Презентація книги Лесі Генералюк «Святим дивом сяють храми Божі…» Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка

У рамках Плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка кафедра історії української літератури і шевченкознавства та Всеукраїнський навчально-науковий центр шевченкознавства представляє спільний з «Балтія – Друк» проект Лесі Генералюк ««Святим дивом сяють храми Божі…» Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка»

Автор книги – Леся Генералюк (український літературознавець і мистецтвознавець, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу слов'янських літератур Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України); вступ. сл. Мирослава Поповича; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Національний музей Тараса Шевченка. – К.: Балтія-Друк, 2013.

Учасники заходу: головний редактор «Балтія – Друк» Віргініюс Строля, відповідальні редактори Юлія Феринцева та Олена Кир'яцька.

У центрі уваги авторки – створений тарасом Шевченком образ храму, репрезентанта національної ментальності й національної історії. Леся Генералюк розповість проте, як в іконічних і словесній формах митець показав, що храми, як центри духовності, освіти, культури, а в українських реаліях – і центри протидії експансії світу чужого, передають код українства та є своєрідною кристалічною решіткою буття народу.

Контакти:
Данильченко Оксана 098 7694290
oksana-danylchenko@ukr.net

Presentation of the book "Temples of God shine with holy miracle..." Ukrainian churches in painting, poetry, prose of Shevchenko by Lesia Heneralyuk

Within agenda of the preparations and celebration of the 200th anniversary of Taras Shevchenko’s birth Ukrainian Literature Department of History and Shevchenko Studies and Ukrainian educational and scientific center of Shevchenko together with "Baltic - Print" presents project Lesia Heneralyuk “Temples of God shine with holy miracle". Ukrainian churches in painting, poetry, prose of Shevchenko"

The author - Lesia Heneralyuk (Ukrainian literary and art critic, doctor of philological sciences, senior researcher of Taras Shevchenko Institute of Slavic literatures by National Academy of Sciences of Ukraine); introduction by Miroslav Popovic ; Institute of Literature. Taras Shevchenko National Academy of Sciences of Ukraine, G. Skovoroda Institute of Philosophy NAS of Ukraine, Taras Shevchenko National Museum. - K.: Baltia -Druk , 2013 .

Participants: Chief editor of "Baltic - Print" Virginiyus Strolya , executive editors Julia and Lena Feryntseva Kyr'yatska .

The focus of the author is an image of Temple as a representant of national mentality and national history created by Taras Shevchenko. Lesia Heneralyuk tells about how the artist has shown in both iconic and verbal forms, that churches as centers of spirituality, education, culture, and in Ukrainian realities as the centers of counteraction against expansion of an alien world as well pass the Ukrainian code and are a kind of crystal lattice of the people’s being.

Contacts:
Danylchenko Oksana 098 7694290
oksana-danylchenko@ukr.net