Подовжено набір статей до Вісника КНУ імені Тараса Шевченка серії «Іноземна Філологія»

!!! До уваги докторів, кандидатів наук, співробітників і докторантів, а також аспірантів останніх років навчання!!!

Подовжено набір статей до Вісника КНУ імені Тараса Шевченка
серії «Іноземна Філологія» № 50, 2016 р.
(збірка рекомендована ДАК МОН України як фахова)

Набір статей триватиме до 10.10.2017.
Вихід верстки збірки – грудень 2017.
Вихід друком збірки – перша половина 2018.
Публікація є безкоштовною.
Набір статей на конкурсній основі.

• Стаття надсилається до 10.10 в електронному варіанті у 2-х файлах (в форматі .dос та в форматі .rtf) за адресою ledak@i.ua на ім'я відповідального редактора Клименко Лади Вікторівни.

• Згодом після погодження до публікації головним редактором передається в роздрукованому вигляді за підписом автора. Для всіх авторів необхідно подавати витяг з засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, а також заяву, написану автором від руки у довільній формі на ім’я гол. редактора проф.Чередниченка О.І. з проханням прийняти статтю до друку. Статті аспірантів мають бути написано на належному науковому рівні, до них додається рецензія наукового керівника. Паперові документи подаються відп. ред. Клименко Л.В. в ауд. 31 Інституту філології.

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ:
1.1. Стаття повинна мати високий науковий рівень.
1.2. У ній повинні міститись такі необхідні елементи:
а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими чи практичними завданнями;
б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
в) формулювання цілей статті (постановка завдання); визначення предмета та об єкта дослідження
г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
ґ) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
С т а т т я п о в и н н а р о з к р и в а т и з м і с т о д н і є ї з р у б р и к з б і р н и к а:
1. Романське мовознавство
2. Германське мовознавство
3. Перекладознавство

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу.

2. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ:
2.1. Обсяг тексту наукової статті – не менше 0,5 ум.друк. арк. (20 000 друк.знаків, включаючи пробіли).

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
3.1. Індекс УДК
3.2 На початку статті в правій частині подається інформація про автора (ім я і прізвище автора, науковий ступінь (якщо є), вчене звання) (укр. англ. та російською мовами).
3.3. Назва статті, українською, російською та англійською мовами у 5-9 слів, адекватна змісту статті, подається після інформації про автора з вирівнюванням по центру сторінки та виділяється жирним шрифтом.
3.4. Анотації трьома мовами (укр., рос., англ..), у результативній та аналітичній формі мають відображати зміст статті. Не менше 5-7 і не більше 10 рядків кожна. Назва статті не має повторюватися у першому реченні анотації. Ключові слова в однині. ІНДЕКС УДК.
3.5. Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами в квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела [13, с. 97-99]
3.4. Перелік використаних джерел подається в кінці тексту після слів “Список літератури” у алфавітному порядку, спочатку українських авторів, а потім зарубіжних. Оформлення списку літератури здійснюється згідно вимог ДАК України та відповідних державних стандартів.
3.6. Після статті автор зазначає структурний підрозділ вищого навчального закладу чи наукової установи, який дав рекомендацію до друку вказаних матеріалів.
3.7. Автор підписується на звороті останньої сторінки з зазначенням повних атрибутів (прізвище, ім’я та по-батькові автора, повністю звання, посада, назва кафедри, факультету, вузу, домашня адреса, контактні телефони);
3.8. Текст статті друкується на папері стандартного формату (А 4) через один інтервал з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього, лівого – 2 см і правого 1 см.
Весь текст повинен бути набраний шрифтом Arial 9 pt в одну колонку без застосування будь-якого форматування. Не допускається використання виносок та гіперпосилань. Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом.