анонс

 • Загальноуніверситетський конкурс «Мій Шевченко»

  …Будем жить, людей любить,
  Святого Господа хвалить
  Т. Шевченко («Царі» , 1857 р.)

  У рамках прочитання курсу «Тарас Шевченко і Київський університет» для студентів усіх структурних підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Інститут філології, кафедра історії української літератури і шевченкознавства та Всеукраїнський навчально-науковий центр шевченкознавства проводять щорічний загальноуніверситетський конкурс студентських наукових робіт та есе, присвячений вивченню постаті та літературно-мистецької спадщини Кобзаря.

  Конкурс під назвою «Мій Шевченко» передбачає представлення студентською науковою молоддю своїх досліджень феномену Тараса Шевченка та сучасного прочитання його творчості. Його учасниками є студенти Університету першого курсу денної форми навчання всіх напрямів і спеціальностей, які протягом навчального року слухали зазначений курс. Вони подають на розгляд журі авторські есе та самостійно підготовлені науково-дослідницькі роботи з проблем наукової та художньої рецепції творчості Тараса Шевченка.

  Цього року перший (відбірковий) етап конкурсу «Мій Шевченко» планується провести до 30 березня, а, відповідно, другий – у форматі конференції, на якій буде оголошено переможців та лауреатів – до 16 квітня.

  Бажаємо успіхів учасникам!

  У прикріплених нижче файлах можна ознайомитися з наказом про конкурс та про оформлення наукових робіт, есе для участі у конкурсі.

 • ХV міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Леоніда БУЛАХОВСЬКОГО

  Iнститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАНУ
  Інститут української мови НАНУ
  Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ
  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАНУ

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
  Кафедра слов’янської філології та кафедра полоністики
  Інституту філології Київського національного університету
  імені Тараса Шевченка

  24 квітня 2015 року

  проводять
  ХV МІЖНАРОДНІ СЛАВІСТИЧНІ ЧИТАННЯ
  пам’яті академіка Леоніда БУЛАХОВСЬКОГО

  Програма передбачає пленарне засідання та роботу секцій. На засіданні будуть заслухані та обговорені доповіді з проблем компаративних досліджень у галузі мов, літератур, історії, фольклору та етнографії слов’янських народів.

  Конференція проводиться за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 14.
  Робочі мови – всі слов’янські.

  До участі запрошуються українські та зарубіжні вчені. Зацікавлених осіб просимо до 02 квітня 2015 року подати в Оргкомітет заявки із зазначенням теми доповіді, вченого ступеня (звання), місця роботи, контактних координат, необхідності бронювання місць у готельному комплексі Київського університету і терміну перебування.

  Підтвердження про включення доповіді до програми конференції буде надіслано до 06 квітня 2015 року.

  Тексти доповідей будуть опубліковані в періодичному науковому виданні “Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур”, який входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України. Матеріали до друку подаються в Оргкомітет у день завершення конференції в електронному вигляді (у двох примірниках, один з яких – у форматі RTF) та у видруку із дотриманням таких стандартів оформлення:

   Шрифт Times New Roman
   Кегль 12 pt
   Інтервал 1,5
   Поля верхнє і нижне – 2,5 см, ліве – 3 см, праве 2 см
   Бібліографія укладається відповідно до чинних вимог МОН України, подається в алфавітному порядку після тексту статті.
   Бібліографічні посилання слід подавати тим же шрифтом у квадратних дужках. Перша цифра – порядковий номер джерела у списку бібліографії, друга цифра – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, нпр.: [1], [1, 23], [5, 47; 7, 57].
   До змістового оформлення статті (згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) повинні входити: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями; 2) аналіз останніх досліджень, на які спирається автор; 3) формулювання мети (постановка завдання); 4) висновки дослідження й перспективи подальших пошуків у напрямку, що розглядається.
   Після заголовку перед текстом статті подається резюме та ключові слова англійською, російською та українською мовами.
  Вартість публікації 18 гривень за сторінку.

  Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, які не відповідають тематиці конференції або не містять наукової новизни.

  Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, які не відповідають тематиці конференції або не містять наукової новизни.

  Реєстраційний внесок становить 40 гривень і сплачується під час реєстрації.

  Фінансові витрати, пов’язані з участю в конференції, покриваються коштом учасників.

  Оргкомітет конференції: м. Київ, б-р Т.Шевченка ,14, к. 128 (кафедра слов’янської філології)
  Тел.: (044) 239-33-73, факс: (044) 239-31-13, E-mail: slavchytannya@ukr.net
  slavistika@ukr.net

  Форма заповнення заявки на участь в наукових читаннях прикріплена нижче у файлі-pdf.

  Додані файли: 
 • Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво»

  Вельмишановні колеги!
  2–3 квітня 2015 року в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться Міжнародна наукова конференція
  «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво»
  Метою конференції є осмислення актуальності кожної літературної доби у мистецькій практиці та їх інтерпретація у літературознавстві та лінгвістиці на початку ХХІ ст.
  Організатор конференції – факультет іноземних мов, кафедра романської філології і перекладу, секція китайської філології і перекладу кафедри німецької філології і перекладу – запрошує взяти участь у її роботі.

  Основні тематичні напрями:

  1. Типи дискурсів: інституційний, неінституційний та художній.
  2. Жанрова специфіка мовлення і художніх творів, переосмислення напрямів і течій як систем творчих принципів.
  3. Сучасні методичні засади викладання іноземних мов та історії літератури.
  Круглий стіл:
  «Роль сучасного академічного літературознавства та його вплив на розвиток свідомості спільноти»

  Робочі мови конференції: українська, французька, іспанська, китайська, німецька, англійська, російська.

  Для участі у роботі конференції просимо надсилати заявки і тези доповідей до 5 лютого 2015 року на Інтернет-адресу кафедри (phil.romane@karazin.ua) або за вказаною поштовою адресою (61022, м. Харків, пл. Свободи,4):

  1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
  2. Тема доповіді.
  3. Анотація доповіді (1 сторінка).
  4. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи.
  5. Контактні адреси, телефони та E-mail.

  Статті за матеріалами конференції (оформлені відповідно до визначених вимог) прийматимуться при реєстрації учасників і будуть розглянуті редколегією наукового збірника «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна» (фахове видання, затверджене ДАК).

 • Міжнародна науково-практична конференція «Українсько-азербайджанські взаємини»

  Вельмишановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Українсько-азербайджанські взаємини», присвяченій 100-річчю з дня закінчення азербайджанським публіцистом Юсіфом Везіром Чеменземенлі Київського університету імені Святого Володимира.

  Конференція відбудеться 20 травня 2015 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за підтримки Посольства Республіки Азербайджан в Україні.

  До роботи конференції запрошуються науковці та молоді вчені України, Азербайджану, Туреччини, викладачі університетів, наукові співробітники.

  Заявки для участі у Міжнародній науково-практичній конференції приймаються до 30 квітня 2015 р. за електронною адресою irem2003@ukr.net.

  Тексти доповідей будуть опубліковані у збірці матеріалів конференції.

  Вимоги до оформлення статті:
  1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – в лівому верхньому кутку;
  2. Відомості про авторів:
   прізвище, ініціали автора – жирним курсивом у правому кутку;
   вчене звання, вчений ступінь;
   місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження);
   назва країни (для іноземних авторів).
  3. Назва публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів, бібліографічних покажчиків і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний курсив.
  4. Анотація (анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після назви; анотацію українською мовою у статтях іншими мовами, крім української, подають після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до редколегії) – 12 шрифт.
  5. Ключові слова – 12 шрифт.
  6. Текст статті: обсяг – від 5 до 10 повних сторінок, кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ – 1,25, поля: 2,5.

  Телефон для довідок: +38 (093) 5462835.

 • Святкування Католицького Різдва разом з кафедрою полоністики

  Кафедра полоністики запрошує друзів на святкування Католицького Різдва, яке відбудеться 10 грудня 2014 р. об 11.30 в ауд. 63 Інституту філології.

  Katedra Polonistyki zaprasza przyjaciół na obchody Bożego Narodzenia, które odbędą się 10 grudnia 2014 r. o godz.11.30 w sali 63 Instytutu Filologii.

  Категорії: 
 • Відкриття виставки іконопису Михайла Скопа «Воєводі, що двоглавого долає»

  9 грудня о 13.00 в 63 ауд. відбудеться відкриття виставки іконопису Михайла Скопа «Воєводі, що двоглавого долає», що експонується у Мистецькій залі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 24 листопада.

  На виставці представлені роботи, виконані в техніці українського середньовічного іконопису. Художник по-своєму інтерпретує євангельський сюжет та веде діалог з сучасністю. У кожній роботі Михайло Скоп прагне досягти ефекту присутності та емоційного контакту глядача з образом.

  Деякі ікони, представлені на виставці, створено під час Революції Гідності на майданівських дошках. У роботах знайшли своє віддзеркалення сторінки нашого сьогодення. Старі дошки для ікон вибрано Михайлом не випадково, це не просто «данина традиції». Під час революційних подій він разом із батьком боровся на Майдані, там і народжувалися його роботи. Пізніше Михайло Скоп презентував свої твори для добродійного аукціону «Митці - Воїнам» (Львів і Трускавець, 2014 рік); «З любов'ю до України» (Стрий і Львів, 2014 р.); «І мертвим, і живим, і ненародженим...» («Художня сотня», Український Дім, Київ – 2014 р).

  Михайло Скоп упевнений, що сильну ікону можна написати лише «серцем», з молитвою та незламною вірою.

  Запрошуємо на виставку за адресою бульв. Шевченка, 14, Мистецька зала (ауд. 63)

  Експозиція триватиме до 31 грудня 2014 року.

  Категорії: 
 • Концерт американського піаніста українського походження Віктора Марківа

  Запрошуємо Вас на концерт американського піаніста українського походження Віктора Марківа!!!

  5 грудн 2014 р.

  Початок о 18:00

  Організатори: кафедра тюркології КНУ ім.Тараса Шевченка

  Програма імені Фулбрайта

  Початок: 18:00

  Місце: Мистецький салон актової зали Головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка , вул. Володимирська, 60 (третій поверх )

  Вхід вільний

  http://honchar.org.ua/p/kontsert-amerykanskoho-pianista-ukrajinskoho-poh...

  Категорії: 
 • Показ вистави з нагоди Дня Збройних Сил України 6 грудня

  6 грудня 2014 року о 14.00 з нагоди Дня Збройних Сил України у Актовій залі Головного навчального корпусу університету відбудеться вистава. Запрошуються всі бажаючі.

  З повагою, Наталія з МЦКЕВ

 • Анонс Дня відчинених дверей в Інституті філології

  5 грудня 2014 року в Інституті філології (бул. Т.Шевченка, 14) Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться «День відчинених дверей».

  Запрошуємо на знайомство з Інститутом усіх, хто мріє про вивчення філології в одному з найстаріших і найавторитетніших Університетів України. Ви зможете детально ознайомитися з Правилами прийому до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 році, оглянути навчальні аудиторії, поспілкуватися з керівництвом і студентським самоврядуванням Інституту, отримати довідкові матеріали про умови навчання у виші.

  У рамках Дня відчинених дверей о 15.00 в Актовій залі гуманітарного корпусу Університету (бул. Т.Шевченка, 14) відбудеться зустріч керівництва Інституту філології з абітурієнтами. Для тих, хто ще не визначився з майбутньою спеціальністю чи напрямом підготовки, співробітники Інституту проведуть профорієнтаційні консультації. Майбутні студенти зможуть отримати відповіді на актуальні для них питання:
  - з яких предметів потрібно подавати результати ЗНО чи іспитів для вступу на обрану спеціальність,
  - які документи слід подавати до приймальної комісії,
  - які форми навчання передбачені,
  - чи є гуртожиток і які умови проживання в ньому,
  - що вивчатимуть майбутні філологи та де вони зможуть реалізувати себе після закінчення навчального закладу та ін.

  За додатковою інформацією звертатися за телефонами:
  239-33-97 (заступники директора з виховної роботи),
  239-31-01 (прес-центр)

  Чекаємо на Вас!

 • Оголошуємо мовно-літературний конкурс серед учнів 10-11 класів

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ
  КАФЕДРА ТЮРКОЛОГІЇ

  ОГОЛОШУЄ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС СЕРЕД УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ

  Напишіть твір обсягом 3 сторінки друкованого тексту (14 шрифт, одинарний інтервал) на одну з поданих нижче тем:

  • Стамбул – квітка на перехресті цивілізацій
  • Трагічна доля кримськотатарського народу

  Твори надсилайте до 15 лютого 2015 року на електрону пошту:
  kafedraturkologii@gmail.com з позначенням «Конкурс творів» у темі листа

  У окремому файлі слід зазначити інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце навчання, клас, електронну адресу, телефон, домашню адресу.

  Результати будуть оголошені до 1 квітня 2014 року.

  Переможці та призери кожної номінації будуть запрошені на урочисте нагородження на кафедру тюркології Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченко, де вони зможуть ближче познайомитися із роботою кафедри тюркології та отримають Дипломи переможців і цінні подарунки.

  Контакти:
  Тел. +38044 239-31-57

  Ми у соціальних мережах: http://vk.com/kafedraturkologii
  https://www.facebook.com/groups/221682107861736/?fref=ts

  За інформацією про кількість поданих творів та їх рейтинг слідкуйте на нашій сторінці в контакті: http://vk.com/club81274332

  Категорії: 

Сторінки

Subscribe to анонс