Конференція: «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство»

Шановні колеги!

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить ІІ Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство», які відбудуться 24-25 квітня 2018 року.
Плануються виступи авторитетних науковців України, професорів, викладачів провідних університетів, наукових співробітників науково-дослідних установ, а також – широкого кола молодих учених.
Охочі взяти участь у Всеукраїнських наукових читаннях мають подати заявку до 20 березня 2018 року за адресою: 01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, оргкомітет (кімн. 86) або на відповідні кафедри Інституту філології. Е-mail: mk_kartynysvitu@ukr.net. Тел.: (044) 234-14-12.
Оголошено також набір статей до фахових збірників наукових праць – «Літературознавчі студії» і «Мовні та концептуальні картини світу». Вартість сторінки – 50 грн. Кращі статті авторів з науковими ступенями будуть надруковані у фаховому виданні «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика».
Статті просимо надсилати до 15 квітня 2018 р. на адресу: mk_kartynysvitu@ukr.net. Роздруківки подавати до к 86.
Всі статті проходитимуть перевірку на плагіат. Оплата перевірки – 2 грн. за сторінку (вартість передплати автоматизованої програми). Праці авторів, у чиїх статтях було виявлено плагіат, прийматися до розгляду не будуть. Сплачені кошти в цьому випадку не повертаються.
Редакційні колегії збірників також залишають за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню збірників.

Вимоги до оформлення статті:
1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – зліва вгорі.
2. Інформація про авторів – у наступному рядку праворуч:
прізвище, ініціали автора – жирним курсивом, в тому ж рядку звичайним шрифтом вчене звання, вчений ступінь;
в наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження), назва країни (для іноземних авторів).
3. Назва публікації (має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний, прописні літери.
4. Через рядок – анотація мовою публікації від 3-х рядків – 12 курсив; ключові слова з нового рядка після слів Ключові слова – курсивом.
5. Текст статті: обсяг – від 7 до 14 повних сторінок, 14 шрифт, Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25, поля:
2,5
3 – – 1,5
___
2,5
6. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71.pdf, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80: http://www.ukrbook.net/zakony/zag_bib_zap.pdf) – через рядок, без абзаців, кегль – 12, в алфавітному порядку).
Покликання на джерело цитування оформляти у квадратних дужках, наприклад: [1, с. 26], де 1 – номер джерела відповідно до списку використаної літератури в алфавітному порядку, а 26 – номер сторінки; покликання на джерела ілюстративного матеріалу – у круглих дужках ( ).
7. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії.
8. Анотації іншими, відмінними від мови публікації, мовами, включно з перекладеною інформацією про автора (справа) та назвою статті (по центру), – через рядок, 12 шрифт, курсив; усі три анотації мають бути ідентичні за змістом.
9. Лапки уніфікувати за зразком – “ ”, розрізняти тире ( – ) і дефіс ( - ). Століття позначати римськими, а не арабськими цифрами, скорочувати – ст. (ІІ ст.).
10. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
11. Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.
12. Статті надсилати електронною поштою на адресу mk_kartynysvitu@ukr.net або подавати на електронному носії (кімната 86).

ЗРАЗОК
УДК 81’27

Савченко Ф.Н., к. філол. н., доц.
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В ОФІЦІЙНІЙ ПРЕСІ

Текст анотації українською мовою……………………………………………………………………………………………
Ключові слова: оцінка, мова ЗМІ, офіційна преса.

Текст статті …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Космеда Т.А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Т.А. Космеда ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2001. – 32 с. 2. Український орфографічний словник / за ред. В.М. Русанівського. – К. : Довіра, 2006. – 960 с. 2. 3. Широков В. А. Наукові засади лінгвістичної експертизи політичних та правових документів. Постановка проблеми / В.А. Широков, О.О. Сидоренко // Мовознавство. – 2005. – №2. – С. 18-31. 6. Maynard D.W. Language, Interaction and Social Problem [Електронний ресурс] // Social Problems. – 1988. – V.35, №.4. – Режим доступу від 12.07.2012: http://www.ssc.wisc.edu/…/1988aDWM_Language_SocialProblems.….

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Урядовий кур’єр. – К. : Преса України, 2008. – 25 листоп., № 221 (3881).

Стаття надійшла до редакції 27.10.13 р.

Савченко Ф.Н., к. филол. н., доц.,
Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко, Киев
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕССЕ
Текст аннотации на русcком языке………………………………………………
Ключевые слова: …

Savchenko F.N., PhD., Associate Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv
SPECIFICS OF ASSESSMENT EXPRESSION IN THE OFFICIAL PRESS
Text of abstract in English…………………………………………………………………………
Keywords: …