Всеукраїнська наукова конференція, присвячена творчості Євгена Маланюка («Маланюківські читання»)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградська обласна державна адміністрація
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Інформаційний лист
18-20 квітня 2013 року в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (кафедра української літератури) відбудеться Всеукраїнська наукова конференція, присвячена творчості Євгена Маланюка («Маланюківські читання»). Тема конференції:

«Творчість Євгена Маланюка в контексті вісниківського неоромантизму: культурна епоха, ідеї, художньо-стильові тенденції»

Підтеми:
1. Творча біографія Євгена Маланюка.
2. Інтелектуальні й естетичні пошуки української еміграції у 1920 -1930-і рр.
3. Середовище журналів «Літературно-науковий вісник» і «Вісник» (1922 – 1939): люди, інтенції, художні пошуки.
4. Феномен української есеїстики у міжвоєнну добу. Основні тематичні напрями та концепти есеїстики Є.Маланюка. Мистецтво Маланюка-есеїста.
5. Шевченкіанна Євгена Маланюка (поезія та есеїстика).
6. Внесок Леоніда Куценка у вивчення та пропаганду творчості Євгена Маланюка.

У дні конференції відбудеться вечір пам’яті Леоніда Куценка, відомого вченого, який багато зробив для вивчення творчості Євгена Маланюка.

Для участі у конференції необхідно до 1 квітня 2013 року надіслати:
а) заявку із зазначенням теми доповіді, відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, місце роботи), текст доповіді (7-12 стор.). Заявка посилається в електронному та паперовому варіантах на вказані нижче електронну адресу та адресу Укрпошти;
б) копію квитанції про оплату за публікацію із розрахунку 25 грн. за одну стор. та оргвнесок (50 грн.), конверт
Після внутрішнього рецензування тексту доповіді в короткий термін автора буде повідомлено про його участь у конференції і вислано відповідне запрошення.
Матеріали конференції будуть опубліковані у “Наукових записках” (Серія: літературознавство).

Вимоги до оформлення статті:
• Обсяг статті : до 12 сторінок (0,5 др. арк. – 20 000 знаків).
• Стандарти: кегль – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman.
• Мова статті: українська, російська, англійська.
• Назва статті: на другому рядку по центру, великими літерами, жирним шрифтом.
• Прізвище(-а) автора(-ів) із зазначенням назви міста: через один рядок після назви статті посередині за зразком: Петро ІВАНЕНКО (Київ).
•Резюме: українською та англійською мовами через один рядок після прізвища автора(ів).
•Ключові слова: українською та англійською мовами (до 10 слів) після резюме.
• Основний текст статті: через один рядок після ключових слів.
• Посилання: у квадратних дужках, перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки за зразком [1, с. 35].
• Бібліографія: через один рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку.
Зразок оформлення бібліографії:
БІБЛІОГРАФІЯ
1.. Ільницький М. Степове прокляття України.Історіософія поезії Євгена Маланюка /Микола Ільницький //Українська мова і література в школі. – 1993 - №7. – С. 3. – 10.

• Відомості про автора (-ів): через один рядок після БІБЛІОГРАФІЇ за зразком:
Сидоренко Петро Петрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Наукові інтереси: проблеми сучасного літературного процесу.

Матеріали просимо надсилати на адресу:
Клочек Григорій Дмитрович,
Кафедра української літератури, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира, вул.Шевченка, 1, м.Кіровоград, 25006
E-mail: ukrlitkirovograd@rambler.ru

Кошти надсилайте поштовим переказом на адресу
Демченко Світлана Василівна, кафедра української літератури,
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, вул. Шевченко, 1,
м.Кіровоград, 25006
Контактні телефони: 0997003807 (Демченко Світлана Василівна)
0502541169; 0675200237 (Клочек Григорій Дмитрович)
(05222) 24- 86- 53 (деканат)
E-mail: ukrlitkirovograd@rambler.ru ; gklochek@kspu.kr.ua.