Всеукраїнські наукові читання, присвячені творчості Миколи Хвильового

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Філологічний факультет
Рух «Простір свободи»
КЗК «Харківський літературний музей»
запрошують Вас до участі у

Всеукраїнських наукових читаннях, присвячених творчості
Миколи Хвильового

Читання відбудуться 13 травня 2013 року на філологічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Реєстрація учасників конференції у фойє актового залу університету 12 травня з 15ºº до 21ºº; 13 травня з 8ºº до 10ºº.

Після проведення конференції доповіді будуть надруковані у Віснику філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, зареєстрованому ВАК України як фахове видання з філології.

Наукова проблематика конференції:
1. Микола Хвильовий і літературний процес 20 30-х років ХХ століття.
2. Публіцистика Миколи Хвильового: історико-культурний аспект.
3. Проза Миколи Хвильового: традиції та новаторство.
4. Постать Миколи Хвильового очима його сучасників: людина і вчений.
5. Літературно-видавнича та громадська діяльність Миколи Хвильового.
6. Лінгвопоетичні домінанти та художні концепти у творчості Миколи Хвильового.

Для участі в конференції просимо надіслати до 20 квітня 2013 р.: заявку із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, адреса, домашній телефон тощо). Просимо також повідомити про потребу в житлі – проживання в готелі або університетському гуртожитку.
Диск із текстом доповіді та роздрукований текст доповіді українською або російською мовами обсягом 10-12 повних сторінок подаються під час реєстрації учасників конференції. Вимоги до диска і розміщеного на ньому файлу:
• диск має бути перевірений за допомогою антивірусної програми;
• диск не повинен мати механічних пошкоджень;
• на диску мають бути вказані прізвище та ініціали автора (латинкою);
• на диску має бути розміщений тільки файл зі статтею;
• створений у редакторі Word і збережений у форматі *.doc або *.rtf;
• названий за прізвищем автора статті. Ім'я файлу набирається латинським шрифтом (наприклад, Butko.doc; Butko.rtf ).

Заявку та конверт із заповненою зворотною адресою просимо надіслати за адресою:
Кафедра історії української літератури,
філологічний факультет,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
пл. Свободи, 4, м. Харків. 61022.
E-mail: hvylkonf@ukr.net
Контактний телефон: (057) 707-53-38
Ларін Юрій Валерійович
Філон Ольга Миколаївна

Оргкомітет розглядає заявлені теми щодо їх відповідності науковій проблематиці конференції. Після включення поданих тем до програми конференції оргкомітет надсилає офіційні запрошення на конференцію.

ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ, а також організаційний внесок здійснюються під час реєстрації учасників конференції. Вартість однієї сторінки – 20 гривень, організаційний внесок – 100 гривень. Доктори наук публікацію не оплачують. Матеріали будуть надруковані після проведення конференції.

Послідовність структурних елементів та вимоги до набору статті:
1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.
2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.
3. Місто.
4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими.
5. Анотації (цей структурний елемент не має заголовків «анотація» тощо)
- подаються українською, англійською, російською мовами;
- обсяг кожної анотації становить не менш ніж 500 знаків;
- перед кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва статті відповідною мовою;
- до анотацій додаються ключові слова;
- текст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал.
6. Текст статті. Відповідно до постанови ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ
АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ від 15.01.2003 р. №7-05/1 змістове
оформлення статті має містити такі елементи: а) постановка проблеми
у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячена означена стаття; в) формулювання цілей статті (постановка
завдання); г) виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; д) висновки з даного
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
• Текст набирається шрифтом «Times New Roman», розмір – 14 п., міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: згори, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см.
• Не допускається заміна тире знаком дефіса і навпаки.
• Сторінки не нумеруються.
• Абзацний відступ – 0,6 см. Не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Таb і знаків пропуску.
• Текст вирівнюється по ширині.
• Виділення фрагмента тексту можливе напівжирним шрифтом та курсивом (підкреслення не допускається).
• Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках.

Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяються двокрапкою. Для зазначення діапазону сторінок використовується знак тире без пропусків ліворуч і праворуч від тире. Номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою. Номери джерел розділяються крапкою з комою. Наприклад: [4:25], [4:25–27], [4:25; 7:32–33; 12:16, 25], [4; 7; 12].
7. Література. Перед списком використаної літератури пишеться слово «Література» звичайним шрифтом. Використані джерела друкуються за абеткою. Кожне джерело починається з абзацу. Оформлення бібліографії згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р.

Статтю супроводжує на окремій сторінці інформація про автора

о Прізвище, ім'я, по батькові;
о науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада;
о домашня адреса, електронна адреса, домашній, мобільний або робочий телефон;
о особистий підпис.
Статті аспірантів і прилегантів (здобувачів) подаються з аргументованим відгуком наукового керівника.
Приклад оформлення статті
УДК
В. С. Калашник, М. І. Філон
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Українська поезія ХХ століття в наукових студіях Ю. Шевельова: від Тичини – до Стуса
Калашник В. С., Філон М. І. Українська поезія ХХ століття в наукових студіях Ю. Шевельова: від Тичини – до Стуса.
Стаття містить аналіз лінгвопоетичної концепції Юрія Шевельова, започаткованої його кандидатською дисертацією про стиль лірики П. Тичини й глибинно виявленої в статті – передмові до збірки «Палімпсести» В. Стуса. Схарактеризовано основні ідеї науковця щодо мовної форми та змісту програмової та непрограмової поезії. Підкреслено дотримання дослідником принципу науковості філологічного пізнання, незалежності від ідеологічних доктрин часу.
Ключові слова: лірика, поетична мова, семантика, неологізм, публіцистичний стиль, мовна особистість, ідіостиль.
КалашникВ. С., Филон Н. И. Украинская поэзия ХХ века в научных исследованиях Ю. Шевелëва: от Тычины – до Стуса.
Статья содержит анализ лингвопоэтической концепции Юрия Шевелëва, берущей начало в его кандидатской диссертации о стиле лирики П. Тычины и глубоко представленной в статье – предисловии к сборнику «Палімпсести» В. Стуса. Охарактеризованы основные идеи ученого относительно языковой формы и содержания программной и непрограммной поэзии. Подчеркнуто соблюдение исследователем принципа научности филологического познания, независимости от идеологических доктрин времени.
Ключевые слова: лирика, поэтическая речь, семантика, неологизм, публицистический стиль, языковая личность, идиостиль.

Kalashnyk V. S., Filon M. I. Ukrainian 20 th century poetry in Yuriy Shevelov’s reseach: from Tychyna to Stus.
The article analyses Yuriy Shevelov’s linguistic conception originating from his Thesis for a Candidate Degree on Pavlo Tychina’s lyric style as well as being deeply represented in his article – foreword to the collection of poems “Palimpsesty” by V. Stus. The article characterizes the scientist’s main ideas concerning the linguistic form and content of his policy and non-policy poetry. The emphasis is laid on the author’s complying with the principle of scientific nature of philological cognition, irrespective of the ideological doctrine of the time.
Key words: lyric poetry, poetic speech, semantics, neologism, journalistic style, linguistic person, individual style.
Видатний український філолог ХХ століття Юрій Шевельов залишив по собі неоціненну творчу спадщину, що засвідчує багатогранність його дослідницьких інтересів. Як науковець він увібрав ще відчутний у його студентську пору потебнянський дух пізнавальних пошуків у їх загальнофілологічній та гуманістичній спрямованості. Учень академіка Леоніда Булаховського, під керівництвом якого підготував і 1939 року успішно захистив кандидатську дисертацію, Юрій Шевельов постійно виявляв й органічно поєднував глибоку фахову зацікавленість питаннями мови та літератури – базових складників української культури. Дисертаційна робота молодого вченого стосувалася питань поетичної мови Павла Тичини. Пізніше, якщо говорити тільки про студіювання української поезії ХХ ст., у поле зору дослідника потрапили твори багатьох поетів, зокрема Євгена Маланюка, Оксани Лятуринської, Олекси Веретенченка, Василя Стуса, Наталі Лівацької-Холодної. У цьому зв’язку важливо виявити засадничі положення наукового аналізу поетичної мови, сформульовані дисертантом, і встановити їх значущість для подальших розвідок відповідної тематики.
Література

1. Коцюбинська М. Незабутні шістдесяті. Василь Стус / Михайлина Коцюбинська // Мої обрії : в 2 т. — К. : Дух і літера, 2004. Т. 2. — 2004. С. 3—184.
2. Стус В. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) / Василь Стус. — К. : Т-во «Знання» України, 1993. — 96 с.
3. Шевельов Ю. В. Із спостережень над мовою сучасної поезії : Ораторський жанр у політичній ліриці П. Г. Тичини / Ю. В. Шевельов // Наукові записки Українського комуністичного інституту журналістики. — 1940. Кн. 1. — 1940. — С. 127—142.
4. Шевельов Ю. В. Із спостережень над мовою сучасної поезії : Про мову поезій П. Г. Тичини / Ю. В. Шевельов // Учені записки Харківського державного університету імені О. М. Горького. — № 20 : [зб. праць кафедри українського мовознавства]. — № 1. — 1940. — С. 41—99.
5. Шевельов Ю. В. Стиль політичної лірики П. Г. Тичини / Ю. В. Шевельов // Наукові записки Інституту мовознавства. — К., 1941. Т. 1. — 1941. — С. 3—51.
6. Шерех Ю. Трунок і трутизна (Про «Палімпсести» Василя Стуса / Юрій Шерех // Пороги і Запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеологія : 3 т. — Х. : Фоліо, 1998. Т. 2. — 1998. — С. 105—135.