Наукова публікація та участь в інтернет-конференції з нагоди 135-річчя Івана Огієнка

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка запрошує Вас взяти участь у І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «КАНОН ІВАНА ОГІЄНКА У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ»(з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка), яка відбудеться16 січня 2017 року.

Напрями роботи інернет-конференції:
1. Науковий текст Івана Огієнка: новітні теорії і методи дослідження.
2. Багатовимірність художнього простору: мистецькі версії Івана Огієнка.
3. Трансцендентний континуум сакральних текстів Івана Огієнка.
4. Смислообрази національної ідентичності у філософському дискурсі Івана Огієнка.
5. Феномен Івана Огієнка у соціокультурних трендах доби.

Програма інтернет-конференції буде розміщена на сайті http://ohienko.kpnu.edu.ua/.

Участь у конференції безкоштовна.

Матеріали для участі в інтернет-конференції (прізвище, ініціали автора, наукове звання, посада, назва й анотація статті (500 знаків), ключові слова) та відомості про автора надсилати на адресу:dp_ohienko@kpnu.edu.ua до 15 грудня 2016 року за зразком:

Атаманчук В.П. (м.Кам’янець-Подільський),кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики, керівник науково-дослідного центру огієнкознавства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ОСМИСЛЕННЯ ДУХОВНО-ЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ У МІСТЕРІЇ ІВАНА ОГІЄНКА «ОСТАННЯ ХВИЛИНА»

Вивчається художня своєрідність твору Івана Огієнка «Остання хвилина». Увага зосереджується на дослідженні проблематики драми, висвітленні головних засад світогляду митця, які визначають спосіб художньої репрезентації проблем морально-етичного та духовного спрямування. Аналізується образ головного героя твору, який став втіленням художньої ідеї пошуку смислу буття через зовнішні та внутрішні колізії. Досліджуються форми художньої умовності, використані Іваном Огієнком у драмі.
Ключові слова: Іван Огієнко, драма, головний герой, конфлікт, художня умовність, духовно-етичні проблеми.

Відомості про автора:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;
• домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний телефон.

Статті можна безоплатно опублікувати у науковому збірнику «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта». Серія філологічна.
Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України 09.03.2016 № 241).

Контактний телефон: 097 119 42 68 Вікторія Петрівна Атаманчук