ХV міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Леоніда БУЛАХОВСЬКОГО

Iнститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАНУ
Інститут української мови НАНУ
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАНУ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Кафедра слов’янської філології та кафедра полоністики
Інституту філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

24 квітня 2015 року

проводять
ХV МІЖНАРОДНІ СЛАВІСТИЧНІ ЧИТАННЯ
пам’яті академіка Леоніда БУЛАХОВСЬКОГО

Програма передбачає пленарне засідання та роботу секцій. На засіданні будуть заслухані та обговорені доповіді з проблем компаративних досліджень у галузі мов, літератур, історії, фольклору та етнографії слов’янських народів.

Конференція проводиться за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 14.
Робочі мови – всі слов’янські.

До участі запрошуються українські та зарубіжні вчені. Зацікавлених осіб просимо до 02 квітня 2015 року подати в Оргкомітет заявки із зазначенням теми доповіді, вченого ступеня (звання), місця роботи, контактних координат, необхідності бронювання місць у готельному комплексі Київського університету і терміну перебування.

Підтвердження про включення доповіді до програми конференції буде надіслано до 06 квітня 2015 року.

Тексти доповідей будуть опубліковані в періодичному науковому виданні “Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур”, який входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України. Матеріали до друку подаються в Оргкомітет у день завершення конференції в електронному вигляді (у двох примірниках, один з яких – у форматі RTF) та у видруку із дотриманням таких стандартів оформлення:

 Шрифт Times New Roman
 Кегль 12 pt
 Інтервал 1,5
 Поля верхнє і нижне – 2,5 см, ліве – 3 см, праве 2 см
 Бібліографія укладається відповідно до чинних вимог МОН України, подається в алфавітному порядку після тексту статті.
 Бібліографічні посилання слід подавати тим же шрифтом у квадратних дужках. Перша цифра – порядковий номер джерела у списку бібліографії, друга цифра – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, нпр.: [1], [1, 23], [5, 47; 7, 57].
 До змістового оформлення статті (згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) повинні входити: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями; 2) аналіз останніх досліджень, на які спирається автор; 3) формулювання мети (постановка завдання); 4) висновки дослідження й перспективи подальших пошуків у напрямку, що розглядається.
 Після заголовку перед текстом статті подається резюме та ключові слова англійською, російською та українською мовами.
Вартість публікації 18 гривень за сторінку.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, які не відповідають тематиці конференції або не містять наукової новизни.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, які не відповідають тематиці конференції або не містять наукової новизни.

Реєстраційний внесок становить 40 гривень і сплачується під час реєстрації.

Фінансові витрати, пов’язані з участю в конференції, покриваються коштом учасників.

Оргкомітет конференції: м. Київ, б-р Т.Шевченка ,14, к. 128 (кафедра слов’янської філології)
Тел.: (044) 239-33-73, факс: (044) 239-31-13, E-mail: slavchytannya@ukr.net
slavistika@ukr.net

Форма заповнення заявки на участь в наукових читаннях прикріплена нижче у файлі-pdf.

Додані файли: