“Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у ХIV науковій конференції з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна
27 березня 2015 року.

Планується робота таких секцій:

1. Специфіка лексичної системи національних мов. Фразеологія
2. Перекладознавство. Лінгвокомпаративістика. Етнолінгвістика
3. Параметри, стратегії і тактики дискурсу. Прагматика дискурсу
4. Концепт та його мовна репрезентація
5. Текст і жанр. Художні дискурси
6. Сучасні підходи до викладання іноземної мови. Професійна підготовка майбутніх філологів і перекладачів. Навчання іноземної мови в немовних ВНЗ

Робочі мови конференції: українська, російська, західноєвропейські.

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв., на секційному – 10 хв. Обговорення – 5 хв.

До початку конференції планується друк збірника тез.

Вимоги до тез доповідей:

• матеріали (не більше 2 сторінок) подаються у вигляді CD-R у редакції Word 6.0. або 7.0. з розширенням .doc або .rtf без автоматичних переносів слів разом з двома роздрукованими примірниками тексту. В окремому файлі та на окремому аркуші подаються відомості про автора (у таблиці за зразком). На електронному носії має бути два файли: 1) тези доповіді, файл називається латиницею за прізвищем автора, напр. ivanova.doc; 2) відомості про автора, напр. ivanova_vid.doc

• відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 14), під нею в центрі звичайними літерами прізвище, ініціали автора, поряд у дужках – назва міста;

• основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman, кегль – 14; береги: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзацний виступ – 1 см. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-);

• при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають відокремленими файлами. При наявності ілюстрацій їх теж подають відокремленими файлами;

• сторінки нумеруються олівцем на звороті;

• ілюстративний матеріал подається курсивом. Елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються. Значення слів тощо беруться в лапки;

• посилання в тексті оформлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури, напр. С. Левінсон [1, с. 38], де перший знак – порядковий номер за списком, а другий – номер цитованої сторінки;

• завершує публікацію Література (друкується жирним шрифтом звичайними літерами без відступу від лівого поля). Нижче впідбір до тексту подається занумерований перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку авторів, оформлений із дотриманням стандартів ВАК України 2008 (див. Бюлетень ВАК України №3, 2008), наприклад:

1. Адмони В.Г. Исторический синтаксис немецкого языка / В.Г. Адмони. – М. : Высш. школа, 1963. – 335 с. 2. Богданов В.В. Коммуниканты / В.В. Богданов, В.И. Иванов //Вестник Харьковск. ун-та. – 1989. – №339. – С. 12–18.

• При необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу, оформлений так само, якому передує назва Джерела ілюстративного матеріалу;

• підрядкові виноски не допускаються.

Аспіранти та викладачі додають до рукопису витяг із протоколу засідання кафедри/ вченої ради з рекомендацією рукопису до друку.

Разом з матеріалами просимо надсилати 2 конверти з марками для листування.

Подані матеріали не рецензуються та не повертаються. Поштове відправлення бажано продублювати електронним листом на адресу оргкомітету. Тези, надіслані лише на електронну адресу, до розгляду не приймаються.

Тези доповідей, відомості про автора в роздрукованому вигляді та на диску разом з конвертами для листування та квитанцією про поштовий переказ суми оргвнеску надсилаються до оргкомітету не пізніше
15 січня 2015 р.

Реєстраційний внесок у розмірі 200 грн. (включає тиражування збірника тез, друк програми, розсилку інформаційних листів та запрошень, фуршет), для співробітників факультету 150 грн. необхідно переказати поштою на адресу

Оргкомітету:
Кононовій Олені Леонідівні,
факультет іноземних мов, кафедра німецької філології і перекладу,
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022.

Для докторів наук без співавторства – безкоштовно

У разі необхідності учасники конференції забезпечуються житлом за власні кошти (обов’язково зазначити потребу в житлі).
Додаткову інформацію можна одержати в Оргкомітеті:
Тел. для довідок: (057) 707-53-43
Е-mail: germphil@karazin.ua

Просимо Вас внести Ваші відомості за формою наступної таблиці. Відомості, надіслані не за формою, до участі у конференції прийматися не будуть. Таблицю дивися у нижче прикріпленому файлі.

Додані файли: