), у якому вкажіть своє ПІБ, місто, відділення Нової пошти, з якого Вам зручно забрати збірник, та номер Вашого мобільного телефону. Оргкомітет конференції не бере на себе витрати на пересилку, Ви сплачуєте за їх під час отримання збірника.

  ТЕЛЕФОНИ ТА E-MAIL ДЛЯ ДОВІДОК:
  Завідувач кафедри української мови ОНУ імені І. І. Мечникова – доктор філологічних наук, професор Ковалевська Тетяна Юріївна; е-mail: kafukrmovaonu@mail.ru; телефон кафедри української мови: (048) 776 14 80.

  АДРЕСА ДЛЯ ПОШТОВОГО ЛИСТУВАННЯ:
  Французький бульвар, 24/26, каб. 85, м. Одеса, 65058.

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ОБОВ’ЯЗКОВІ.
  РУКОПИСИ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ, ДО ДРУКУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

  Статті до редколегії наукового збірника «Записки з українського мовознавства» подаються відповідно до вимог п. 3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № №7-05/1.
  Структура статті:
  – постановка наукової проблеми та її актуальність;
  – аналіз досліджень цієї проблеми;
  – мета і завдання, об’єкт і предмет дослідження, опис фактичного матеріалу й методів, застосованих у процесі аналізу, теоретична і практична цінність отриманих результатів;
  – виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження;
  – висновки та перспективи дослідження.

  Автори подають одну статтю, що раніше не друкувалася в інших виданнях. Вони несуть повну відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних тощо.

  Стаття надсилається на електронну адресу редакції: kafukrmovaonu@mail.ru; редактор Word, шрифт Times New Roman, інтервал 1,5. Поля: ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, знизу – 20 мм, вгорі – 20 мм, абзац – 1,25 мм, без переносів. Сторінки не нумеруються.

  Обсяг рукопису наукової статті (в т. ч. таблиць і підписів до них, анотацій, списку літератури) – 7 – 12 сторінок друкованого тексту.

  До друку приймаються відредаговані статті у такому оформленні: на початку статті (ліворуч) УДК (перший рядок); ініціали, прізвище автора; науковий ступінь. вчене звання, місце роботи, посада (12 кегль); назва статті (12 кегль, вел., жирн.); анотація мовою оригіналу праці (11 кегль, 30 – 40 слів) та ключові слова – 5 – 7 слів (мовою оригіналу статті); текст статті (12 кегль, основні обов’язкові складові статті див. п. 1); література (заголовок – 12 кегль, курсив, жирн.; за алфавітом прізвище й ініціали автора – 12 кегль, курсив, решта відомостей – 12 кегль звичайний), оформлений згідно з чинними вимогами.

  Після Літератури до статті обов’язково додається References – переклад списку літератури англійською мовою та його транслітерація (кегль 12). Джерела зі списку літератури, передані латинською графікою, подаються в References «Гарвардським стилем» (Harvard style), на відміну від першого списку літератури, в якому використовується український ДОСТ. Транслітерацію здійснюють згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» або вимогам системи BGN / PCGN (для російської мови). Транслітерація проводиться за допомогою Інтернету в онлайн-режимі шляхом набору адреси: translit.net. Транслітерацію української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua (Обрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010), російської мови – на сайті http://translit.ru/ (Обрати стандарт: BGN). Транслітерований варіант назви подають після англомовного перекладу у квадратних дужках (див. наведені нижче зразки). Мови, які пишуться латиницею, траслітерувати не потрібно.

  Посилання на використанні джерела в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, через кому (з маленької букви «с»), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]).
  Авторське резюме російською (11 кегль, 30 – 40 слів) та англійською (11 кегль, 100 – 250 слів, до 850 знаків) мовами друкується після тексту статті. Структура резюме повторює структуру статті та містить мету, об’єкт, предмет, методи; результати роботи; висновки; ключові слова.

  Ініціали, прізвище, місце роботи та назву статті російською й англійською мовами (12 кегль вел.) подавати перед відповідним авторським резюме.

  Рецензування і перевірка матеріалів. Статті проходять оцінку відповідності науковому профілю збірника, вимогам ДАК й оформленню. Наукові статті рецензуються членами редакційної колегії та запрошеними рецензентами.
  Увага! Редколегія залишає за собою право відбирати й редагувати статті, а також не мотивувати відмову від рекомендації до друку.

  Наукові статті іноземних авторів та одноосібні наукові статті докторів наук приймаються безкоштовно. Надсилається електронний варіант збірника.

  Автори без наукового ступеня разом із текстом статті подають коротку рецензію з рекомендацією до друку від наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри.

  Електронні копії «Записок з українського мовознавства» розміщуються на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, а реферативні матеріали – в Українському реферативному журналі «Джерело».

  До редакції збірника надсилаються: 1) заявка з відомостями про автора; 2) наукова стаття; 3) рецензія (крім авторів з науковими ступенями кандидатів і докторів наук), підписана доктором чи кандидатом наук і завірена печаткою установи; 4) копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після прийняття редколегією наукової статті до друку). Витрати за опублікування наукової статті у збірнику та його друк складають 40 грн. за сторінку. Автори, що бажають мати друкований варіант збірника, можуть безпосередньо звернутися до редакції або оплатити його розсилку.

  Після отримання та розгляду редколегією наукової статті авторові на електронну пошту надсилається повідомлення про прийняття її до друку.

  ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

  УДК 811.161.2’23:655.535.6

  Н. В. Кутуза, к. філол. н., доц.,
  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
  доцент кафедри прикладної лінгвістики,
  докторант кафедри української мови

  СУГЕСТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ:
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Статтю присвячено дослідженню сугестивного потенціалу рекламних слоганів за допомогою психолінгвістичних методів семантичного диференціала (фактор «оцінка») та вільного асоціативного експерименту. Стимулами в експериментах слугували слогани комерційної, політичної і соціальної реклами як текстові гештальти. Деякі результати проведених експериментів стали підґрунтям «Короткого асоціативного словника рекламних слоганів».
  Ключові слова: рекламний слоган, асоціативний експеримент, семантичний диференціал, сугестія.

  Текст…

  Література
  1. Белей Л. О. Функціонально-стилістичні можливості української літературно-художньої антропонімії ХІХ-ХХ ст. [монографія] / Л. О. Белей. – Ужгород : Патент, 1995. – 119 с.
  2. Калинкин В. М. Поэтика онима [монографія] / В. М. Калинкин. – Донецк : Юго-Восток, 1999. – 408 с.
  3. Карпенко О. Ю. Про літературну ономастику та її функціональне навантаження / О. Ю. Карпенко // Записки з ономастики. – Одеса : Астропринт, 2000. – Вип. 4. – С. 68 – 74.

  References
  1. Beley, L.O. (1995), Functional and stylistic possibilities of the XIX – XX centuries Ukrainian literary anthroponomy [Funkcional`no-sty`listy`chni mozhly`vosti ukrayins`koyi literaturno-xudozhn`oyi antroponimiyi XIX-XX st.], Patent, Uzhgorod, 119 p.
  2. Kalinkin, V.M. (1999), Onim Poetics [Poэty`ka ony`ma], Yugo-Vostok, Donetsk, 408 p.
  3. Karpenko, O.Yu. (2000), «On literary onomastics and its functionality» [«Pro literaturnu onomasty`ku ta yiyi funkcional`ne navantazhennya»], Zapy`sky` z onomasty`ky`, Odessa, No. 4, pp. 68 – 74.

  Н. В. Кутуза,
  Одесский национальний университет имени И. И. Мечникова,
  кафедра прикладной лингвистики

  СУГГЕСТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ:
  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

  Статья посвячена исследованию сугестивного потенциала рекламных слоганов при помощи психолингвистических методов семантического дифференциала (фактор «оценка») и свободного ассоциативного эксперимента. Стимулами в экспериментах послужили слоганы коммерческой, политической и социальной рекламы как текстовые гештальты. Некоторые результаты проведенных экспериментов стали основой «Короткого асоціативного словника рекламних слоганів».
  Ключевые слова: рекламный слоган, ассоциативный эксперимент, семантический дифференциал, суггестия.

  N. V. Kutuza
  Odesa National I. I. Mechnikov University,
  Department of Applied Linguistics

  SUGGESTIVE EFFICIENCY OF ADVERTISEMENT SLOGANS:
  EXPERIMENTAL RESEARCH

  The article s devoted to researching the advertisement slogans’ linguistic influence potential with the aid of semantic differential (according to “grade” factor) and free associative experiment psycholinguistic methods. Commercial, political and social advertisement slogans as the text gestalts became the stimuli of the experiment. Complex usage of the above-mentioned methods proves the hypothesis about the slogans’ holistic perception, allowed to define the informants’ essential axiological strategies and their reactions’ prognostication level, as well as the reactions’ structure and semantic types. Some results of the experiments having been carried out became the base of “The Short Dictionary of the Advertisement Slogans”.
  Key words: advertisement slogan, associative experiment, semantic differential, suggesting.

  ЗАЯВКА
  на участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Українська мова у парадигмі світової лінгвістики», 28–29 вересня 2017 р., м. Одеса
  Прізвище, ім’я та по батькові:
  Назва статті:
  Секція:
  Місце роботи: (назву вищого навчального закладу та кафедри вказувати без скорочень)
  Посада:
  Вчене звання, науковий ступінь:
  Поштова адреса:
  E-mail:
  Телефон:
  Передбачається очна/заочна участь у конференції:

 • Майстер-клас Івана Андрусяка "Як написати літературну казку": анонс

  У День св. Миколая, 19 грудня, о 11:30 у 63 аудиторії відбудеться майстер-клас "Як написати літературну казку" від Івана Андрусяка, письменника, головного редактора видавництва "Фонтан казок"

  До майстерних порад долучиться Юлія Джугастрянська, письменниця, перекладачка, кураторка культурних і видавничих проектів, керівник літературної студії для підлітків "Творці 2.0"

  Модераторка - проф. Мар'яна Шаповал, яке веде курс "Майстерня прози" у студентів спеціальності "літературна творчість"

  Запрошуємо всіх охочих! Вхід вільний

 • Лекція Любомира Гузара (анонс)

  15 грудня 2016 р. о 13:00 в аудиторії 329 Головного навчального корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60) відбудеться лекція Лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка Блаженнішого Любомира Гузара.

  Блаженніший Любомир Гузар став Лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франкау 2016 році.Його монографія під назвою «Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901-1944) провісник екуменізму» була визнана найкращою у номінації «За визначний особистий внесок у розвиток суспільно-гуманітарних наук».

  По волі Блаженнішого Любомира Гузаралекцію в Університеті читатиме Степан Павлюк – академік Національної академії наук України, директор Інституту народознавства НАН України, професор, та Владика Гліб Лончина - єпископ Української Греко-Католицької Церкви, єпарх Єпархії Пресвятої родини з осідком у Лондоні, апостольський візитатор для українців греко-католиків Ірландії.

  У заході беруть участь:
  - Роланд Франко, Голова правління Міжнародного фонду Івана Франка;
  - Володимир Бугров, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  - Ігор Курус, директор Міжнародного фонду Івана Франка.

  Нагадаємо, що відповідно до Положення про Міжнародну премію імені Івана Франка, протягом шести місяців після вручення Премії Лауреат має виступити з лекцією – популярним викладом змісту наукової роботи.

  Тривалість заходу: 13:00 – 14:30.
  Вхід:вільний, преса – за реєстрацією +38 044 239-34-60; stratcom@univ.kiev.ua.

  Контакти:
  +38 044 239-34-45, Бугров Володомир Анатолійович (організатор);
  e-mail: vabugrov@gmail.com.

  Категорії: 
 • Тиждень філологічних професій

  Інститут Філології запрошує на Тиждень філологічних професій 14-16 грудня 2016 р.

  Ця ініціатива зумовлена реалізацією стратегії практико-зорієнтованого навчання. Метою заходів є допомога студентам старших курсів і випускникам з пошуком фахової роботи, можливостей для проходження практики та стажування у вітчизняних та закордонних компаніях

  14 грудня 2016 року з 13.00 до 15.00 в Актовій залі Гуманітарного (Жовтого) корпусу відбудеться зустріч:

  представники компанії «Вертольоти України» розкажуть про можливості для працевлаштування перекладачів;

  представники видавництв «Люта справа» та «Літопис» – розкажуть про професію редактора, зокрема наукового редактора.

  15 грудня з 10.00 до 16.00 Сектор працевлаштування студентів і аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у проекті «Global Career Fest».

  Програма заходу:

  10.00- 16.00 - реєстрація учасників, інтерактивні програми від сектора працевлаштування (хол Інституту Філології);

  11.00-15.00 - виставка роботодавців (хол Інституту Філології);

  12.00-14.00 - офіційне відкриття заходу, лекторій ( ауд. 63);

  14.00 - 15.00 - презентації вакансій (ауд. 63, 64, 20);

  15.00-16.00 - майстер-клас із Soft skills та кар’єрного розвитку від компаній (ауд. 64, 20);

  Спікери лекторію:

  Вікторія Андрієвська - спеціаліст зі зв’язків з громадськістю Представництва ООН в Україні

  Тетяна Пушнова - керівник порталу Ukraine Today, екс-очільниця Телевізійної Служби Новин на телеканалі 1+1.

  Сергій Фоменко – віце-президент із питань комерції ПрАТ«Міжнародні Авіалінії України».

  Учасники-роботодавці:

  ПрАТ “МАУ”, ТОВ “Дискордія” , jooble, Speak UP, English Prime, British Counсil, Інтелевраз, Соната, Ізраїльський культурний центр, Холдинг Сімпатік Груп.

  16 грудня 2016 року з 13.00 до 15.00 в ауд. 81 відбудеться зустріч із компанією з навчання іноземних мов DENIS SCHOOL.

  Запрошуємо всіх!

  Категорії: 
 • Онлайн-семінари по роботі з платформою Web of Science

  До уваги науковців, викладачів та аспірантів!

  Наукова бібліотека рекомендує Вам взяти участь у черговій серії онлайн-семінарів по роботі з платформою Web of Science та іншими ресурсами для наукової діяльності, яка відбуватиметься в період з 7 по 9 грудня 2016 року.

  Розклад онлайн-семінарів (за Київським часом):
  7 грудня, середа
  09:00 – 10:00 Робота з бібліографією в програмі EndNote Online.
  11:00 – 12:00 Пошук та аналіз наукових журналів з використанням Journal Citation Reports.
  13:00 – 14:00 NEW! Робота з патентною інформацією в базі Derwent Innovation Index.
  15:00 – 16:00 Аналітичний інструмент InCites.

  8 грудня, четвер
  09:00 – 10:00 NEW! Робота з патентною інформацією в базі Derwent Innovation Index.
  11:00 – 12:00 Платформа Web of Science: розширені можливості.
  14:00 – 15:00 Пошук за організацією у Web of Science.

  9 грудня, п’ятниця
  10:00 – 11:00 Платформа Web of Science: розширені можливості.
  12:00 – 13:00 Пошук за організацією у Web of Science.
  14:00 – 15:00 Аналітичний інструмент InCites.

  Додаткова інформація та реєстрація на семінари на сайті: http://wokinfo.com/russian (зелений банер «Онлайн-семінари»).
  Участь у семінарах безкоштовна, робоча мова – російська.

  Ви маєте можливість скористатись доступом до платформи Web of Science у локальній мережі університету.

 • Міждисциплінарна дискусія "Театральний Шекспір: межі і безмежжя канону": анонс

  8-го грудня 2016 р. відбудеться міждисциплінарна дискусія в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка
  Театральний Шекспір: межі і безмежжя канону (Літературознавчо-театрознавчі діалоги про національну прем'єру «Зимової казки» на сцені Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса)
  Питання, які пропонуються для обговорення:
  - Що промовляє класичний текст Шекспіра зі сцени українською мовою до глядача ХХІ сторіччя?
  - У чому суголосся українських реалій із загадковим пізнім твором Великого Барда?
  - Що відкриває сучасний український театр у класичному західному Шекспіровому каноні?
  - Що відкриває шекспірівський текст у нашій національній історії та культурі, минулому, сьогоденні, майбутті?
  - Чи існує межа інтерпретації класики для сучасного мистецтва?

  Серед спікерів дискусії: професори Ганна Веселовська, Наталя Жлуктенко,Тетяна Михед, доценти Сергій Васильєв, Майя Гарбузюк; Ірина Чужинова.

  Дискусія ініційована кафедрами зарубіжної літератури та історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології, за участі студентів спеціальності «Літературно-мистецька аналітика» у рамках проектів Візуально-дослідницької платформи при КНУ імені Тараса Шевченка та у співпраці з кафедрою театрознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, кафедрами театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка, редакціями журналів «Український театр» та «Просценіум», громадською організацією «Театральна платформа».

  Ідея дискусії постала в рамках відзначення 400-ої річниці від дня смерті Шекспіра та заходів кампанії Британської Ради в Україні Shakespeare Lives.
  Постановка «Зимової Казки» Вільяма Шекспіра на сцені Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса відбулася за підтримки Британської Ради в Україні.

  Дискусія відбудеться 8-го грудня об 11.30 в Інституті філології КНУ ауд. 63 (Мистецька зала).
  Вхід вільний.
  За додатковою інформацією звертатися:
  Галина Усатенко +380674466053
  galyna.usatenko@gmail.com

  Категорії: 
 • Конференція „Іван Ковалик та українське мовознавство: історія, школи, проблеми”: анонс

  Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції „Іван Ковалик та українське мовознавство: історія, школи, проблеми”, присвяченій 110-ій річниці від дня народження проф. І. І. Ковалика.
  Конференція відбудеться 26–27 жовтня 2017 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

  Деталі - в доданому файлі

 • Благодійний книжковий ярмарок до Дня Святого Миколая

  Шановні викладачі, студенти, працівники та гості Інституту філології!

  Звертаємо Вашу увагу на те, що наступного тижня у четвер (08.12) буде проводитися Благодійний книжковий ярмарок!

  Усі охочі долучитися мають змогу принести різну художню, дитячу та наукову літературу українською або іноземною мовами, яка вже не потрібна і може бути корисна для молодших курсів або колег (книги, посібники, конспекти, пізнавальні журнали), зазначивши при цьому адекватну ціну на палітурці.
  Ярмарок відбуватиметься у холі Інституту філології з 11:00 до 17:00

  Усі виручені кошти підуть на подарунки для діток із дитячого будинку до Дня Святого Миколая.

  Якщо у Вас є цікава література, яка чекає на нового власника – заносьте в ауд.13 (СПІФ) ДО середи (07.12) у прийнятному стані.

  Координатор проекту –
  голова соціального відділу Студентського парламенту Інституту філології
  Гріньова Марія (099 780 2379)

  Категорії: 
 • "Слово про війну і для війни": захід до Дня ЗСУ

  До Дня Збройних Сил України відбудеться зустріч "Слово про війну і для війни", на якій буде презентовано книгу проф. Юрія Коваліва "Війна після війни", видану у серії "Бібліотека українського патріота" для воїнів АТО.
  На презентації буде присутній засновник видання, письменник, підполковник Анатолій Гай.

  Зустріч відбудеться 5 грудня об 11:30 у 142 аудиторії Інституту філології

Сторінки

Subscribe to анонс