Міжнародна наукова конференція «Україністика в університеті: до 100-річчя заснування українознавчих кафедр у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»

Міжнародна наукова конференція «Україністика в університеті: до 100-річчя заснування українознавчих кафедр у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка». 24-25 жовтня 2018 р. Київ.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології. Історичний факультет.Юридичний факультет. Запрошують.

Конференцію буде присвячено сторіччю від дня заснування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка кафедри української мови, кафедри української літератури, кафедри історії України та кафедри історії західно-руського права.

Сьогодні украй важливо осмислити процес становлення цих наукових дисциплін і входження їх до кола університетської освіти, особливо на фоні тих політичних подій, які відбувалися в Україні протягом останнього сторіччя. Нагальною є потреба суспільства у відновленні історичної пам’яті, гармонізації українського законодавства та мовної ситуації в Україні, у сучасних інтерпретаціях творів класичної та новітньої української літератури, знайомстві з неоприлюдненими фактами, текстами, документами, які є частиною української культурної та історичної спадщини.

Планується також розглянути питання, пов’язані з історією створення та функціонування названих кафедр упродовж століття; основні напрями їхньої навчальної та наукової діяльності; процес розвитку, труднощі й перспективи поширення україністики у вищій освіті, зокрема за кордоном.

Охочі узяти участь у Міжнародній науковій конференції «Україністика в університеті» мають подати заявки до 10 вересня 2018 року за адресою: 01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет (кімн. 86). Е-mail: mk_kartynysvitu@ukr.net: факс (044) 234-14-12.

Поселення, проживання, культурна програма – за рахунок учасників конференції.

Організоване поселення здійснюється у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка (орієнтовна вартість за добу – від 280 грн. за ліжкомісце, від 590 грн. – в одномісному номері підвищеної комфортності).
Тел. для довідок: (044) 234-14-12.

За матеріалами конференції планується видання колективної монографії. Охочі зможуть подати свої статті у фахові збірники наукових праць «Літературознавчі студії», «Мовні і концептуальні картини світу». Рукописи просимо надсилати до 1 жовтня 2018 р. на адресу: mk_kartynysvitu@ukr.net. У темі листа зазначте назву видання, до якого подається рукопис. Роздруківки прийматимуться у к. 86 Інституту філології, бул. Тараса Шевченка, 14. Вартість сторінки – 60 грн. Кошти переказувати на рахунок:
31256356214095
ДКСУ
Код банку – 820172.
ЄДРПОУ 02070944.
Статті будуть опубліковані після потрійного рецензування та перевірки на плагіат. Кошти за статті, відхилені через плагіат, не повертаються.

Вимоги до оформлення статті:

1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – зліва вгорі.

2. Інформація про авторів – у наступному рядку праворуч:

прізвище, ініціали автора – жирним курсивом, в тому ж рядку звичайним шрифтом вчене звання, вчений ступінь;
в наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження), назва країни (для іноземних авторів).
3. Назва публікації (має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний, прописні літери.

4. Через рядок – анотація мовою публікації від 3-х рядків – 12 курсив; ключові слова з нового рядка після слів Ключові слова – курсивом.
5. Текст статті: обсяг – від 7 до 14 повних сторінок, 14 шрифт, Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25, поля:
2,5
3 – – 1,5
___
2,5
6. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71.pdf, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80: http://www.ukrbook.net/zakony/zag_bib_zap.pdf) – через рядок, без абзаців, кегль – 12, у алфавітному порядку). Покликання на джерело цитування оформляти у квадратних дужках, наприклад: [Космеда, с. 26]. Покликання на джерела ілюстративного матеріалу – у круглих дужках ( ).
7. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії.
8. Анотація англійською мовою обсягом 1800 символів (близько 1 стор.), включно з перекладеною інформацією про автора (справа) та назвою статті (по центру), – через рядок, 12 шрифт, курсив.
9. Після анотації – список джерел, транслітерований латиницею.
10. Лапки уніфікувати за зразком – “ ”, розрізняти тире ( – )
і дефіс ( - ). Століття позначати римськими, а не арабськими цифрами, скорочувати – ст. (ІІ ст.).
11. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times NewRoman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
12. Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.
ЗРАЗОК
УДК 81’27

Савченко Ф.Н., к. філол. н., доц.
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В ОФІЦІЙНІЙ ПРЕСІ

Текст анотації українською мовою……………………………………………………………………………………………
Ключові слова: оцінка, мова ЗМІ, офіційна преса.

Текст статті …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Космеда Т.А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Т.А. Космеда ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2001. – 32 с. 2. Український орфографічний словник / за ред. В.М. Русанівського. – К. : Довіра, 2006. – 960 с. 2. 3. Широков В. А. Наукові засади лінгвістичної експертизи політичних та правових документів. Постановка проблеми / В.А. Широков, О.О. Сидоренко // Мовознавство. – 2005. – №2. – С. 18-31. 6. Maynard D.W. Language, Interaction and Social Problem [Електронний ресурс] // Social Problems. – 1988. – V.35, №.4. – Режим доступу від12.07.2012: http://www.ssc.wisc.edu/…/1988aDWM_Language_SocialProblems.….
ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Урядовий кур’єр. – К. : Преса України, 2008. – 25 листоп., № 221 (3881).
Стаття надійшла до редакції 27.10.13 р.

Savchenko F.N., PhD., Associate Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv
SPECIFICS OF ASSESSMENT EXPRESSION
IN THE OFFICIAL PRESS
Text of abstract in English…………………………………………………………………………
Keywords: …

References
Abstract of dissertation: Kosmeda T.A. Aksiolohichni aspekty prahmalinhvistyky: zasoby vyrazhennia katehorii otsinky v ukrainskii ta rosiiskii movakh: Avtoref. dys... d-ra filol. nauk: 10.02.01 / T.A. Kosmeda; Khark. derzh. ped. un-t im. H.S.Skovorody. – Kh., 2001. – 32 s.
Works of two authors, or more: Ukrainskyi orfohrafichnyi slovnyk / za red. V.M. Rusanivskoho. – K. : Dovira, 2006. – 960 s. 2.
Works of two authors, or more: Shyrokov V. A. Naukovi zasady linhvistychnoi ekspertyzy politychnykh ta pravovykh dokumentiv. Postanovka problemy / V.A. Shyrokov, O.O. Sydorenko // Movoznavstvo. – 2005. – №2. – S. 18-31.
Online sources: Maynard D.W. Language, Interaction and Social Problem [Elektronnyi resurs] // Social Problems. – 1988. – V.35, №.4. – Rezhym dostupu vid12.07.2012: http://www.ssc.wisc.edu/…/1988aDWM_Language_SocialProblems.….

Охочі можуть також подати статті до вісників Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Рукописи до «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика» надсилати на адресу: novitnya@ukr.net. Вимоги до оформлення статей: див. вище (публікація безкоштовна).
Рукописи до «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки» надсилати на адресу: visnyk.law@gmail.com. Вимоги до оформлення статей: http://visnyk.law.knu.ua/umovy-publikatsii (публікація безкоштовна).
Рукописи до «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія» надсилати на адресу: history_dpt.head@univ.net.ua. Вимоги до оформлення статей: https://visnyk.history.knu.xn--ua/-.../---1qihxoqgm5bhb0a4a3ao1aien8eihp... (публікація безкоштовна).