Запрошуємо на квітневу Шевченківську весну!

Шановні колеги!

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у Міжнародній міждисциплінарній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна 2019: Національні мови та літератури в інформаційному просторі XXI століття», яка відбудеться 25 квітня 2019 року.

Авторів заявок просимо вказувати ПІБ, назву університету та факультету, номер телефону та електронну адресу. Кінцевий термін подачі заявок – 19 квітня 2019 року.
За матеріалами конференції буде опубліковано збірник тез (60 грн. – стор.).

Вимоги до оформлення тез доповідей:
Інформація про авторів – у верхньому рядку праворуч:
прізвище, ініціали автора – жирним курсивом, в тому ж рядку звичайним шрифтом вчене звання, вчений ступінь;
в наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження), назва країни (для іноземних авторів).
Назва публікації (має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний, прописні літери.
Текст статті: обсяг – від 1 до 2,5 повних сторінок, 14 шрифт, Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25, поля:
2,5
3 – – 1,5
___
2,5
Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71.pdf, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80: http://www.ukrbook.net/zakony/zag_bib_zap.pdf) – через рядок, без абзаців, кегль – 12, в алфавітному порядку).
Покликання на джерело цитування оформляти у квадратних дужках, наприклад: [1, с. 26], де 1 – номер джерела відповідно до списку використаної літератури в алфавітному порядку, а 26 – номер сторінки; покликання на джерела ілюстративного матеріалу – у круглих дужках ( ).
Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії.
Лапки уніфікувати за зразком – “ ”, розрізняти тире ( – ) і дефіс ( - ). Століття позначати римськими, а не арабськими цифрами, скорочувати – ст. (ІІ ст.).
У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.

Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.
Редакційна колегія збірника залишає за собою право повертати тексти у разі їх невідповідності рівню збірника. Праці авторів, у чиїх статтях було виявлено плагіат, не прийматимуться до розгляду.

Заявки та тези просимо надсилати на електронну адресу shchelkunova2017@ukr.net. У разі виникнення питань з організації та проведення конференції звертайтеся за телефоном +3 8(063) 591 97 69 (Ольга Лісовська, голова НТСАДМВ КНУ ІФ).