Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі»

Інформаційний лист

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-
конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі»
(м. Ірпінь, 20 лютого 2015 р.).

Секції конференції:

1.Українська мова як феномен національної культури
Орієнтовне коло питань: функціонально-прагматична характеристика морфологічних засобів в українській мові; українська термінологія: проблеми та перспективи розвитку; питома українська лексика у форматі міжмовної комунікації; дискурсивні категорії в текстах різних стилів; лексичні запозичення у діалогічному фаховому спілкуванні.

2. Міжкультурний діалог і презентація української культури
Орієнтовне коло питань: культурні цінності, норми, ідеали в умовах національного відродження; тенденції розвитку сучасної української культури; соціокультурний контекст як засіб національного виховання майбутнього фахівця; роль українського народного мистецтва у формуванні цілісної особистості; етнокультурні цінності українського суспільства на сучасному етапі; творча особистість і національне духовне відродження; традиції українського народу і пріоритет загальнолюдських цінностей; ідеал людини в українській культурній традиції.

3. Комунікативна компетентність сучасного фахівця
Орієнтовне коло питань: комунікативна компетентність як інтегральне особистісне утворення; комунікативні можливості проектних технологій у сучасній освіті; паралінгвістичні засоби в полікультурному середовищі; прагматика діалогу в професійній діяльності.

4. Етична проблематика в сучасній гуманітарній парадигмі
Орієнтовне коло питань: глобалізація суспільства в колі проблем етики; честь і гідність людини в контексті формування полікультурної особистості; сенс життя як морально-етична проблема сучасного мистецтва; український соціум у сучасному інформаційному просторі; моральні виміри ділового спілкування; ціннісні імперативи молодіжних субкультур; діалектика добра і зла у сучасному мистецтві.

Див.pdf-файл

Додані файли: