Публікація наукової статті у фаховому черкаському збірнику «Мовознавчий вісник»

Міністерство освіти і науки України
Інститут української мови НАН України
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій
Кафедра українського мовознавства і прикладної лінгвістики

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас надсилати статті до фахового збірника «Мовознавчий вісник».

Вимоги до змісту
та оформлення статті

Відповідно до вимог, викладених у п. 3 Постанови ВАКу України від 15.03.2003 р., стаття повинна містити такі обов’язкові елементи:

постановка проблеми в контексті сучасної філологічної науки та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які опирається автор; визначення раніше не вивчених частин загальної проблеми або напрямів дослідження; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі.
Після назви подати анотацію та ключові слова мовою статті (обсягом не менше ніж 1200 друкованих знаків кожна), а в кінці після літератури анотацію російською чи українською мовою та реферат англійською мовою (вимоги до реферату див. нижче).

Вимоги до електронного оформлення

1. Формат аркуша А 4, відступи: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху та знизу – 2 см.

2. Текст: шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, абзац – 1 см. Якщо в статті використано інші шрифти, крім Times New Roman, їх потрібно подати окремо.

3. Матеріали подавати в такій послідовності: УДК розташовують у лівому верхньому кутку; ініціали та прізвище автора, напр.: Іван Іваненко (новий рядок звичайними літерами жирним шрифтом із вирівнюванням по правому краю); назва статті (через рядок по центру великими літерами жирним шрифтом); анотація з ключовими словами мовою рукопису (курсивом); текст статті (через рядок після анотації); література (через рядок після основного тексту статті: Список використаної літератури); список літератури (до 18 джерел) в алфавітному порядку оформлюють згідно з державним стандартом; друга анотація та реферат.

Анотації мають бути обсягом не менше 1200 друкованих знаків!

4. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом без лапок, покликання на нього – у круглих дужках; необхідні акценти увиразнити напівжирним курсивом без підкреслювань; значення – в подвійних («»), поняття, семи – в одинарних лапках (‘ ’). Тире (–) та дефіс (-) розрізняють. Використовують лише друкарські лапки: «». Малюнки – у вигляді окремих файлів у форматі RTF із поданням їхніх назв на ярлику диску, що містить комп’ютерний варіант статті. Ширина таблиць не більше 10,6 см. Слово Таблиця та її номер розташовують праворуч (друкують напівжирним шрифтом), а її заголовок – по центру (напівжирним шрифтом). Кількість таблиць, схем, малюнків – не більше ніж 2.

5. Для посилань на джерело цитування використовувати квадратні дужки, напр.: [5, с. 141], посилання на джерела ілюстративного матеріалу здійснювати в круглих дужках (І. Франко).

6. Скорочення на зразок та ін., ініціали при прізвищах (напр., І. К. Жук), назви населених пунктів та інших географічних об’єктів (напр.: м. Черкаси) друкувати через нерозривний відступ (Ctrl+Shift+відступ).

7. Рукописи у 2-х примірниках та відомості про автора надсилати відповідальному секретареві збірника. Аспіранти та здобувачі разом зі статтею подають рішення відповідної кафедри про рекомендацію статті до друку та рецензію наукового керівника. До рукопису додають CD-RW зі статтею, набраною в текстовому редакторі Word (із зазначенням версії). Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищеві автора, напр.: Bevz.doc. Окремим файлом на диску зазначають відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (повністю, без скорочень), адреса, службовий та домашній номери телефонів, адреса електронної пошти. Назва файла (латиницею) – прізвище автора і слова “vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.: Bevz_vidomosti.doc. Окремо додають два конверти з марками.
Матеріали до друку надсилати до 15 січня 2015 року на адресу оргкомітету.
УВАГА! Статтю має супроводжувати РЕФЕРАТ англійською мовою в окремому файлі у форматі*.doc, що повинен містити такі компоненти: ініціали та прізвище автора (перший рядок, напівжирний шрифт), назва статті (другий рядок, напівжирний шрифт); текст анотації англійською мовою обсягом не менше ніж 1200 друкованих знаків без відступів; список літератури (Literature (напівжирний шрифт). Список літератури – україномовні та російськомовні (або інші кириличні) джерела транслітерують, англомовні (та інші, подані латиницею) подають мовою оригіналу. Напр.:
1. Huivanyuk N. V. Skladni uskladneni rechennia : Teoretychno-praktychnyi blok / N. V. Huivanyuk, O. V. Kulbabska. – Chernivtsi : Ruta, 2003. – 145 s.
2. Zhuikova M. V. Typolohiia vlasne-vydovykh diieslivnykh opozytsii u suchasnii ukrainskii movi : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenia kandydata filol. nauk : spets. 10.02.01 «Ukrainska mova» / M. V. Zhuikova. – Lviv, 1997. – 16 s.
Назва файла (латиницею) – прізвище автора і слова “referat”, між ними Shift+дефіс, напр.: Bevz_referat.doc

Відповідальний за зміст статті автор.

Вартість однієї сторінки публікації – 30 грн. (120 руб чи 5 $). Статті докторів наук буде опубліковано безкоштовно.

Адреса оргкомітету: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, кафедра українського мовознавства і прикладної лінгвістики, бульвар Шевченка, 81; електронна адреса kumpl.kafedra@yandex.ru. Для довідок звертатися за телефонами (0472) 35-53-96 – кафедра; 050-183-03-36 – Щербина Тетяна Василівна, 095-716-06-34 – Мартинова Ганна Іванівна.