Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 198-й річниці з дня народження Тараса Шевченка

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут філології
Кафедра історії української літератури і шевченкознавства

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 198-й річниці з дня народження Тараса Шевченка, яка відбудеться 12 березня 2012 року (початок о 10 год.) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Для участі в конференції необхідно до 24 лютого подати за вказаною нижче адресою заявку з назвою доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, учене звання; посада, установа; адреса, е-mail, телефон).

Планується робота секцій: літературознавчої (питання естетики, поетики, стилю, рецепції творчості), лінгвістичної, перекладознавчої, народознавчої, історико-культурологічної, з проблем художнього світогляду Т.Шевченка.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику наукових праць «Шевченкознавчі студії» (ВАКівське видання). Електронний і роздрукований варіанти доповіді подаються безпосередньо на конференції. Статті студентів та аспірантів приймаються з відгуками наукових керівників.
Публікацію статей буде здійснено тільки за умови безпосередньої участі автора в роботі конференції.
Редколегія залишає за собою право скорочувати, редагувати матеріали чи відхилити їх у разі невідповідності вимогам. Рукописи та дискети не повертаються.

Вимоги до оформлення статті:
Її обсяг не повинен перевищувати 10 сторінок.
Комп’ютерний набір тексту здійснюється за такими параметрами: шрифт – Arial, розмір – 9,5; інтервал між рядками – одинарний; перед назвою і після назви статті має бути пропуск в один рядок; відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 0,5 см; формат – А 5.

Матеріали статті подавати в такій формі: перший ініціал, прізвище, науковий ступінь і вчене звання автора; після назви – анотації та ключові слова (українською, російською та англійською мовами).

Основний текст: посилання на літературні та наукові джерела подавати у квадратних дужках, наприклад [1, 5], де перше число вказує номер посилання, а друге – сторінку джерела, звідки взято цитату. Через один рядок після основного тексту – бібліографічний апарат в алфавітному порядку, прізвища авторів подаються курсивом. Бібліографія оформлюється відповідно до вимог ВАКу.

Наша адреса:
01601, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 14
Інститут філології, кафедра історії української літератури і
шевченкознавства (кімн. 78, 80)
Контактні телефони: (044) 239 34 30 (кафедра);
097 887 87 39 (Анна Гудима).
Електронна адреса: shevchenko_kaf@ukr.net

Оргкомітет