Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій»

Шановні колеги!

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Всеукраїнську наукову конференцію за участю молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій».

Конференція відбудеться 11 квітня 2013 року.

Планується зосередити увагу на аналізі дискурсу мовної особистості, проблемах мовно-культурної і міжкультурної комунікації, дослідити сучасний етап розвитку української та інших мов та літератур, соціальних мереж спілкування тощо, обговорити широке коло проблем сучасної філології – лінгвістики, літературознавства, компаративістики, фольклористики, перекладознавства – з урахуванням новітніх парадигм наукового пошуку.

У межах конференції будуть проведені наукові читання «Грецький лінгвокультурний простір у дослідженнях Т.М.Чернишової».

Охочі взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції мають подати заявку до 25 березня 2013 року за адресою:
01033, Україна
м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет конференції (кімн. 86).
Е-mail: philolog_kogalo@ukr.net: факс (044) 234-14-12

Тексти доповідей будуть опубліковані у збірниках наукових праць, які мають статус фахових (орієнтовна вартість публікації – 20 грн. за одну сторінку). Публікацію текстів доповідей і статей буде здійснено тільки за умови безпосередньої участі автора в роботі конференції. Редакційні колегії збірників залишають за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірника.

За матеріалами наукової конференції буде видано також збірник праць молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій». Публікація статей у цьому збірнику для студентів КНУ імені Тараса Шевченка безкоштовна.
Вимоги до оформлення статті:

ОБОВ’ЯЗКОВИМИ є анотації та ключові слова українською, російською, англійською мовами – 12 шрифт.
1. Обсяг статті – 5-10 повних сторінок.
2. Стандарт – кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ – 1,25, поля:
2,5
3 – – 1,5
___
2,5

3. Мова українська, англійська, російська. (анотація 12 шрифт, курсив, ключові слова, все на початку тексту).

4. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.

4. Прізвище, ініціали автора – жирним курсивом у правому кутку; посада /ступінь, вчене звання, якщо є, вищий навчальний заклад, в якому працює (навчається) автор; назва статті – великими жирними літерами в центрі; в кінці статті література подається в рядок 12 шрифтом.

5. Оформлення посилань у тексті статті [Швиденко 2000, 24], у кінці статті - в алфавітному порядку відповідно до чинних стандартів.

6. Література в рядок, 12 шрифт, ПІБ автора виділяється курсивом.

7. Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження.
8. Статті подавати у 2 примірниках, на електронному носії (Flash Drive USB, СD-RW).

Оргкомітет