Конференція «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад» (анонс)

Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад», яка відбудеться 11-12 травня 2017 року на базі кафедри германської філології та перекладуІнституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Запланована робота таких секцій:

1. Лінгвістика фахових мов, термінотворення
2. Проблеми науково-технічного перекладу
3. Перекладознавчі студії та методика викладання перекладу
4. Культурологічні аспекти викладання германських мов

До роботи конференції планується залучити провідних науковців України, Німеччини, Австрії.

Робочі мови конференції: українська, німецька, англійська.

Для участі у конференції просимо подати заявку (див. Додаток 1) та статтю до 22лютого 2017 року Білик Катерині Аркадіївні за електронною адресою: Е-mail: bilykkatya@gmail.com

Оргкомітет розглядає отримані статті та надсилає запрошення на конференцію. За результатами конференції та за умови особистої участі планується публікація статей у фаховому збірнику наукових праць. Вартість однієї друкованої сторінки за наведеними нижче параметрами орієнтовно 30 гривень. Публікації для докторів наук безкоштовні. Проїзд та проживання за власний рахунок. Оргвнесок 150 грн.

Вимоги до оформлення статті:

1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – в лівому верхньому кутку;
2. Відомості про авторів:
- Прізвище, ініціали автора – жирним курсивом у правому кутку;
- вчене звання, вчений ступінь;
- місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження);
- назва країни (для іноземних авторів);
3. Назва публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів, бібліографічних покажчиків і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 шрифт, жирний курсив;
4. Анотація (анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після назви; анотацію українською мовою у виданнях іншими мовами, крім української, подають після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до редколегії) – 12 шрифт;
5. Ключові слова – 12 шрифт;
6. Текст статті: обсяг – від 5 до 10 повних сторінок, кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ – 1,25, поля:
2,5
3 – – 1,5
___
2,5
7. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80) подається в алфавітному порядку;
8. Бібліографічні покликання в тексті беруться в квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки відділяються двокрапкою; номера джерел –відділяються крапкою з комою. Напр.: [1], [2: 27], [3: 49; 4: 127-131], [5; 7; 9; 10; 12-24], багатотомне видання – [5 (1: 160)].
9. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії;
10. Відомості про автора, назва статті, анотація та ключові слова – двома іншими мовами.
11. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від TimesNewRoman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
12. Для аспірантів, викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.

Статті, які не відповідають вимогам та оформлені неналежним чином, до розгляду не приймаються.
Оргкомітет

Додаток 1
ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад»,
11-12 травня 2017 року, Інститут філології Національного університету імені Тараса Шевченка
Кафедра германської філології та перекладу

Прізвище, ім’я та по батькові:
Назва доповіді:
Секція:
Місце роботи: (назву вищого навчального закладу та кафедри вказувати без скорочень)
Посада:
Вчене звання, науковий ступінь:
Поштова адреса:
E-mail:
Телефон:
Потреба у застосуванні технічних засобів під час виступу
Потреба у поселенні
Дата та час Вашого прибуття для організації зустрічі та розміщення

У разі будь-яких змін просимо завчасно повідомити оргкомітет!