Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do XX-lecia międzywojennego”

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Katedra Polonistyki Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

mają zaszczyt zaprosić

Państwa

do udziału w:

Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do XX-lecia międzywojennego”.

Białystok 26-27 września 2013 r.

Drodzy Państwo, sto dziesięć lat temu ukazała się ważna dla polskiej myśli emancypacyjnej książka Głos kobiet w kwestyi kobiecej (Kraków 1903). Podsumowywała ona niezwykle ważny etap rozwoju i zarazem otwierała nowy rozdział w ruchu emancypacyjnym. Po 110 latach od wydania tej księgi chcielibyśmy z perspektywy początku XXI wieku spojrzeć okiem historyka literatury na metamorfozy, jakim idea emancypacji podlegała od jej oświeceniowych początków przez XIX-wieczne formy aż po XX-lecie międzywojenne. Konferencja ma charakter historycznoliteracki, choć dopuszczamy interdyscyplinarne ujęcia. Mile widzimy prace komparatystyczne lub analizujące klasyczne dzieła ruchu emancypacyjnego kobiet w Europie i Ameryce. Szczególnie interesuje nas wschodnio- i środkowoeuropejski kontekst przemian idei emancypacyjnych (Ukraina, Rosja, Białoruś, kraje bałtyckie, Czechy i Słowacja). Przedmiotem naszej refleksji staną się następujące kwestie:

* Oświeceniowa, romantyczna, pozytywistyczna, modernistyczna i międzywojenna formuła emancypacji zapisana w tekstach programowych.

* Literackie realizacje różnorodnych form myśli emancypacyjnej.

* Polskie formuły emancypacyjne w kontekście wschodnioeuropejskim (Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa etc.).

* Gatunki a formuły emancypacji – formalny wyraz myśli emancypacyjnej.

* Emancypacja kobiet w kulturze polskiej a obraz mężczyzny, rodziny i dziecka.

* Historyczne i społeczne uwarunkowania emancypacji.

* Tradycjonalistyczne i antyemancypacyjne formuły myślenia o kwestii kobiecej.

* Nowe media (prasa, radio etc) a rozprzestrzenianie się myśli emancypacyjnej.

* Idee emancypacyjne w malarstwie, teatrze, muzyce, filmie, rzeźbie etc.

* Dzieje badań historycznoliterackich nad emancypacją kobiet, ich przemiany, osobliwości, formy.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. W roku 2014 planujemy wydanie recenzowanej monografii zbiorowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 25 kwietnia na adres elektroniczny:

emancypacja2013@gmail.com

Przewidujemy wpisowe w wysokości 450 zł. Zapewniamy nocleg i wyżywienie, a także możliwość zwiedzania atrakcyjnych miejsc miasta i regionu.

Serdecznie zapraszamy

dr Anna Janicka dr Barbara Olech

Przewodnicząca Z-ca Przewodniczącej

Komitetu Organizacyjnego Komitetu Organizacyjnego

dr Corinne Fournier dr Mariya Bracka

Z-ca Przewodniczącej Sekretarz

Komitetu Organizacyjnego Komitetu Organizacyjnego

070 roznosci retro.jpg

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

Dr Anna Janicka (UwB, Białystok) – Przewodnicząca

Dr Corinne Fournier (Université de Berne, Bern) – Z-ca Przewodniczącej

Dr Barbara Olech (UwB, Białystok) – Z-ca Przewodniczącej

Dr Mariya Bracka (Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów) – Sekretarz Konferencji

Mgr Grzegorz Kowalski (Książnica Podlaska, Białystok) – Sekretarz Konferencji

Dr Maria Berkan-Jabłońska (UŁ, Łódź)

Dr Iwona Rusek (UW, Warszawa)

Mgr Jolanta Dragańska (UwB, Białystok)

Mgr Urszula Adamska (UwB, Białystok)

Mgr Łukasz Zabielski (UwB, Białystok)

Anna Brańska (UwB, Białystok)

Małgorzata Wojtowicz (UwB, Białystok)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Prof. Grażyna Borkowska (IBL PAN, Warszawa)

Prof. Anna Cetera (UW, Warszawa)

Prof. Małgorzata Czermińska (UG, Gdańsk)

Doc. Ludmiła Jerszowa (Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki, Żytomierz)

Prof. Alina Kowalczykowa (IBL PAN, Warszawa)

Prof. Jarosław Ławski (Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB, Białystok)

Prof. Natalia Malutina (Narodowy Uniwersytet Odeski im. I. Miecznikowa, Odessa)

Prof. Swietłana Musijenko (Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały, Grodno)

Prof. Rościsław Radyszewski (Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów)

Prof. Jolanta Sztachelska (UwB, Białystok)

SM0_1-M-2938

KARTA ZGŁOSZENIA

na konferencję Przemiany formuły emancypacyjnej...

imię, nazwisko:

tytuł, stopień naukowy:

miejscowość, nazwa uczelni:

adres kontaktowy:

adres e-mail, nr telefonu:

proponowany temat referatu:

sugestie odnośnie urządzeń (projektor multimedialny itp.) potrzebnych do wygłoszenia referatu, inne uwagi:

przewidywana liczba noclegów (prosimy zaznaczyć):

25/26 IX, 26/27 IX, 27/28 IX

inne uwagi: