Міжнародна наукова конференція "Лінгвістика ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку"

Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 18 ТРАВНЯ 2021 РОКУ проводить МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЮ «ЛІНГВІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», присвячену 90-річному ювілею професора Станіслава Володимировича Семчинського (1931-1999).

Плануються такі напрямки роботи Конференції: Класичні мови та літератури у дзеркалі сучасності. Мова і соціум: мовні контакти в контексті глобалізаційних процесів. Переклад та міжкультурна комунікація. Актуальні проблеми румунської філології. Слов’яно-румунські мовно-культурні контакти. Актуальні питання когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та лінгвоаксіології. Актуальні проблеми лінгвокомунікативістики, дискурсології, політичної та сугестивної лінгвістики. Теоретико-методологічні проблеми української лінгвоісторіографії. Медієвістичні та неолатиністичні студії. Неоелліністичні студії.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, французька, румунська.

Для участі у Конференції необхідно до 17 БЕРЕЗНЯ 2020 року подати онлайн заявку із зазначенням відомостей про учасника за допомогою форми (перейдіть за посиланням https://forms.gle/Zm3qkRgz2UxC8sZx8 ). Відповідальні: доц. О. В. Лазер-Паньків, ст. лаб. О. Ю Галкіна, ст. лаб. Я. О. Василенко. Тексти доповідей будуть опубліковані у фаховому збірнику наукових праць STUDIA LINGUISTICA (вип. XVІІІ-XІХ). Орієнтовна вартість публікації – 750 гривень за 12 сторінок. Публікація для докторів наук безоплатна.

Оргкомітет

Taras Shevchenko National University of Kyiv Institute of Philology Department of General Linguistics, Classical Philology and Neohellenistics

DEAR COLLEAGUES! Department of General Linguistics, Classical Philology and Neohellenistics Institute of Philology is honored to inform about INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE "LINGUISTICS OF THE XXI CENTURY: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT", dedicated to the 90th anniversary of Dr. Stanislav Semchinsky (1931-1999) which is going to be held on MAY 18, 2021

The following linguistic problems are planned for the discussion: Classical languages and literatures in the mirror of modernity. Language and society: language contacts in the context of globalization processes. Translation and intercultural communication. Current issues of Romanian philology. Slavic-Romanian lingual and cultural contacts. Current issues of cognitive linguistics and linguocultural studies. Current issues of linguocommunicative studies, discourse studies, political and suggestive linguistics. Theoretical and methodological problems of Ukrainian linguistic historiography. Medieval and neo-Latin studies. Neo-Hellenistic studies.

Languages of the conference: Ukrainian, Russian, Polish, English, French, Romanian.

In order to participate in the Conference, one has until MARCH 17, 2020 submit an online application containing information about the participant (follow the link https://forms.gle/Zm3qkRgz2UxC8sZx8 ). Responsible persons: O. Lazer-Pankiv, O. Galkina, Ya. Vasylenko.

The materials of the Conference will be published in the collection of scientific works STUDIA LINGUISTICA (issues XVIII-XIX). The estimated cost of the publication is 750 ₴ for 12 pages.

Organizing Committee