Конференція в Черкасах

Міністерство освіти і науки України
Черкаська обласна державна адміністрація
Черкаська обласна рада
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Золотоніська районна державна адміністрація
Канівська районна державна адміністрація

Шановні колеги!

16-17 вересня 2014 року в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбудеться Всеукраїнська наукова конференція «Українська народна культура в контексті збереження та розбудови державності» (Треті Максимовичівські читання), присвячена 210-й річниці з дня народження видатного вченого-енциклопедиста, уродженця Черкащини Михайла Олександровича Максимовича.

Мета конференції ― обговорення теоретичних і практичних проблем дослідження й популяризації вербальних текстів української культури.

Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу в секціях, наукову дискусію.
На обговорення учасниками конференції планується винести, зокрема, такі теми:

 Національний міф у традиційній і сучасній культурі (міфологізація життя й побуту українців; ритуально-міфологічний контекст фольклорного та літературного текстів; міфопоетика фольклору; фольклорно-міфологічні схеми сучасних культурних текстів; джерела та шляхи трансформації сучасних міфів).

 Фольклор, його роль у пошуках національно-культурної ідентичності (проблеми розбудови української науки, мови, державності в розшуках М. Максимовича; жанровий простір і поетика вербального фольклору; функціонування традиційного фольклору в сучасній культурі; місце народної словесності в процесі формування та збагачення національної мови й літератури).

 Ментальні основи сучасного фольклору (національний фольклор в умовах глобалізації й модернізації соціального життя людства; етнічні стереотипи в сучасному фольклорному наративі; фольклор і сучасні інформаційні технології; фольклор чи фейклор: кітч та імітація фольклорної традиції).

Наукову дискусію передбачається провести на тему: «Політизація фольклору й літератури» (ідея загального блага й справедливості в національній традиції; «свої» й «чужі» в національному мистецтві; образ авторитарного / демократичного правителя у фольклорі / літературі; концепти страху й агресії, компліментарності й толерантності в усній і писемній традиції українців).
Планується видрук збірника праць конференції. Вартість друку однієї сторінки ― 30 грн.
Організаційний внесок ― 100 грн. (крім докторів наук).
Заявки на участь у конференції подавати до 1 вересня 2014 року за адресою: 18031, м. Черкаси-31, бульвар Т. Шевченка, 81, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, кафедра української літератури і компаративістики. В.Т. Поліщуку. Контактний телефон – (0472) 35 – 53 – 95. Е-mail kaflit@ukr.net

Запрошення на конференцію надсилаємо лише на електронну адресу.

Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників конференції. (Місце харчування надається, місце проживання на вибір учасника – готель, гуртожиток (просимо вказати бажане місце поселення).

Оформлення статей має відповідати таким вимогам:

• формат аркуша паперу А 4; орієнтація – книжкова; береги – 2 см.; шрифт Times New Roman Cyr; висота шрифту: основний текст – 12, анотації – 11, література – 10; інтервал – одинарний; абзац – 10 мм.

• На початку статті обов’язково вказувати УДК.

• Ініціали та прізвище автора статті та назва друкуються жирними літерами у такому порядку:

• Ініціали та прізвище розташовуються праворуч, назва статті - через інтервал по центру сторінки.

• Текст статті друкується через інтервал після назви.

• У тексті статті мають бути такі рубрики (їх назви жирним шрифтом друкуються на початку відповідного абзацу):

Постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Мета статті
Виклад основного матеріалу
Висновки

• Таблиці повинні бути шириною, не більшою 10, 6 см. Таблиця та її номер розташовується праворуч (друкується жирним шрифтом), а її заголовок - по центру (жирним шрифтом);

• Посилання на джерела в тексті даються у квадратних дужках. Перша цифра вказує номер за переліком посилань, що даються згідно порядку їх появи в тексті. Номер посилання на одне й те саме джерело дублюється. Після коми – друга цифра, яка відповідає номеру сторінки. Літеру «с.» не писати. Лапки закриваються після посилання.

• Перелік посилань має назву «Література» і наводиться в кінці статті через один інтервал після статті (Література). Увага! Список літератури подавати також латинським шрифтом (транслітерація)

• Наявність списку використаної літератури до статті обов’язкова. Дуже бажано посилатися на найновіші джерела.

• Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно з установленими вимогами.
Чітко розмежувати вживання знаків "тире" (–) та "дефіс" (-).

• Між ініціалом і прізвищем використовувати нерозривний пробіл (для цього треба одночасно натиснути Shift і клавішу пробілу).

• Статті подаються в повністю підготовленому вигляді до публікації у двох примірниках. Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається. Текст статті автор повинен вичитати.

• Статті не оформлені відповідно до вимог розглядатися не будуть.

• Після пропуску 1 рядка подається анкета автора (авторів):

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище, ім'я, по-батькові________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада _______________________________
Місце роботи______________________________________________________
Службова адреса____________________________________________________
Домашня адреса___________________________________________________
Телефон мобільний_(обов’язково)___________________________________
Факс______________________________________________________________
Е-mail_____________________________________________________________
Назва доповіді______________________________________________________ __________________________________________________________________

Планую (потрібне підкреслити)
• виступити з доповіддю (15-20 хв.);
• виступити з інформацією (10 хв.);
• тільки публікація.

Учасникам конференції мати електронний варіант доповіді (обсяг – 5 – 12 сторінок. Окремо додається ДИСК комп’ютерного набору в системі Microsoft Word 7.0 або сумісній з нею) і роздрукований текст у 2-х примірниках.

Запрошуємо до участі в конференції.

Оргкомітет