Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми»

Шановні колеги!

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка разом з Інститутом української мови НАН України, Інститутом літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України проводить Міжнародну наукову конференцію «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми».

Конференція відбудеться 9 жовтня 2014 р.

На конференції планується обговорити широке коло напрямків сучасної філологічної науки – лінгвістики, літературознавства, компаративістики, перекладознавства, фольклористики – з урахуванням новітніх парадигм наукового пошуку, визначити основні принципи аналізу мовних феноменів та тенденцій розвитку літературного процесу.

У рамках щорічної Міжнародної наукової конференції за підтримки Посольства Грецької Республіки в Україні відбудуться Наукові читання, присвячені 75-річчю від дня народження доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Ніни Федорівни Клименко та 15-річчю діяльності заснованої нею кафедри елліністики.

Охочі взяти участь у Міжнародній науковій конференції мають подати заявку до 25 вересня 2014 року за адресою:
01033, Україна
м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет конференції (кімн. 86).
Е-mail: philolog_kogalo@ukr.net: факс (044) 234-14-12

Тексти доповідей будуть опубліковані у збірниках наукових праць, які мають статус фахових (орієнтовна вартість публікації – 20 грн. за одну сторінку). Публікацію текстів доповідей і статей буде здійснено тільки за умови безпосередньої участі автора в роботі конференції. Редакційні колегії збірників залишають за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника.

Вимоги до оформлення статті:
1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – в лівому верхньому кутку;
2. Відомості про авторів:
- Прізвище, ініціали автора – жирним курсивом у правому кутку;
- вчене звання, вчений ступінь;
- місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження);
- назва країни (для іноземних авторів);
3. Назва публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів, бібліографічних покажчиків і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний курсив;
4. Анотація (анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після назви; анотацію українською мовою у статтях іншими мовами, крім української, подають після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до редколегії) – 12 шрифт;
5. Ключові слова – 12 шрифт;
6. Текст статті: обсяг – від 5 до 10 повних сторінок, кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ – 1,25, поля:
2,5
3 – – 1,5
___
2,5
7. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80);
8. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії;
9. Відомості про автора, назва статті, анотація та ключові слова – двома іншими мовами.
10. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
11. Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.
12. Стаття подається у 2 примірниках (перший примірник у роздрукованому вигляді, другий примірник на електронному носії (Flash Drive USB або СD-RW).
13. Зразок оформлення статті додається.

Оргкомітет